مقاله پژوهشی
تهیه وشناسایی خصوصیات کربن فعال حاصل از بیومس وبررسی کارآیی آن در حذف علف کش آترازین از آبهای آلوده

مهناز ترابی حکم آبادی؛ احمد اله آبادی؛ غلامرضا موسوی

دوره 26، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1398، صفحه 273-283

چکیده
  علف کشها از جمله آترازین از مهمترین آلاینده های نوپدید هستندکه در پیکره آبهای سطحی و زیر زمینی پیدا می شوند و برای سلامتی انسان ومحیط خطرناکند. جذب یکی از بهترین تکنیکهایی است که برای حذف آنها از آبهای الوده استفاده می گردد. به همین دلیل در این پژوهش به بررسی حذف علف کش آترازین با استفاده از کربن اسکنبیل پرداخته شد. مواد وروشها: در این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژنتیک و بیماری های آن
شناسایی بیان RNA غیرکدکننده طویل جدید lncUSMycN در بافت‌های پستان و بیش بیان آن در زنان مبتلا به کارسینومای تهاجمی مجاری پستان در استان آذربایجان شرقی

ریحانه روانبخش گاوگانی؛ اسماعیل بابائی؛ محمد علی حسینپور فیضی؛ وحید منتظری

دوره 26، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1398، صفحه 285-292

چکیده
  زمینه و هدف: سرطان پستان شایع‌ترین بدخبمی در میان زنان جهان می‌باشد. مطالعات گروه جدیدی از RNAهای غیر کدکننده به نام RNAهای غیر کدکننده طویل را شناسایی کرده‌اند که نقش مهمی در ایجاد، گسترش و متاستاز سرطان ایفا می‌کنند. بنابراین هدف از مطالعه حاضر شناسایی و ارزیابی بیان RNAغیرکدکننده طویل جدید lncUSMycN در سرطان پستان می‌باشد.مواد و روش‌ها: ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بهداشت محیط و محیط زیست
ارزیابی خطر سلامتی فلزات سنگین (کادمیوم و سرب) در محصولات گلخانه‌ای برداشت شده از گلخانه‌های اطراف معدن ایرانکوه در سال 1396

امیر حسین بقائی؛ مهران کشاورزی

دوره 26، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1398، صفحه 293-302

چکیده
  اهداف:‌ آلودگی خاکها به فلزات سنگین دائماً در حال گسترش است که می‌تواند سلامت انسان را به خطر بیندازد. در این میان برداشت از معادن حاوی فلزات سنگین از جمله سرب و کادمیوم می‌تواند به افزایش آلودگی خاک کمک کند. بنابراین این تحقیق با هدف ارزیابی خطر سلامتی فلزات سنگین (کادمیوم و سرب) در محصولات گلخانه‌ای برداشت شده از گلخانه‌های اطراف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پرستاری
تأثیر آرام سازی عضلانی بر تهوع و کفایت دیالیز بیماران همودیالیزی

فاطمه بیابانی؛ منیژه نصیری زاده؛ مرضیه مقرب

دوره 26، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1398، صفحه 303-309

چکیده
  زمینه وهدف :تهوع یکی از عوارض شایع همودیالیز است تهوع، اثرات نامطلوبی بر سطح کفایت همودیالیز که شاخص مهم مرگ ومیر در این بیماران به شمار میرود، دارد. در بیماران همودیالیزی یکی از عللی که بیماران دیالیزی تهوع را تجربه می کنند سطح کفایت دیالیز انجام شده برای آنان است. لذا این مطالعه با هدف بررسی تأثیر تکنیک آرام سازی عضلانی بر تهوع و ...  بیشتر

مروری آمار و اپیدمیولوژی
جایگاه روشهای مولکولار اپیدمیولوژی در عفونتهای روده ای از یک نگاه دیگر

مسعود حاجیا

دوره 26، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1398، صفحه 311-318

چکیده
  امروزه روشهای تایپینگ ملکولی نقش اساسی در بسیاری از معضلات حوزه پزشکی ایفا می نمایند. این تکنیکها که هر روزه با معرفی روشهای جدید سبب افزایش دقت نتایج حاصله خود شده اند. همچنین توانسته اند ما را به فهم بهتری در تحلیل وضع موجود قادر نموده، در معظلات سیستم بهداشتی راهنمایی نمایند تا با اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از وقوع همه گیری های بعدی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی صدای شغلی و ارائه ی طرح کنترلی در ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز شهری

رستم گلمحمدی؛ نسترن خائفی؛ محسن علی آبادی

دوره 26، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1398، صفحه 319-327

چکیده
  زمینه و هدف: تاسیسات تقلیل فشار گازدرون شهری با افزایش مصرف گاز و کشش بار بیش از ظرفیت یکی از منابع آلودگی صدا محسوب می‌گردند هدف از این مطالعه ارزیابی و ارائه طرح کنترل مواجهه با صدا شغلی ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز شهری بوده است.روش کار: ارزیابی محیطی صدا به همراه تجزیه فرکانسی آن بر اساس استاندارد(2009)9612 ISO صورت گرفت. پس ازتعیین محدوده‌ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بهداشت محیط و محیط زیست
بررسی رابطه ی بین تیپ های شبانه روزی و بار کاری فکری در کارگران مونتاژ یک صنعت تولیدی

زهرا اردودری؛ فرزانه فدایی

دوره 26، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1398، صفحه 329-335

چکیده
  زمینه و هدف: برخی افراد فعالیت روزانه و برخی دیگر، فعالیت شبانه را ترجیح می‌دهند. طبق مطالعات سطح عملکرد، ممکن است تحت تاثیر ریتم‌های شبانه روزی قرار گیرد. بارکاری فکری بالا زمانی اتفاق می افتد که وظیفه خواسته شده بیش از ظرفیت فرد باشد. با توجه به احتمال وجود ارتباط بین تیپ‌های شبانه روزی با بار کاری فکری، در مطالعه پیش‌رو رابطه بین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زنان و زایمان
ارتباط سطح سرمی گرلین مادر با شاخص های آنتروپومتریک بدو تولد نوزاد

اشرف صابر مشهدطرقی؛ نجمه تهرانیان؛ سمیه یوسفی؛ انوشیروان کاظم نژاد

دوره 26، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1398، صفحه 337-343

چکیده
  سابقه و هدف: یکی از هورمون‌هایی که به نظر می‌رسد نقش مهمی در تنظیم رشد بدن ایفا می‌کند، گرلین است. هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط سطح سرمی گرلین مادر با شاخص های آنتروپومتریک بدو تولد نوزاد بود.مواد و روش ها: در این مطالعه کوهورت، 35 نفر خانم باردار سه ماهه‌ی اول دارای معیار ورود به مطالعه که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده بودند، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن بر تداخل درد در بیماران مبتلا به سردرد اولیه

سارا نامجو؛ محمدرضا صیرفی؛ فرهاد عصارزادگان؛ احمد برجعلی

دوره 26، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1398، صفحه 345-354

چکیده
  اهداف: تداخل درد یکی از ویژگی‌های مهم درد مزمن است که تعیین کننده نوع و مسیر درمان است. با این‌حال دربارة‌ تاثیر مداخلات بر تداخل درد اطلاعات محدودی موجود است. ذا هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن (MBCT) بر تداخل درد در بیماران مبتلا به سردرد اولیه بود.مواد و روش‌ها: در پژوهش آزمایشی حاضر در سال 1396 الی 97 در بیمارستان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
رابطه بارداری هیجانی و ترس از ارزیابی اجتماعی با خودکارآمدی در زنان و مردان

مژگان لطفی؛ یوسف اعظمی؛ شیوا دانایی؛ مهدی امینی

دوره 26، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1398، صفحه 355-363

چکیده
  زمینه و هدف: خودکارآمدی یکی از منابع فردی است که نقش مهمی در ارزیابی اجتماعی و منابع مقابله ایفاء می‌کند. بنابراین، پژوهش حاضر به‌منظور بررسی رابطه بازداری هیجانی و ترس ناشی از ارزیابی اجتماعی با خودکارآمدی در زنان و مردان انجام شد.مواد و روش‌ها: روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری را کلیه زنان و مردان منطقه 6 شهر تهران در سال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش بهداشت
مقایسه اثربخشی آموزش مبتنی بر پیامک، تلگرام و آموزش حضوری بر کاهش شکایات شایع دوران بارداری

فاطمه مسعودی؛ علی مهری؛ حبیب اله اسماعیلی؛ معصومه هاشمیان

دوره 26، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1398، صفحه 365-372

چکیده
  زمینه و هدف: بارداری با تغییرات فیزیولوژیک و بیومکانیک زیادی همراه است که باعث بروز شکایات شایع می‌شود. آموزش به مادر می‌تواند او را در به حداقل رساندن این شکایات توانمند کند. این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی آموزش غیرحضوری با آموزش حضوری بر کاهش شکایات شایع دوران بارداری انجام شد.مواد و روش‌ها: این یک مطالعه نیمه تجربی قبل و بعد می ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پرستاری
بررسی مقایسه ای اثر داروی هپارین به دو روش تزریق وریدی متناوب و انفوزیون مداوم با پمپ سرنگ، بر نتایج APTT وعوارض احتمالی در بیماران سندرم کرونری حاد

علی صانعی پور؛ مجتبی راد؛ یاسر تبرایی؛ مصطفی راد

دوره 26، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1398، صفحه 373-381

چکیده
  سابقه و هدف: بیماری ایسکمیک قلبی در اکثر مناطق جهان اولین علت مرگ زودرس به شمار می‌رود. یکی از درمانهای اصلی بیماران با سندرم کرونری حاد استفاده از داروهای ضد انعقاد می باشد. هدف این مطالعه مقایسه تاثیر دو روش تزریق وریدی متناوب و انفوزیون مداوم بر APTT بیماران سندرم کرونری حاد می‌باشد.مواد و روش‌ها: کارآزمایی بالینی روی 60 نفر از بیماران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی میکروبیولوژی، ویروس، قارچ و انگل
بررسی فعالیت ضد قارچی باکتری های بومی جدا شده از خاک کشاورزی خرم آباد

امیر هادی چگنی؛ فرانک هادی؛ مژگان کوثری؛ مریم زارع؛ عبدالناصر غلامی محمدی

دوره 26، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1398، صفحه 383-391

چکیده
  زمینه و هدف: ظهور گونه‌های مقاوم به داروها و همچنین محدودیت استفاده از داروهای ضد قارچی به دلیل اثرات سمی احتمالی در انسان، هزینه بالای تولید آن‌ها و آلودگی محیط‌زیست ناشی از مصرف این داروها تحقیقات موردنیاز برای یافتن ترکیبات ضد قارچی جدید را ضروری دانسته است. میکروارگانیسم‌ها به‌ویژه باکتری‌های خاک طیف گسترده‌ای از مواد ضد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
تاثیر 3 هفته کاهش بار تمرین در محیط هایپوکسی بر شاخص آپوپتوزی نسبت Bax/Bcl2 و جمعیت سلول های اپیتلیالی حبابچه های ریوی

مهدی یادگاری؛ سیمین ریاحی؛ شادمهر میردار؛ غلامرضا حمیدیان

دوره 26، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1398، صفحه 393-402

چکیده
  زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر 3 هفته کاهش بار تمرین در محیط هایپوکسی بر نسبت Bax/Bcl2 و جمعیت سلول های اپیتلیالی حبابچه های ریوی بود.مواد و روش ها: 35 سر موش صحرائی (سن 4 هفته، وزن 8± 72 گرم) به 5 گروه کنترل (6 هفته)، تمرین (6 هفته)، هایپوکسی (3 هفته)، هایپوکسی کاهش بار (3 هفته) و کنترل (9 هفته) تقسیم شدند. نمونه ها پس از 6 هفته تمرین تناوبی ...  بیشتر