نویسندگان

سبزوار، سازمان مرکزی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، مدیریت غذا و دارو

چکیده

زمینه و هدف: یکی از مستندترین راه های بررسی الگوی تجویزی دارو در جامعه، ارزیابی نسخه های پزشکان است. با توجه به این که تاکنون در مورد شاخص های نسخه نویسی پزشکان شهر سبزوار مطالعه ای صورت نگرفته است، مطالعه حاضر به ارزیابی شاخص های نسخه نویسی پزشکان سبزوار در سال 1387می پردازد.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی - مقطعی، تعداد 167305 نسخه بیمه از 270 نفر پزشک فعال در شهر سبزوار مربوط به 6 ماهه اول سال 1387 از بیمه خدمات درمانی، بیمه تامین اجتماعی و بیمه نیروهای مسلح از کلیه داروخانه های شهر به شکل CD جمع آوری گردیده و توسط نرم افزار بررسی نسخ از نظر شاخص های تجویز ارزیابی گردید. برای تلخیص داده ها از نمودارها، درصد و میانگین تحت نرم افزار SPSS 11.5 استفاده شد.
یافته ها: میانگین اقلام تجویزی در هر نسخه 22/3 قلم بود. بیماران دریافت کننده داروهای تزریقی 35 درصد، دریافت کننده آنتی میکروبیال 45 درصد و دریافت کننده کورتیکواسترویید 14 درصد بودند.
نتیجه گیری: بررسی الگوی نسخه نویسی پزشکان سبزوار بیانگر تجویز نامناسب آنتی بیوتیک ها، کورتیکواستروئیدها و داروهای تزریقی و همچنین بالا بودن میانگین اقلام تجویزی و وجود تداخلات دارویی به میزان غیرمتعارف در نسخه ها می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

PATTERNS OF PHYSICIANS’ DRUG PREH1ION IN SABZEVAR IRAN (2008)

نویسندگان [English]

  • Hamid Jalili Rasti
  • Mandana Dolatabadi

چکیده [English]

Background and Purpose: One of the most documented ways of evaluating drug preh1ion patterns in a community is through the assessment of physician’s preh1ions. As no studies have been conducted so far on this issue the present study was done to evaluate the preh1ion patterns of physicians in Sabzevar Iran in 2008. Methods and Materials: In this deh1ive cross- sectional study 167305 preh1ions from 270 medical practitioners in Sabzevar Iran from three insurance companies (Medical Services Insurance Social Security Insurance and Army Medical Insurance) were collected on a CD which were then analyzed for preh1ion indexes using Preh1ion Evaluation Software. The preh1ions were issued in the first six months of 2008. Data summarization was done using figures percentage and means. Results: Mean number of prescribed drugs was 3.22. About 35% of the patients received an injection 45% received antibiotics and 14% were prescribed corticosteroids. Conclusions: Inappropriate preh1ion of antibiotics corticosteroids and injection as well as mean preh1ion items being above normal rate and non-conventional drug interaction rates were observed in preh1ions issued by physicians in Sabzevar Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Preh1ion; Drug: Sabzevar; Antibiotic; Corticosteroid; Injection