نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، گروه تربیت‌بدنی، نیشابور، ایران

2 دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکدة علوم ورزشی،گروه فیزیولوژی ورزشی، سبزوار، ایران

3 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکدة علوم ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، مشهد، ایران

چکیده

اهدافبازتوانی قلبی از مهم‌ترین اقدامات جهت اثربخشی عمل جراحی قلب و کاهش عوارض آن در بیماران قلبی- عروقی است. تمرینات ورزشی به سبب کم‌هزینه و جذاب بودن مشوقی برای شرکت بیماران در این برنامه‌هاست. فعالیت ورزشی روی ترکیبات سلول خونی، به‌ویژه تعداد گلبول‌های سفید خون، سوخت‌وساز، متابولیت‌ها، پپتید و بیان ژن در انواع مختلف اثر دارد؛ لذا، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی بربیان ژن ABCG5 مونوسیت‌ها در مردان میان‌سال پس از عمل بای‌پس قلبی است.
مواد و روش‌هاجامعة آماری را 20 مرد بیمار میان‌سال تشکیل دادند که قبلاً عمل بای‌پس عروق کرونر انجام داده بودند. این افراد، پس ‌از انتخاب، به‌طور تصادفی به دو گروه کنترل (10 نفر) و تمرین هوازی (10 نفر) تقسیم شدند. قبل و بعد از جلسه‌های تمرینی از آزمودنی‌های دو گروه خون‌گیری به‌عمل آمد. جداسازی مونوسیت‌ها به‌روش سانتریفیوژ و تخلیص m-RNA به‌وسیلة Real-Time PCR انجام شد. داده‌ها با آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازه‌های تکراری (نرم‌افزار SPSS نسخة 16) تجزیه‌وتحلیل شد.
یافته‌هاگروه تجربی در نتیجة هشت هفته تمرین هوازی افزایش معنا‌داری در بیان mRNA ژن ABCG5 در مقایسه با گروه کنترل تجربه کردند.
نتیجه‌گیریبه‌نظر می‌رسد تمرین ورزشی به‌عنوان بخشی از مراحل بازتوانی قلبی در بیماران تحت عمل پیوند بای‌پس شریان کرونر با تحت تأثیر قراردادن بیان ژن ABCG5 که در سوخت‌وساز چربی درگیر است، فرایند انتقال معکوس کلسترول را بهبود می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effects of Eight Week Aerobic Training on Monocytes ABCG5 Gene Expression in Middle-Aged Men after Heart Bypass Surgery

نویسندگان [English]

  • Rambod Khajei 1
  • Amir Hossein Haghighi 2
  • Mohammad Reza Hamedinia 2
  • Amir Rashid Lamir 3

1 Ph.D. Student, Department of physical education, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran

2 Associate Professor, Department of physical education, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran

3 Associate Professor, Department of physical education, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Background & Objectives: Cardiac rehabilitation is the most important proceeding to reduce the effects of heart surgery and its effects on cardiovascular disease. Exercise training because of low cost and being attractive can be a motivation for patients with cardiac rehabilitation programs.Exercise has influence on blood cellular components, especially the number of white blood cells, metabolism, metabolites, peptides and different type of gene expression.The aim of this study was to examine the effect of aerobic training on monocytes gene expression ABCG5 in middle-aged men after heart bypass surgery.
Materials & Methods: In this semi-experimental study, 20 middle-aged malepatient who had coronary artery bypass surgery, were subjected to the study and were randomly assigned into two groups: control (N=10) and aerobic training (N = 10) groups. Blood samples were taken from subjects before and after training sessions.Monocytes isolated by centrifugation and m-RNA purified by Real-Time PCR was performed.Data were analyzed by ANOVA with repeated measures (SPSS version 16).
Results: Results showed that, as a result of exercise training, there was significant increase in mRNA expression of gene ABCG5 in the experimental group than control group.
Conclusion: It seems that exercise training as part of the cardiac rehabilitation in patients undergoing coronary artery bypass grafting can improve the reverse cholesterol transport process in the patients by impressing the expression of genes involved in lipid metabolism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ABCG5
  • Aerobic Training
  • Coronary artery bypass graft
[1] Masouleh SH, Ahmadi R ,Monfared N, Kazemnejad A, Leili E.Chest drainage and its associated factors in patients who undergone coronary artery bypass grafting (CABG) surgery and admitted to the intensive care unit (icu). Holistic nursing and midwifery (the journal of nursing and midwifery faculties guilan medical university), 2014;24(73): 10-19. [in Persian]
 [2] Falahi A, Gaienee A. The effects of continuous and interval exercise training on quality of life in heart patients after Coronary Artery Bypass Graft surgery (CABG). Sport Biosciences, 2012; 10: 115-129. [in Persian]
[3] Rigi F, Feizi A, Amirian Z, Naseri M, Salehi Sh. The effect of foot reflexology massage on physiological parameters in patients undergoing coronary artery bypass surgery. Supplement Medicine, 2014; (3): 865-875.
[4] Sadeghi M, Pourmoghaddas Z, Yazdekhasti S, Amid S. Association between severity of coronary disease and apolipoproteins A and B. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 2011; 13(2): 173-178. [in Persian]
[5] Ghanbari-Niaki A, Zare-Kookandeh N, Deldar H, Zare-Kookandeh A, Baghaei-Tehrani R. Visceral fat ABCG1, ABCG5 and visfatin gene expression in response to a treadmill running program with or without a liquid pistachio-atlantica (Bene) extraction in female rats. The Iranian Journal of Cardiac Surgery, 2013; 5: 9-15. [in Persian]
[6] Chapman M.J. Therapeutic elevation of HDL-cholesterol to prevent atherosclerosis and coronary heart disease. Pharmacology & Therapeutics, 2006; 111: 893-908.
[7] Rashidlamir A. Investigation of the effect of aerobic and resistance exercises on peripheral blood mononuclear cells ABCG1 gene expression in female athletes. JSSU, 2012; 20(1): 1-9
[8] Dean M, Hamon Y, Chimini G. The human ATP-binding cassette (ABC) transporter superfamily. Journal of Lipid Research, 2001; 42: 1007-117.
[9] Oram J, Vaughan A.M. ATP-binding cassette cholesterol transporters and cardiovascular disease. Circ Res, 2006; 99: 1031-1043.
[10] Duan L, Wang HH, Wang D QH. Cholesterol absorption is mainly regulated by the jejunal and ileal ATP-binding cassette sterol efflux transporters Abcg5 and Abcg8 in mice. Journal of Lipid Research, 2004; 45: 1312-1323.
[11] Gaieni A, Sattarifard S, Cafizadeh S, Nejatian M.The comparison of eight weeks of combined and aerobic training on functional capacity, body composition and strength in post-coronary artery bypass graft cardiac patients. Cardiovascular Nursing Journal, 2013; 2(1): 34-41.
[12] Yusefnezhad K, Shabankhani B, Etemadinezhad S, Yazdani Cherati J, Masoomi S. Analysis of survival data in coronary artery disease patients after angioplasty using cox regression model. J Mazand Univ Med Sci, 2012; 22(86): 101-106. [in Persian]
[13] Ghroubi S, Eleuch W, Abid L, Abdenadher M, Kammoun S, Eleuch MH. Effects of a low intensity dynamic-resistance training protocol using an isokinetic dynamometer on muscular strength and aerobic capacity after coronary artery bypass grafting. Ann Phys Rehabil Med, 2013; 56(2): 85-101. [in Persian]
[14] Memar Moghadam M, Talebi Gorgany A. Compare total antioxidant capacity, oxidative stress and lipoprotein profile cycling athletes and non-athletes. Sport and Biomotor Sciences, 1389; 2 (4): 19-26. [in Persian]
[15] Rashidlamir A, Ghanbari-Niaki A, Saadatnia A. The effect of eight weeks of wrestling and wrestling technique based circuit training on lymphocyte ABCA1 gene expression and plasma apolipoprotein A-I. World Journal of Sport Sciences, 2011; 4(2): 144-150.
[16] Bidel Z, Hemmati R, Naserifar R, Nazarzadeh M, Delpisheh A. Evaluating the associations between some cardiovascular risk factors and coronary artery obstruction based on angiographic findings. Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences, 2014; 22(1): 147-154. [in Persian]
[17] Ghanbari-Niaki A, Ghanbari-Abarghooi S, Gholizadeh M. Heart ATP-binding cassette protein A1 and G1, peroxisome proliferator-activated receptor-αand liver X receptors genes expression in response to intensive treadmill running and red crataegus pentaegyna (Sorkh valik) in male rats. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, 2015; 29-33. [in Persian]
[18] Ghanbari-Niaki A, Ghanbari-Abarghooi S, Rahbarizadeh F, Zare-Kookandeh N, Gholizadeh M, Roudbari F, et al. Heart ABCA1 and PPAR- α genes expression responses in male rats: Effects of high intensity treadmill running training and aqueous extraction of black crataegus-pentaegyna. Res Cardiovasc Med, 2013; 1(5): 153-9.
[19] Ghorbanian B, Ravassi A, Kordi M, Hedayati M, Ghasemnian A. The effects of eight weeks interval endurance robe training on lymphocyte ABCA1 protein expression, plasma apolipoprotein A-I and HDL-cin overweight and obese boy adolescents. European Journal of Sports and Exercise Science, 2012; 1(3): 70-76.
[20] Butcher, Lee R, Thomas, Andrew, Backx, Karianne, et al. Low-intensity exercise exerts beneficial effects on plasma lipids via PPAR (gamma). Medicine & Science in Sports & Exercise, 2008; 40(7): 1263-70.
[21] Zare- Kookandeh N, Deldar H, Ghanbari-Niaki A, Ansari-Pirsaraei, Z, Rahmati- Ahmadabad S, Raoof Z. ABCG1 gene responses to treadmill running with or without Pistachio-Atlantica in female rats. Iranian Journal of Health and Physical Activity, 2012; 3(1): 1-6. [in Persian]
[22] Ngo Sock ET, Farahnak Z, Lavoie JM. Exercise training decreases gene expression of endo- and xeno-sensors in rat small intestine. Appl. Physiol. Nutr. Metab, 2014; 39: 1098–1103.
[23] Shulenin S, Schriml LM, Remaley AT, Fojo S, Brewer B, Allikmets R, et al. An ATP-binding cassette gene (ABCG5) from the ABCG (White) gene subfamily maps to human chromosome 2p21 in the region of the Sitosterolemia locus. Cytogenet Cell Genet, 2001; 92: 204-208.
[24] Ghanbari-Niaki A, Zare-Kookandeh N, Zare-Kookandeh A. ABCG5 gene responses to treadmill running with or without administration of Pistachio atlantica in female rats. Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 2014; 17: 162-171. [in Persian]
[25] Mirzai A, Zavar Reza F. Rick factors in artery cronery diseases. Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 2005; 48(88): 121-124. [in Persian]
[26] Heimerl S, Langmann T, Moehle C, Mauerer R, Dean M, Beil F-U, et al. Mutations in the human ATP-binding cassette transporters ABCG5 and ABCG8 in sitosterolemia. Human Mutation Mutation in Brief, 2002; Online.
[27] Pfaffl MW. A new mathematic model for relative quantification in real-time RT- PCR. Nucleic Acids Research 2001; 29(900): 2003-2007.
[28] Maxfield FR, Menon AK. Intracellular sterol transport and distribution. Current Opinion in Cell Biology, 2008; 18: 379-385.
[29] Shafaati M. 24S-hydroxy cholesterol. Studies on regulatory mechanisms behind its formation in the brain and its potential use ase a marker for neurodegeneration. Thesis for Doctoral Degree (Ph.D.), Department of Laboratory Medicine Division of Clinical Chemistry Karolinska Institutet Stockholm Sweden, 2010.
[30] Siavoshi S, Roshandel  M, Zare'ian A, Etefaqh L. The effect of cardiac rehabilitation care plan on the quality of life of patients undergoing coronary artery bypass grafting. Journal of Alborz University of Medical Sciences, 1392; 2(4): 217-226. [in Persian]
[31] Cote I, Ngo Sock T, Levy E, Lavoie J M. An atherogenic diet decreases liver FXR gene expression and causes severe hepatic steatosis and hepatic cholesterol accumulation: effect of endurance training. Eur Nutr, 2012; 394(459).
[32] Tofiqhy A, Babaei S. Twelve weeks of aerobic training effect on gene expression in obese sedentary women ABCG1. Sport and Biomotor Sciences 1392, the fifth year, 10(2): 62-70. [in Persian]
[33] Attarbashi Moghadam B, Tavakol K, Hadian MR, Bagheri H, Jalaei Sh. Phase III cardiac rehabilitation after CABG: Combined aerobic and strengthening exercise protocols. International Journal of Therapy and Rehabilitation, 2009; 16(8): 420.
[34] Afzalaghaiee E, Hadian M, Attarbashi Moghadam B, Tavakol K, Zandparsa A, Jalaei S, et al. The effects of cardiac rehabilitation on changes in the lipid profile of iranian male and female with coronary artery disease refered to emam khomeini hospital complex. MRJ, 2010; 4(1 and 2): 45-49
[35] Green ES. Effect of long-chain fatty acid on lipids on lipid metabolizing genes and high-density lipoprotein cholesterol production in cultured human and rat hepatocytes. University of Florida, 2006.
[36] Singh MP, Pathak D, Sharma GK, Sharma CS. Peroxisome Proliferator-Activated Receptors (PPARs): A target with a broad therapeutic potential for human diseases: An overview. Pharmacologyonline, 2011; 2: 58-89.
[37] Srivastava N. ATP binding cassette transporter A1 – key roles in cellular lipid transport and atherosclerosis. Molecular and Cellular Biochemistry, 2002; 237: 155–164.
[38] Wojcicka G, Jamroz-Wisniewska A, Horoszewicz K, Beltowski J. Liver X receptors (LXRs). Part I: Structure, function, regulation of activity, and role in lipid metabolism. Postepy Hig Med Dosw (online), 2007; 61: 736-759.
[39] Russell AP, Feilchenfeldt J, Schreiber S, Praz M, Crettenand A, Gobelet C, et al. Endurance training in humans leads to fiber type–specific increases in levels of peroxisome proliferator–activated receptor-coactivator-1 and peroxisome proliferator– γ activated receptor-α in skeletal muscle. Diabetes, 2003 December; 52: 2874-2881.
[40] Barter PJ. Hugh sinclair lecture: the regulation and remodeling of HDL by plasma factors. Atherosclerosis, 2002; 3: 39-47.
[41] Zannis ViCA, Krieger M. Role of apoA-I, ABCA1, LCAT, and SR-BI in the biogenesis of HDL. J Mol Med, 2006; 84: 276-294.
[42] Yu X, Qian K, Jiang N, Zheng X, Cayabyab F, Tang C. ABCG5/ABCG8 in cholesterol excretion and atherosclerosis. Clinica Chimica Acta, 2014; 428: 82-88.
[43] Divine J,  Staloch L, Haveri H, Jacobsen C, Wilson D, Heikinheimo M et al. GATA-4, GATA-5, and GATA-6 activate the rat liver fatty acid binding protein gene in concert with HNF-1ɑ. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol, 2004; 287: 1086-1099.
[44] Broderick T, Parrott C, Wang  D, Jankowski  M, Gutkowska J. Expression of cardiac GATA4 and downstream genes after exercise training in the db/db mouse. Pathophysiology, 2012; 19: 193-203.