بررسی اثرات عصاره سنجد (Elaeagnus angustifolia) بر بافت کبد جنین موش سوری

مهناز آذرنیا؛ سیدهمایون صدرایی؛ فرانک نجد؛ غلامرضا کاکا؛ محمد کمالی نژاد

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 985-992

چکیده
  زمینه و هدف: هدف از این تحقیق بررسی اثرات تراتوژنیک عصاره سنجد بر رشد و نمو و تکامل کبد جنین موش سوری می باشد. روش ها: تعداد 30 سر موش سوری باردار بطور تصادفی به 2 گروه تقسیم بندی شدند. گروه شاهد که آب آشامیدنی مصرف نمود و گروه تجربی که در طی دوره بارداری عصاره آبی سنجد را با دوز 500 میلی گرم بر کیلوگرم دریافت نمود. در روز 18 بارداری موش های ...  بیشتر

تاثیر آموزش رفتارهای دلبستگی مادر- جنین بر سلامت روان مادران نخست باردار در سه ماهه سوم بارداری

حسین حسن آبادی؛ حبیب اله اسماعیلی؛ مهین تفضلی؛ علیه عباسی

دوره 15، شماره 2 ، خرداد و تیر 1387، ، صفحه 104-109

چکیده
  زمینه و هدف: سلامت روان مادر طی دوران بارداری بر رشد جنین و متعاقب آن بر سلامت کودک تاثیر بسیار مهمی دارد. بنابراین استفاده از روش های مختلف جهت ارتقای سلامت روان نقش موثری در کاهش مشکلات مادر و کودک خواهد داشت. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش رفتارهای دلبستگی مادر- جنین بر سلامت روان مادران نخست باردار انجام شد. مواد ...  بیشتر

اثرات در معرض مرفین قرار گرفتن در دوران جنینی در به خاطرآوردی حافظه فضایی در موش صحرایی

محمدحسین اسماعیلی؛ عباس علی وفایی

دوره 14، شماره 3 ، مهر و آبان 1386، ، صفحه 147-153

چکیده
  زمینه و هدف: مواد اپیوئیدی از جمله مرفین در دوران حاملگی زیاد استفاده می شود. این مواد احتمالا می توانند باعث تغییرات روانی و رفتاری طولانی مدت (از جمله اثر بر فرایند یادگیری و حافظه) در متولدینی شوند که مادران آن ها این مواد را استفاده نموده اند. هدف این مطالعه بررسی اثرات در معرض مرفین قرار گرفتن در دوران جنینی بر به خاطرآوردن حافظه ...  بیشتر