ارزیابی تاثیر یک برنامه آموزش قاطعیت بر ارتباط قاطعانه و عزت نفس پرستاران

زهرا نعمتی؛ شاهرخ مقصودی؛ سیدرضا مظلوم؛ مریم کلاته ملائی

دوره 29، شماره 2 ، خرداد و تیر 1401، ، صفحه 243-254

چکیده
  مقدمه: قاطعیت ابزار ضروری در ارتباط میان پرستاران با سایرین محسوب میشود. بر اساس مطالعات، پرستاران قاطع تراعتمادبه نفس بالاتری داشته و در صورت انجام خطا، شهامت بیشتری در گزارش خطا و در نتیجه انجام اقدام به موقع و پیشگیری از تکرار خطاهای مشابه شود.هدف: مطالعه ی حاضر با هدف ارزیابی اثر یک برنامه ی آموزشی قاطعیت بر میزان قاطعیت و عزت نفس ...  بیشتر

پرستاری
کیفیت مراقبت از بیماران از دیدگاه پرستاران و بیماران مرکز آموزشی درمانی شهدای قاین

مریم سادات کاتبی؛ مینا قلعه نوئی؛ سمیرا زال بیکی؛ زهره برزگری اسفدن

دوره 28، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1400، ، صفحه 339-346

چکیده
  زمینه و هدف: ارتقای کیفیت مراقبت از بیماران، یکی از معضلات نظام ارائه خدمات مراقبت بهداشتی- درمانی می­باشد و عملکرد پرستاران به‌عنوان بزرگ‌ترین گروه حرفه­ای نظام سلامت، تأثیر به‌سزایی در این زمینه دارد. این مطالعه با هدف تعیین کیفیت مراقبت از بیماران از دیدگاه پرستاران و بیماران در مرکز آموزشی درمانی شهدای قائن­ انجام گرفت. مواد ...  بیشتر

پرستاری
بررسی ارتباط درک از ویژگی های شغلی و حمایت سازمانی، با بیگانگی شغلی پرستاران

فاطمه قزلی؛ محسن کوشان؛ محمد حسن رخشانی؛ محمد رضا قاسمی

دوره 26، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1398، ، صفحه 747-753

چکیده
  زمینه و هدف: بیگانگی شغلی با پیامدهای منفی در سطح کارایی کارکنان و سازمان مرتبط است. با توجه به اهمیت نقش پرستاران در سیستم بهداشتی درمانی، این پژوهش با هدف تعیین ارتباط درک از ویژگی های شغلی و حمایت سازمانی با بیگانگی شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شده است.مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک ...  بیشتر

پرستاری
مقایسه صلاحیت بالینی پرستاران بخش های کودکان از دیدگاه پرستاران و سرپرستاران مرکز آموزشی درمانی کودکان شهر رشت در سال 1396

سید مهدی سعادتی؛ عبدالحسین امامی سیگارودی؛ مینو میترا چهرزاد؛ احسان کاظم نژاد لیلی

دوره 25، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1397، ، صفحه 875-883

چکیده
  صلاحیت بالینی جهت انجام اقدامات در حوزه فعالیت پرستاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است . این مطالعه باهدف مقایسه صلاحیت بالینی پرستاران بخش‌های کودکان از دیدگاه پرستاران و سرپرستاران مرکز آموزشی درمانی کودکان شهر رشت در سال 1396 انجام شد.روش کار : مطالعه مقطعی از نوع توصیفی - تحلیلی است. کلیه پرستاران و سرپرستاران شاغل در بیمارستان کودکان ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
بررسی نقش پیش بینی کنندگی قرارداد روانی بر میزان تعهد سازمانی پرستاران

خدیجه اعراب شیبانی

دوره 25، شماره 5 ، آذر و دی 1397، ، صفحه 609-617

چکیده
  هدف:قراردادهای روانی را باورها و عقایدی در ارتباط با تعهد بین کارمند و کارفرما تعریف می کنند که تنظیم کننده روابط بین کارمند و کارفرما هستند. هدف اصلی تحقیق، بررسی نقش پیش بینی کنندگی قرارداد روانی در میزان تعهد سازمانی پرستاران بیمارستان ها است. مواد و روش ها:تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی است.داده‌های تحقیق با استفاده از پرسشنامه ...  بیشتر

پرستاری
بررسی تاثیر آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس بر میزان بروز اشتباهات دارویی پرستاران.

اکرم شمس آبادی؛ مهدی جعفرزاده فخاری؛ حسین شاره؛ محمدحسن رخشانی؛ علی اکبر جنت ابادی

دوره 25، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، ، صفحه 135-142

چکیده
  زمینه و هدف: اجرای دستورات دارویی بخش مهمی از فرآیند درمان و مراقبت بیمار بوده و از عملکردهای اصلی پرستاران محسوب می شود. اشتباهات دارویی در حرفه پرستاری یکی از شایعترین اشتباهات نظام بهداشتی است. یکی از عوامل موثر در بروز اشتباهات دارویی پرستاران استرس شغلی است؛ لذا استفاده از شیوه های پیشگیرانه مانند مدیریت استرس، ضروری است. این ...  بیشتر

تبیین تجارب پرستاران و دانشجویان از آموزش بالینی در بخش اورژانس: تحلیل محتوی

نسرین فاضل؛ حمیده یزدی‌مقدم؛ فاطمه الحانی؛ اکبر پژهان؛ محسن کوشان؛ محمدرضا قاسمی؛ فهیمه ریواده

دوره 24، شماره 2 ، خرداد و تیر 1396، ، صفحه 97-106

چکیده
  اهداف: آموزش بالینی پرهزینه‌ترین عنصر برنامة پرستاری و یکی از ارکان مهم آموزش پرستاری است. دورة آموزش بالینی از مقاطع مهم آموزش پرستاری است که طی آن توان‌مندی‌های اولیه و حرفه‌ای دانشجویان پایه‌ریزی می‌شود. لذا، این پژوهش کیفی با هدف تبیین تجارب پرستاران از آموزش بالینی در بخش اورژانس انجام شد. مواد و روش‌ها: این تحقیق مطالعه‌ای ...  بیشتر

بررسی ارتباط رضایت شغلی با هوش ‌هیجانی در پرستاران بخش‌های ویژه و اورژانس

معصومه فولادوندی؛ هاجر صادقی؛ مریم توفیقی؛ آذر اسدآبادی

دوره 24، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1396، ، صفحه 1-8

چکیده
  زمینهوهدف: از مهم‌ترین عوامل در کیفیت عرضة هر چه ‌بهتر خدمات پرستاران به بیماران رضایت شغلی و هوش ‌هیجانی است که بی‌توجهی به آن در بلندمدت موجب بروز عصیان، کاهش حس مسئولیت، فرسودگی شغلی و ترک خدمت را به‌دنبال خواهد داشت. بنابراین، مطالعة حاضر،با هدفتعیین ارتباطرضایت شغلی با هوش ‌هیجانی در پرستاران بخش‌های اورژانس، به‌ویژه بیمارستان‌های ...  بیشتر

بررسی تأثیر آموزش مهارت جرئت‌ورزی برسطح قاطعیت پرستاران در محیط کار

مرضیه مطهری؛ سیدرضا مظلوم؛ نگار اصغری‌پور؛ شاهرخ مقصودی پورزیدآبادی؛ مژگان غیاثی‌اجقان

دوره 23، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، ، صفحه 644-651

چکیده
  اهداف برای ارتباط موفقیت‌آمیز با مددجویان و خانواده‌ها و همکاران، جرئت‌ورزی رفتار مهمی برای پرستار حرفه‌ای امروز به حساب می‌آید. جرئت‌ورزی به عنوان جزء مهمی از مهارت‌های ارتباطی، سبب افزایش عزت نفس، بهبود ارتباطات حرفه‌ای و ارتقای کیفیت مراقبت از بیمار می‌شود. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارت جرئت‌ورزی بر سطح قاطعیت ...  بیشتر

بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری با تناسب شخصیت‌ و حرفه در پرستاران شاغل دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1392

محدثه محسن­‌پور؛ عباس عبا‌س‌­زاده؛ محمدحسن رخشانی؛ محمد صادقی‌بیمرغ؛ سیده‌سولماز موسوی

دوره 23، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1395، ، صفحه 526-531

چکیده
  اهداف کیفیت زندگی کاری نقش مهمی در رضایت شغلی و کیفیت ارائه خدمات دارد. تناسب شخصیت فرد با حرفه‌­ای که در آن مشغول است، یکی از مسائلی مؤثر در رضایت شغلی است. این مطالعه با هدف بررسی کیفیت زندگی کاری پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1392 و مقایسه آن با اطلاعات جمعیت‌شناختی انجام شده است. همچنین ارتباط تناسب شخصیت پرستاران ...  بیشتر

رابطه ویژگیهای شخصیتی و سلامت روان با واسطه تاب آوری در پرستاران

حسن باقری نیا؛ محمد یمینی؛ اسحاق ایلدرآبادی؛ فهیمه باقری نیا

دوره 22، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1394، ، صفحه 1063-1070

چکیده
  زمینه و هدف:پرستاران با استرسهای مختلف شغلی روبرو هستند که به دلیل ویژگیهای شخصیتی متفاوتی که دارند بصورت گوناگونی با استرس برخورد می کنند و سلامت روان آنها تحت تاثیر ویژگیهای شخصیتی قرار می گیرد. هدف از انجام این پژوهش بررسی ویژگیهای شخصیتی و سلامت روان با واسطه تاب آوری در پرستاران می باشد. روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع توصیفی با ...  بیشتر

بررسی روحیه‌ی شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی شهر قم و عوامل مرتبط با آن در سال 1392

سیامک محبی؛ نسیم رسولی؛ زهره قمری زارع؛ اعظم حبشی زاده

دوره 21، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1393، ، صفحه 175-182

چکیده
  زمینه و هدف: پرستاران، عمده‌ترین بخش نیروی انسانی نظام بهداشت و سلامت هستند. روحیه‌ی شغلی آنها به‌واسطه‌ اثراتی که بر عملکرد حرفه-ای دارد، از اهمیت بالایی برخورداراست. بدین منظور، در این پژوهش میزان روحیه‌ی شغلی پرستاران و عوامل مرتبط با آن مورد بررسی قرارگرفته-است. مواد و روش‌ها: این پژوهش، یک مطالعه‌ی توصیفی، تحلیلی و مقطعی ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد آموزش به بیمار در بیمارستان های شهر سبزوار در سه حیطه زمانی (پذیرش، حین بستری، ترخیص) از دیدگاه بیماران و پرستاران در سال 1392

نرجس حشمتی فر؛ هاجر صادقی؛ حمیده جمعه تندکی؛ رحیم اکرمی

دوره 20، شماره 5 ، بهمن و اسفند 1392، ، صفحه 635-642

چکیده
  زمینه و هدف: با توجه به فرصت و طول زمان ارتباط پرستار با بیمار، پرستاران بهترین جایگاه را برای کاهش نگرانی و آموزش به بیمار دارا می‌باشند.مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی ارزیابی عملکرد آموزش به بیمار در عملکردهای پرستاری از دیدگاه پرستاران و بیماران(در حال ترخیص) انجام گرفته است. مواد و روشها‌: این مطالعه‌ توصیفی در تابستان سال 1392 در ...  بیشتر

رابطه هوش معنوی و صلاحیت بالینی پرستاران

سعید واقعی؛ احمد آشوری؛ امیر رضا صالح مقدم؛ حسین کریمی مونقی؛ اکرم گازرانی؛ حسن غلامی

دوره 18، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390، ، صفحه 132-139

چکیده
  زمینه و هدف: صلاحیت بالینی از ضرورت های مهم حرفه پرستاری بوده و اخیراً پرستاران در این زمینه مورد انتقاد زیادی قرار گرفته اند. به همین دلیل، یافتن مؤلفه ها و عوامل مؤثر بر صلاحیت بالینی و ارتقاء آن همیشه مورد توجه نظام های آموزشی، بهداشتی و درمانی بوده است. هوش معنوی نیز به عنوان عامل مهم در کارآمدی و موفقیت پرستاران مورد توجه قرار گرفته ...  بیشتر