نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی

چکیده

زمینه و هدف: مواد اپیوئیدی از جمله مرفین در دوران حاملگی زیاد استفاده می شود. این مواد احتمالا می توانند باعث تغییرات روانی و رفتاری طولانی مدت (از جمله اثر بر فرایند یادگیری و حافظه) در متولدینی شوند که مادران آن ها این مواد را استفاده نموده اند. هدف این مطالعه بررسی اثرات در معرض مرفین قرار گرفتن در دوران جنینی بر به خاطرآوردن حافظه فضایی در موش صحرایی می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه تجربی بوده و طی آن 18 سر موش صحرایی ماده حامله در سه گروه کنترل و سالین و مرفین مورد استفاده قرار گرفتند. گروه کنترل هیچ دارویی دریافت نکردند و گروه های سالین و مرفین دوبار در روز بین روزهای 11 تا 18 حاملگی به ترتیب محلول سالین (0.5 میلی لیتر به صورت زیر جلدی) و مرفین (سه روز اول 5 و روزهای بعد 10 میلی گرم به ازا هر کیلوگرم زیر جلدی) دریافت کردند. سپس به دنبال زایمان موش های معتاد، 30 سر (3 گروه 10 تایی) از بچه موش های متولد شده 90 روزه با استفاده از ماز هشت پر شعاعی تحت آموزش قرار گرفتند و میزان به خاطرآوری حافظه نهایی آن ها 48 ساعت و یک هفته بعد از آموش مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: تزریق مرفین در دوران حاملگی باعث اختلال شدید در به خاطرآوری حافظه فضایی فرزندان شد به طوری که تعداد پاسخ های صحیح در این گروه در روزهای یادآوری آزمون 48 ساعت و یک هفته بعد) به طور معنی داری بسیار کمتر از دو گروه دیگر بود.
نتیجه گیری: یافته های فوق نشان می دهد که در معرض مرفین قرار گرفتن در دوران جنینی به خاطرآوری حافظه فضایی را محتل می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE EFFECTS OF PRENATAL MORPHINE EXPOSURE ON RETRIEVAL OF SPATIAL MEMORY IN RATS

نویسندگان [English]

  • MH ESMAEILI
  • AA VAFAEI

چکیده [English]

Background and purpose: Opioids such as morphine are over used during pregnancy. These substances can probably induce long–term behavioral and psychological alterations (particularly learning and memory alterations) in exposed infants. This study was conducted to determine the effects of prenatal morphine exposure on the retrieval of spatial memory in rats.
Methods and Materials: In this experimental research, 18 pregnant wistar rats were assigned into three groups: The control group, the saline group and the morphine group. The control group received nothing but the saline and morphine groups received subcutaneus 0.5 mg saline and morphine (5mg/kg for 3 days and 10 mg/kg for 5 days) respectively, twice a day on 11-18 gestational days. After birth, 30 exposed pups of 90 days were trained in an 8-arm radial maze apparatus and their retrieval of spatial memory was assessed 48 hours and 1 week after training.
Results: The injection of morphine during pregnancy can seriously impair the retreival of spatial memory in childeren so that correct responses in the morphine- group rats were far less than correct responses in other groups, on the retrieval days (48 hours and 1 week after training ).
Conclusion: According to the findings, prenatal morphine exposure can impair the retrieval of spatial memory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morphine
  • FETUS
  • RETREIVAL
  • spatial memory
  • Rat
  • 8
  • ARM RADIAL MAZE