نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم زیستی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز،ایران

2 گروه علوم زیستی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز،ایران،

3 گروه جراحی قفسه سینه، بیمارستان نورنجات، تبریز، ایران

چکیده

زمینه و هدف: سرطان پستان شایع‌ترین بدخبمی در میان زنان جهان می‌باشد. مطالعات گروه جدیدی از RNAهای غیر کدکننده به نام RNAهای غیر کدکننده طویل را شناسایی کرده‌اند که نقش مهمی در ایجاد، گسترش و متاستاز سرطان ایفا می‌کنند. بنابراین هدف از مطالعه حاضر شناسایی و ارزیابی بیان RNAغیرکدکننده طویل جدید lncUSMycN در سرطان پستان می‌باشد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه 40 بافت توموری کارسینومای تهاجمی مجاری پستان و 40 بافت سالم اطراف تومور جمع آوری شد و پس از استخراج RNA تام با استفاده از کیت ترایزول، سنتز cDNA صورت گرفت. با استفاده از روش qRT-PCR سطح بیان lncUSMycN در نمونه‌ها بدست آمد. برای برررسی ارتباط بیان در بافت‌های توموری نسبت به اطراف سالم آنها، از نرم افزار REST استفاده شد. توان بیومارکری آن نیز با استفاده از نرم افزار SigmaPlot و با رسم منحنی ROC ارزیابی شد. علاوه براین، ارتباط بیان lncUSMycN با ویژگی‌های کلینیکوپاتولوژیکی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج حاصل از نرم افزار REST افزایش معنی دار بیان lncUSMycN را در بافت‌های توموری نسبت به حاشیه سالم مجاور آنها نشان داد (001/0 =p، CI 95%(. آنالیز منحنی ROC توان بیومارکری lncUSMycN را ثابت کرد (001/0 =p، 72/0= ROCAUC). نتایج بررسی بیان lncUSMycN با ویژگی‌های کلینیکوپاتولوژیکی نشان داد که بین بیان این lncRNA با مراحل اولیه تومور (005/0 =p، CI 95%( و تومورهای با درجه تمایز بهتر (046/0 =p، CI 95%( ارتباط معنیداری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: با توجه به افزایش بیان lncUSMycN در کارسینومای تهاجمی مجاری پستان، بیان این RNA غیرکدکننده طویل می‌تواند به عنوان یک بیومارکر تشخیصی بالقوه جدید در سرطان پستان مطرح شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Detection of expression of novel long non-coding RNA lncUSMycN in breast tissues and its overexpression in women with breast invasive ductal carcinoma in East Azerbaijan province

نویسندگان [English]

  • Reyhaneh Ravanbakhsh Gavgani 1
  • Esmaeil Babaei 2
  • Mohammad Ali Hosseinpourfeizi 1
  • Vahid Montazeri 3

1 Department of Biological Sciences, School of Natural Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran

2 Department of Biological Sciences, School of Natural Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran

3 Department of Thoracic Surgery, Nour-nejat Hospital, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Introduction: Breast cancer is the most common tumor malignancy among women worldwide. Studies have revealed new class of RNA molecules named Long non-coding RNAs that play important role in tumor development, progression and metastasis. Therefore, this study aimed to evaluate long non-coding RNA lncUSMycN expression in breast cancer.
Methods: In this study, 40 breast tumor with invasive ductal carcinoma and 40 normal marginal tissues were collected and after RNA extraction using TRizol kit, cDNA was synthesized. Expression level of lncUSMycN was obtained by applying qRT-PCR method. In order to evaluate association of lncUSMycN expression in tumor compared to normal tissues REST software was used. Biomarker potential of lncUSMycN was evaluated by drawing ROC curve using SigmaPlot. In addition, relationship between lncUSMycN expression and clinicopathological features was analysed.
Results: Results from REST indicated significant upregulation of lncUSMycN in tumor tissues compared to normal marginal specimens (95% CI, p =0.001). ROC curve analysis demonstrated the biomarker potential of lncUSMycN (ROCAUC =0.72, p=0.0006). Evaluation of the relationship between lncUSMycN expression and clinicopathological features revealed that there are significant association between lncUSMycN expression and early stages (95% CI, P=0.005) and well-differentiated tumors (95% CI, P=0.046).
Conclusion: Considering upregulation of lncUSMycN expression in invasive ductal carcinoma this lncRNA may be probably considered as a new potential diagnostic biomarker for breast cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • breast invasive ductal carcinoma
  • long non-coding RNA
  • lncUSMycN
  • Biomarker
1.Smith RA, Andrews KS, Brooks D, Fedewa SA, Manassaram‐Baptiste D, Saslow D, et al. Cancer screening in the United States, 2017: a review of current American Cancer Society guidelines and current issues in cancer screening. 2017;67(2):100-21.
2.Esteller M. Non-coding RNAs in human disease. Nat Rev Genet. 2011;12(12):861.
3.Gibb EA, Brown CJ, Lam WL. The functional role of long non-coding RNA in human carcinomas. Mol Cancer Biol. 2011;10(1):38.
4.Gao Y, Chen G, Zeng Y, Zeng J, Lin M, Liu X, et al. Invasion and metastasis-related long noncoding RNA expression profiles in hepatocellular carcinoma. Tumour Biol. 2015;36(10):7409-22.
5.Peng W, Wang Z, Fan H. LncRNA NEAT1 impacts cell proliferation and apoptosis of colorectal cancer via regulation of Akt signaling. Pathol Oncol Res. 2017;23(3):651-6.
6.Liu Y, Sun Z, Zhu J, Xiao B, Dong J, Li X. LncRNA‐TCONS_00034812 in cell proliferation and apoptosis of pulmonary artery smooth muscle cells and its mechanism. J Cell Physiol. 2018;233(6):4801-14.
7.Brockdorff N. Noncoding RNA and Polycomb recruitment. RNA. 2013.
8Cui M, Xiao Z, Wang Y, Zheng M, Song T, Cai X, et al. Long noncoding RNA HULC modulates abnormal lipid metabolism in Hepatoma cells through an miR-9–mediated RXRA signaling pathway. Cancer Res. 2015;75(5):846-57.
9Sun X-H, Yang L-B, Geng X-L, Wang R, Zhang Z-C. Increased expression of lncRNA HULC indicates a poor prognosis and promotes cell metastasis in osteosarcoma. Int J Clin Exp Pathol. 2015;8(3):2994.
10.Yan H, Tian R, Zhang M, Wu J, Ding M, He J. High expression of long noncoding RNA HULC is a poor predictor of prognosis and regulates cell proliferation in glioma. Onco Targets Ther. 2017;10:113.
 .11Qiu M, Xu Y, Wang J, Zhang E, Sun M, Zheng Y, et al. A novel lncRNA, LUADT1, promotes lung adenocarcinoma proliferation via the epigenetic suppression of p27. Cell Death Dis. 2015;6(8):e1858.
12.Chen W-m, Qi F-z, Xia R, Sun M, Xu T-p, Yin L, et al. Long non-coding RNA ANRIL is upregulated in hepatocellular carcinoma and regulates cell proliferation by epigenetic silencing of KLF2. J Hematol Oncol. 2015;8(1):57.
13.Batista PJ, Chang HY. Long noncoding RNAs: cellular address codes in development and disease. Cell. 2013;152(6):1298-307.
14.Panzitt K, Tschernatsch MM, Guelly C, Moustafa T, Stradner M, Strohmaier HM, et al. Characterization of HULC, a novel gene with striking up-regulation in hepatocellular carcinoma, as noncoding RNA. Gastroenterology. 2007;132(1):330-42.
15.Liu PY, Erriquez D, Marshall GM, Tee AE, Polly P, Wong M, et al. Effects of a novel long noncoding RNA, lncUSMycN, on N-Myc expression and neuroblastoma progression. JNCI: Journal of the National Cancer Institute. 2014;106(7).
16.Pichler M, Calin GA. Long noncoding RNA in neuroblastoma: New light on the (old) N-Myc story. Oxford University Press; 2014.
17.Mizukami Y, Nonomura A, Takizawa T, Noguchi M, Michigishi T, Nakamura S, et al. N-myc protein expression in human breast carcinoma: prognostic implications. Anticancer research. 1995;15(6B):2899-905.
18.Smith RA, Andrews KS, Brooks D, Fedewa SA, Manassaram‐Baptiste D, Saslow D, et al. Cancer screening in the United States, 2017: a review of current American Cancer Society guidelines and current issues in cancer screening. CA Cancer J Clin. 2017;67(2):100-21.
19. Jemal A, Bray F, Center MM, Ferlay J, Ward E, Forman D. Global cancer statistics. CA Cancer J Clin. 2011;61(2):69-90.