نویسندگان

چکیده

مقدمه: ارتقای کیفیّت خدمات و کاهش هزینه‌های بیمارستانی، جز از طریق ارزیابی دقیق، در چارچوب مدیریّت علمی میسر نمی‌باشد. از آن جا که کارت امتیازی متوازن، یکی از ابزارهای ارزیابی می‌باشد، این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد بیمارستان های آموزشی‌درمانی و تأمین‌اجتماعی، با استفاده از این ابزار انجام پذیرفت.
روش‌ بررسی: تحقیق حاضر به صورت توصیفی و مقطعی در سال 1389 انجام گردید. براساس مطالعه کتابخانه‌ای و جمع‌بندی گروه تحقیق در چارچوب مدل کارت امتیازی متوازن، 20 شاخص‌ انتخاب گردید. جامعه پژوهش، بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی کرمان بودکه به صورت هدفمند، سه بیمارستان آموزشی درمانی و تأمین اجتماعی انتخاب گردید. از شاخص‌های مرکزی فراوانی و مقدار درصد جهت تحلیل داده‌ها استفاده گردید.
یافته‌ها: در مراکز آموزشی‌درمانی مورد مطالعه، درصد اشغال تخت و متوسّط اقامت به ترتیب، 45/64 و 83/2 درصد ترخیص با رضایت شخصی 96/14 و هزینه سالیانه و درآمد سالیانه هر تخت فعّال، به ترتیب 30/757 و 9/112 میلیون‌ریال و تعداد پرسنل به هر تخت 76/2 بود. در بیمارستان های تأمین‌اجتماعی، درصد اشغال تخت و متوسّط اقامت به ترتیب 21/67 و 37/2 و درصد ترخیص با رضایت شخصی 55/11، هزینه و درآمد سالیانه هر تخت فعّال به طور مساوی192/764 میلیون‌ریال و تعداد پرسنل به هر تخت 76/2 بود.
نتیجه‌گیری: بیمارستان های تأمین‌اجتماعی در بعد فرآیندی و رضایت مشتری نسبت به بیمارستان های آموزشی‌درمانی عملکرد مطلوب تری داشتند و بیمارستان های آموزشی درمانی در بعد مالی و نیروی انسانی از وضعیّت بهتری برخوردار بودند. همچنین این پژوهش نشان داد که، کارت امتیازی متوازن ابزاری مناسب برای ارزیابی عملکرد بیمارستان ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Performance Assessment for Teaching Hospitals Affiliated to Kerman University of Medical Sciences and Kerman social security Hospitals by Using the Balanced Scorecard

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Mehrolhasani
  • Tahmineh Barfeh

چکیده [English]

Background & Objectives: Improving quality of service and reducing hospital costs are not possible without excellence evaluation based on scientific management. Since the Balanced Scorecard (BSC) is an one of assessment tools, this study was conducted to evaluate the performance of public and social security hospitals by using this tool.
Materials & Methods: This study was a cross-sectional and descriptive which conducted in 2011. Firstly, 20 indicators were extracted with BSC Framwork and then they were studied on hospitals affiliated to Kerman University of Medical Sciences (KUMS) and Kerman Social Security Organization (KSSO). Three KUMS and KSSO hospitals were perposefully selected. Data was received from the statistical senter of KUMS and treatment deputy of KSSO. Frequency and percentage were used to analyze the data
Results: In KUMS hospitals, bed occupancy rate and average length of stay were 64.45 and 2.83, respectively. Percent of hospital discharge with personal satisfaction was 14.96, and the annual cost and revenue per active bed were 757.30 and 112.9 million Rials, respectively, and also, the number of staff per bed was 2.76. Bed occupancy rate and average length of stay for KSSO hospitals were, respectively, 67.21 and 2.37. Percent of hospital discharge with personal satisfaction was 11.55, and the both of annual cost and revenue per active bed were 764, 192, 764 million Rials and, also, the number of staff per bed was 2.76.
Conclusions: In comparison to KUMS, KSSO hospitals had better performance in process and customer satisfaction area and KUMShospitals had a better performance in the financial and manpower field compared to KSSO. This study also showed that BSC is a useful tool for assessting hospitals performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hospital
  • Performance Assessment
  • Balanced Score Card