بررسی تأثیر ماده حشیش Cannabis بر رشد سلولی سلول‌های بنیادی مشتق شده از بافت آندومتر رحم موش‌های صحرایی بالغ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانش آموخته گروه زیستشناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 دانشیار مرکز تحقیقات سوختی و ترمیم زخم، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

3 دانشیار گروه آموزشی زیستشناسی، دانشکده علوم، مؤ سسه آموزش عالی زند شیراز، شیراز، ایران

4 .استادیار مرکز تحقیقات سوختی و ترمیم زخم، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

زمینه و هدف: کانابیس، ماده روان‌گردانی است که مورد سوءمصرف میلیون‌ها نفر در دنیا قرار می‌گیرد. با توجه به شیوع ناباروی و مصرف زیاد این ماده در بین جوانان، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر عصاره کانابیس بر رشد سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از آندومتر موش‌های صحرایی بالغ انجام گردید.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، سلولهای بنیادی مزانشیمی از آندومتر رحم موش‌های صحرایی استخراج گردید و پس از کشت و تأیید مزانشیمی بودن سلول‌ها با روش فلوسایتومتری و براساس بیان مارکرهای CD34 و  CD90و بیان نشدن مارکر CD105، در پاساژ سوم کشت سلولی، تأثیر کانابیس در غلظت‌های ng/ml 1000 و 100 در طول مدت 1 الی 8 روز بر میزان رشد این سلول‌ها محاسبه گردید و نتایج با استفاده از آزمون‌های ANOVA و توکی آنالیز شدند.
یافته‌ها: سلول‌های جدا شده از آندومتر، 24 ساعت پس از انتقال، کاملاً به کف فلاسک کشت سلولی چسبیدند. مزانشیمی بودن این سلول‌ها با بیان مارکرهای سطحی CD90، CD105 و بیان نشدن مارکر CD34 تأیید گردید. نتایج شمارش سلولی نیز حاکی از رشد سلول‌های تیمار شده با کانابیس تا روز سوم تیمار مشابه با گروه کنترل بود و از روز چهارم درگروه تیمار با دوز ng/ml100کانابیس افزایش معناداری در سطح 0/05>p و در گروه تیمار با دوز ng/ml1000 در روز سوم نسبت به گروه کنترل کاهش معنادار و از روز چهارم افزایش معناداری در سطح 0/01>p مشاهده گردید.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد سلول‌های جدا شده از آندومتر، از نوع بنیادی مزانشیمی بودند و عصاره کانابیس احتمالاً از طریق گیرنده‌های کانابینوئیدی باعث تحریک رشد این سلول‌ها می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effects of Cannabis on Cell Growth of Stem Cells Derived from Endometrial Tissue of Uterine Rats

نویسندگان [English]

 • Najmea Farhadi 1
 • Davood Mehrabani 2
 • Seyed Ebrahim Hosseini 3
 • seyede sara hashemi 4
1 Sc Department of Biology, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
2 Associate Professor Burn and Wound Healing Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
3 Associate Professor Department of Biology, Faculty of Sciences, Zand Institute of Higher Education, Shiraz, Iran
4 Assistant Professor Burn and Wound Healing Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Introduction: Cannabis is psychoactive substance that is abused by millions of people the world. Due to the high consumption of this substance among young people of reproductive age, the present study was performed to investigate the effect of cannabis on the growth of endometrial mesenchymal stem cells(msc) derived from rats.
Materials and Methods: In this experimental study, msc were extracted from the endometrium of rats and after culturing and confirming the mesenchymal nature of the cells by flowcytometry and by expressingCD34 and CD90 and not expressingCD105 markers,in the third passage of cell culture, the effects of cannabis in concentration of100and1000ng/ml were calculated on the growth of these cells within1to8days and the results were analyzed using ANOVA and Tuki tests.
Results: Cells isolated from the endometrium adhered to the floor of the cell culture flask24hours after transfer. The mesenchymal nature of these cells was confirmed by the expression of CD90, CD105and non-expression of CD34markers.The results ofcell counts also showed the growth of cells treated with cannabis until the third day of treatment similar to the control group. From the fourth day in the treatment group with a dose of100ng/ml cannabis increased significantly top<0.05and in the treatment group with a dose of1000ng/ml. Third, there was significant decrease compared to the control group and from the fourth day, significant increase was observed atp<0.05.
Conclusion: The results showed that the cells isolated from the endometrium were of the msc, and that cannabis probably stimulated the growth of these cells through cannabinoid receptors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cannabis
 • endometrium
 • stem cells
 • cell growth
 • Rat
 1. Zakrzewski W, Dobrzyński M, Szymonowicz M.  Stem cells: past, present, and future. Stem Cell Res Ther.2019; 10(68):1165-85. https://doi.org/10.1186/s13287-019-1165-5.
 2. Thaller SRElliot S2, Arroyo EJ.Stem Cells: Importance of Elucidating a Stem Cell Laboratory. J Craniofac Surg.2020 Jan/Feb;31(1):4-5.
 3. Kazemi S, Parivar Hayati Rudbari  N , Yaghmaei  P , Sadeghi B. Comparison of Human Mesenchymal Stem Cells Derived from Bone Marrow and Adipose Tissue and Decidua.Journal of Animal  physiology and Development.2020;13(3):41-56.
 4. Benmelouka AY, Munir M, Sayed A, Attia MS, Ali MM, Negida A, et al. Neural Stem Cell-Based Therapies and Glioblastoma Management: Current Evidence and Clinical Challenges. International Journal of Molecular Sciences 2021; 22(5): 2258.
 5. Lara E, Rivera NJ, Cabezas J, Navarrete F, Saravia F. Endometrial Stem Cells in Farm Animals: Potential Role in Uterine Physiology and Pathology. Bioengineering 2018; 5(3): 75.
 6. Asadi S, Moghadam H, Naghdi Badi H, Naghavi M, Salami S. A Review on Agronomic, Phytochemical and Pharmacological Aspects of Cannabis (Cannabis sativa L.). J. Med. Plants. 2019; 18 (70) :1-20
 7. Desrosiers NA, Ramaekers JG, Chauchard E,Gorelick DA. Smoked cannabis' psychomotor andneurocognitive effects in occasional and frequent smokers. J Anal Toxicol.2015; 39(4): 251-61.
 8. Rodrigues R S, Lourenço D M , Paulo S L, Mateus J M, Ferreira M F, Mouro F . "Cannabinoid Actions on Neural Stem Cells: Implications for Pathophysiology." Molecules (Basel, Switzerland)2019; 24(7): 1350.
 9. Papaseit E, Pérez-Mañá C,  Pérez-Acevedo AP,  Hladun O,  Torres-Moreno Cannabinoids: from pot to lab. Int J Med Sci. 2018; 15(12): 1286–95.
 10. Fonseca BM, Correia-da-Silva G. "Cannabinoid-induced cell death in endometrial cancer cells: involvement of TRPV1 receptors in apoptosis." Journal of physiology and biochemistry.2018; 74(2): 261-72.
 11. Muller C,  Morales P,  Reggio Cannabinoid Ligands Targeting TRP Channels. Front Mol Neurosci. 2018; 11: 487.
 12. Amalinei C, Pavaleanu I,  Grigoras A, ICaruntu ID, Giusca SE. The endometrial regeneration frontiers: from mechanisms to applications in regenerative medicine. Rom J Morphol Embryol 2018; 59(2): 407-25.
 13. Cohen K, Weizman A, Weinstein A. Positive and negative effects of cannabis and cannabinoids on health. Clinical Pharmacology & Therapeutics.2019; 105(5): 1139-47.
 14. Mohseni kouchesfahani H, Ebrahimi Barough S, Ai J, Anbar H. Endometrial stem cells differentiation into neural cells by LY294002 small molecule. Koomesh. 2016; 18 (1) :62-70
 15. Nielsen SGowing LSabioni P. Pharmacotherapies for cannabis dependence. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Jan 28;1:CD008940.
 16. Heydari-keshel S, Rezaei Taviranii M, Ai J, Soleimani M, Ghanbari Z, Baradaran-Rafii A. Isolation and characterization of endometrial mesenchymal stem cells and the evaluation of surface markers in comparison to bone marrow mesenchymal stem cells. Sci J Iran Blood Transfus Organ. 2015; 11 (4) :295-305.
 17. Jamshidi M, Hosseini SE, Mehrabani D, Amini M. Effect of hydroalcoholic extract of Cannabis sativa on cell survival and differentiation of mesenchymal stem cells derived from human adipose tissue to osteoblast-like cells.J GorganUniv Med Sci.2019;21(2):50-58.
 18. Jamshidi M, Hosseini SE, Mehrabani D, Amini M. Effect of hydroalcoholic extract of Cannabis (Cannabis sativa L.) on morphology and the process of human adipose-drived mesenchymal stem cell Electron J Gen Med. 2018; 15(3): em31.
 19. Davies OGSmith AJCooper PRShelton RM. The effects of cryopreservation on cells isolated from adipose, bone marrow and dental pulp tissues.  2014;69(2):342-47.
 20. Goudarzi Z, Hoseini SE, Mehrabani D,  Hashemi SS, Amin Derakhshanfar, Feridoun Karimi-Busheri5. Effect of methamphetamine on uterine tissue, anxiety  and apoptotic genes in female Wistar rats. Online Journal of Veterinary Research.2020; 24(9): 526-536
 21. Kouchesfahani H M, Ebrahimi-Barough S, Ai J. Differentiation of endometrial stem cells into motor neurons by the use of purmorphamin small molecule. Tehran Univ Med J. 2017; 74 (12) :861-68.
 22. Dariš B,  Verboten MT,  Knez Z,  Ferk Cannabinoids in cancer treatment: Therapeutic potential and legislation. Bosn J Basic Med Sci. 2019 Feb; 19(1): 14–23. doi: 10.17305/bjbms.2018.3532            
 23. Fisher TGolan HSchiby GPriChen SSmoum R. In vitro and in vivo efficacy of non-psychoactive cannabidiol in neuroblastoma. Curr Oncol. 2016;23(2):S15-22.
 24. Aviello GRomano BBorrelli FCapasso RGallo L. Chemopreventive effect of the non-psychotropic phytocannabinoid cannabidiol on experimental colon cancer. J Mol Med (Berl). 2012;90(8):925-34.
 25. Junran XDongju X, Yun X, Jinning ZLi JXuming H. Up-regulation of immunomodulatory effects of mouse bone-marrow derived mesenchymal stem cells by tetrahydrocannabinol pre-treatment involving cannabinoid receptor CB2. Oncotarget. 2016; 7(6): 6436–47.
 26. Gargett CESchwab KEDeane JA.Endometrial stem/progenitor cells: the first 10 years. Hum Reprod Update. 2016;22(2):137-63.
 27. Sazmand M, Mehrbani D, Hosseini E, Amini M. Analyzing the Effects of Adipogenic Potential in Hydro-Alcoholic Extract of Marijuana on Mesenchymal Bone Marrow Stem Cells of Adult Male Rats. Horizon Med Sci. 2018; 24 (4) :270-76.                                                            
 28. Zimmermann TMaroso MBeer ABaddenhausen SLudewig SFan W,et al. Neural stem cell lineage-specific cannabinoid type-1 receptor regulates neurogenesis and plasticity in the adult mouse hippocampus. Cereb Cortex. 2018;28(12):4454-71.
 29. Galve-Roperh IChiurchiù VDíaz-Alonso JBari MGuzmán MMaccarrone M. Cannabinoid receptor signaling in progenitor/stem cell proliferation and differentiation. Prog Lipid Res. 2013;52(4):633-50.
 30. Sanchez A M, Vigano P, Mugione A, Panina- P, Candiani M. The molecular connections between the cannabinoid system and endometriosis. Molecular Human Reproduction.2012; 18(12): 563-571.
 31. Parsa F, Hosseini E, Mehrabani D, Hashemi S. The Effect of Cannabis Extract on SH-SY5Y Nerve Cell. J Ardabil Univ Med Sci. 2021; 20 (2) :232-241
 32. Prenderville JA, Kelly ÁM, Downer EJ. The role of cannabinoids in adult neurogenesis. Br J Pharmacol. 2015; 172(16): 3950-63.