نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: بی‌اشتهایی، محدودیت دریافت برخی از مواد غذایی، از دست‌دهی مواد مغذی حین دیالیز و وجود التهاب گسترده در بیماران همودیالیزی از علل مهم سوء‌تغذیه می‌باشد. مطالعه حاضر به‌منظور بررسی وضعیت دریافت درشت‌مغذی‌ها و ریزمغذی‌ها در مقایسه با مقادیر استاندارد (DRI) انجام شده است.
مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی – تحلیلی بر روی 75 بیمار همودیالیزی مراجعه‌کننده به بخش دیالیز بیمارستان واسعی سبزوار انجام شد. پس از اندازه‌گیری قد و وزن بیماران، مواد مغذی هر فرد به‌روش یادآمد 24 ساعته خوراک برای دو روز متوالی (یک روز دیالیز و یک روز غیر دیالیز) و بسامد خوراک ثبت گردید و با نرم‌افزار IV Nutritionist، دریافت مواد مغذی هر فرد تعیین شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS 14 و آزمون‌های آمار توصیفی و آزمون تی در سطح معناداری (05/0

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Status of Macro- and Micronutrient Intake as Compared to DRI in Hemodialysis Patients

نویسندگان [English]

  • Akram Kooshki
  • Hadi Tabibi
  • Mahmoud Rivandi

چکیده [English]

Background: Anorexia, limitation in the intake of some nutrients, loss of nutrients during dialysis, and extensive inflammation are important causes of malnutrition in hemodialysis patients. For this reason, this study reviews the status of macro- and micronutrient intake in these patients as compared to Dietary Reference Intake (DRI) values.
Methods and Materials: This cross-sectional study was performed on 75 hemodialysis patients referred to the dialysis department of Vasei Hospital, Sabzevar, Iran. After measuring height and body weight, nutrient intake of each patient was determined using 24-hour food recall method for two consecutive days (one day on and one day off dialysis) and the frequency of meals was recorded. Nutrient intake of each individual was determined using Nutritionist IV software. Data were analyzed by descriptive statistics and one-sample t-test at the significance level p < 0.05.
Results: The mean BMI of patients in this study was 20.04±3.38 kg/m2. The mean energy intake was 1767.98±373.85 and 1816.76±433.16 kcal in women and men, respectively, and the mean protein intake was 67.92±21.11 and 69.30±21.38 g per day in men and women, respectively. Also, in this study, the intake of all nutrients, except vitamins B1, B3, B12, and iron, was less than the recommended standard in hemodialysis patients (p < 0.05).
Conclusion: Based on the findings of this study, the intake of most water- and fat-soluble vitamins and minerals was less than the recommended standard in hemodialysis patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nutritional Requirements
  • dialysis
  • malnutrition