نویسندگان

ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، گروه پرستاری

چکیده

زمینه و هدف: بیماران همودیالیزی برای ادامه زندگی تحت دیالیز قرار می گیرند و این امر محدودیت های خاصی را بر بیماران تحمیل می کند که باعث اختلال در کیفیت زندگی آنان می گردد. همچنین استرس های ناشی از همودیالیز سبب می شود تا از کیفیت زندگی پایینی برخوردار باشند. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط شدت استرس و کیفیت زندگی در بیماران تحت همودیالیز انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت توصیفی مقطعی بر روی 100 بیمار تحت همودیالیز در دو مرکز دیالیز شهرستان ساری در سال 1387 انجام شد. همگی بیماران در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند و داده ها به وسیله پرسشنامه سه قسمتی (خصوصیات فردی، کیفیت زندگی و شدت استرس) جمع آوری گردید. در این مطالعه ابتدا کیفیت زندگی و سپس شدت استرس بیماران تحت همودیالیز بررسی شد و برای تلخیص داده ها از آمار توصیفی در نرم افزار SPSS 11.5 استفاده شد.
یافته ها: در این مطالعه، 53 نفر مرد و 47 نفر زن بودند. همچنین 42 درصد بیمارانی که کیفیت زندگی آنان تا حدی مطلوب بود، از شدت استرس متوسطی برخوردار بودند. نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که با افزایش شدت استرس، کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز کاهش می یابد.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که با افزایش شدت استرس، کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE RELATIONSHIP BETWEEN STRESS INTENSITY AND LIFE QUALITY IN HEMODIALYSIS PATIENTS HOSPITALIZED IN SARI IRAN (2008)

نویسندگان [English]

  • Hedayat Jafari
  • Vida Shafipour
  • Leyla Shafipour

چکیده [English]

Background and Purpose: Hemodialysis patients undergo dialysis for survival and this brings them specific limitations affecting their quality of life. Also stress from dialysis makes them enjoy a lower quality of life. Therefore the present study was conducted to determine the relationship between stress intensity and life quality in hemodialysis patients.
Methods and Materials: As a deh1ive study this research was conducted on 100 hemodialysis patients in two major dialysis centers in Sari Iran in 2008. All patients were investigated and relevant data were collected through a questionnaire in three parts (personal characteristics life quality and stress intensity). Life quality was first investigated and then patients’ stress intensity was studies. For data summarization deh1ive statistics were used in SPSS.
Results: In this study 53 men and 47 women participated. Also 42% of the patients with the almost satisfactory life quality experienced partial stress.
Conclusion: The results indicated that the more intense the patients’ stress is the lower their life quality will be.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Hemodialysis; Stress; Life Quality