اسامی 31 دانشمند برتر علوم پزشکی کشور، قرار گرفته در فهرست یک درصد دانشمندان برتر پُراستناد دنیا در رشته موضوعی مربوطه

 http://medsab.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=3359&newsview=2264