نویسندگان

ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، گروه پرستاری مامایی

چکیده

زمینه و هدف: سلامت روان مادر طی دوران بارداری بر رشد جنین و متعاقب آن بر سلامت کودک تاثیر بسیار مهمی دارد. بنابراین استفاده از روش های مختلف جهت ارتقای سلامت روان نقش موثری در کاهش مشکلات مادر و کودک خواهد داشت. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش رفتارهای دلبستگی مادر- جنین بر سلامت روان مادران نخست باردار انجام شد.
مواد و روش ها: این پژوهش از نوع مداخله ای می باشد که بر روی 83 نفر مادر باردار واجد شرایط انجام شد که از جمعیت آماری زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند و به طور تصادفی بین دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. ابزار مورد استفاده شامل فرم مصاحبه، پرسشنامه دلبستگی مادر- جنین کرانلی و سلامت عمومی (GHQ) بوده است. برای گروه مورد، کلاس های آموزش رفتارهای دلبستگی مادر-جنین برگزار شد و گروه شاهد، مراقبت های معمول بارداری دریافت نمودند. نمره سلامت روان و دلبستگی مادر- جنین قبل و بعد از مداخله در دو گروه سنجیده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های مجذور کای، فیشر، من ویتنی و تی استفاده شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد که میانگین نمره سلامت روان قبل از مداخله در گروه مورد و شاهد اختلاف آماری معنی داری نداشت (p=0.51). میانگین نمره سلامت روان بعد از مداخله در دو گروه تفاوت آماری معنی داری داشته است (P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Training Maternal-Fetal Attachment Behavior on Primipara Maternal Mental Health in the Third Trimester of Pregnancy

نویسندگان [English]

  • Hossein Hasanabadi
  • Habibollah Esmaili
  • Mahin Tafazzoli
  • Eliyeh Abbasi

چکیده [English]

Background and purpose: Mental health of mothers during pregnancy has considerable effects on fetal growth and consequently on baby's future health. Therefore using various methods to enhance the mental health of mothers will have an important role in minimizing baby's and mother's problems. The present study was conducted to determine the effect of training maternal-fetal attachment on mother's mental health Methods and materials: This interventional study was conducted on 83 pregnant women selected through purposive sampling from among the population of pregnant women admitted to health centers and were divided randomly into case and control groups. Data collection instruments included interview checklist MFAS GHQ- 28. Cases received training on maternal-Fetal attachment behavior but controls received only the routine pregnancy care. Scores of mental health and maternal-Fetal attachment before and after training were compared across the two groups. Chi- squre Fisher's exact test Mann Whitney U and t-test were used for data analysis. Results: The results indicated that differences in the mean score of mental health before training across the two groups were not statistically significant (p=0.51). However the difference came up to be significant after training (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Training; Maternal
  • Fetal Attachment; Behavior; Mental Health; Maternal; Third Trimester; Pregnancy