نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: هدف از این تحقیق بررسی اثرات تراتوژنیک عصاره سنجد بر رشد و نمو و تکامل کبد جنین موش سوری می باشد.
روش ها: تعداد 30 سر موش سوری باردار بطور تصادفی به 2 گروه تقسیم بندی شدند. گروه شاهد که آب آشامیدنی مصرف نمود و گروه تجربی که در طی دوره بارداری عصاره آبی سنجد را با دوز 500 میلی گرم بر کیلوگرم دریافت نمود. در روز 18 بارداری موش های مادر را کشته و جنین ها از شاخ رحمی خارج گردید. جنین ها از نظر ظاهر، وزن و طول سری- دمی و وزن جفت ها بررسی شدند. کبد جنینها را خارج نموده، پس از فیکساسیون و پردازش بافتی، مقاطع بافتی تهیه و پس ازرنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین، مورد بررسی هیستومورفومتری و نتایج بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
نتایج: هیچگونه ناهنجاری ظاهری در جنینها دیده نشد. میانگین طول سری- دمی و وزن جنین ها در گروه تجربی نسبت به گروه شاهد افزایش معناداری نشان نداد. میانگین وزن جفت در گروه تجربی نسبت به گروه شاهد کاهش معنادار داشت. در بررسی هیستومورفومتری کبد جنینهای گروه تجربی افزایش معنادار در میانگین درصد وسعت سینوزوئیدها و میانگین شمارش تعداد سلولهای خونی نسبت به گروه کنترل دیده شد. میانگین در صد وسعت اشغال شده توسط هپاتوسیت ها و میانگین شمارش تعداد هسته های هپاتوسیتها در گروه تجربی در مقایسه با گروه شاهد کاهش معنادار داشت.
نتیجه گیری: به نظر می رسد که تجویز عصاره ی آبی سنجد با دوز mg/kg500 به موش باردار می تواند سبب اختلال در روند رشد و نمو جنین و بروز تغییرات هیستومورفومتری در بافت کبد جنینها گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey on the Effects of Elaeagnus Angustifolia Extract on Liver Tissue of Mouse Embryo

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Azarnia
  • Seyyed Homayoon Sadraee
  • Franak Najd
  • Gholamreza Kaka
  • Mohammad Kamalinejad

چکیده [English]

Background: The aim of this study was to evaluate the effects of Elaeagnus Angustifolia extract on mouse embryonic development of Balb/c.
Materials and Methods: Thirty pregnant mice were randomly divided into two groups. Control group consumed drinking water, and the experimental group during pregnancy received the aqueous extract at a dose of 500 mg/ kg. Pregnant mice were killed at 18th gestation day and fetal and placental weight and length of the crown-rump of fetuses were measured and recorded. After fixation and tissue processing, liver embryos were taken out and tissue sections were prepared. After staining with hematoxylin-eosin, histomorphometry was investigated. Then obtained results were statistically analyzed.
Results: No apparent abnormality was observed in embryos. The mean of crown-rump length of fetuses in the experimental group was not shown a significantly increased than control group. The mean of fetal weight in the experimental group was significantly decreased than control group. The mean weight of the placenta in the experimental group was significantly reduced compared to control group. In a histomorphomety analysis in the embryo liver of experimental group, with regard to the mean of size percentage of sinusoids and mean number of blood cells significantly increased in experimental group compared to control group. The mean total surface that occupied by hepatocyte and Mean number of hepatocyte nuclei significantly decreased in experimental group compared to control group.
Conclusion: It seems prescribing aqueous extract of Elaeagnus Angustifolia at dose of 500 mg/kg to pregnant mice can cause developmental abnormalities in the fetus and placenta.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elaeagnus angustifolia
  • Liver
  • FETUS
  • MOUSE