نوع مقاله : گزارش موردی

نویسندگان

1 مربی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران

2 استادیار، گروه زبان، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران

3 استادیار، گروه فارماکولوژی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران

4 استادیار، گروه تغذیه، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران

5 کارشناس‌ارشد زبان، مرکز برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران

چکیده

مرجعیت به معنای مراجعه مستمر دیگران به یک فرد یا سازمان بدلیل قابلیت ها و پتانسیل های آن فرد یا سازمان تعریف شده است (1). مرجعیت علمی و آینده نگاری یکی از بسته های 11 گانه طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی است. به جهت آشنائی مقدماتی با مصداق این تعریف در شرایط موجود و نزدیک کردن ذهنیت با مفهومی که بیان گردید باید گفت یکی از مصادیق مهم مرجعیت که نقداً می توان به آن اشاره کرد شاخص استنادها (2) یا میزان رجوع دیگران به مقالات است که بیانگر ارزش و کاربرد یک مقاله در یک حوزه است و یا بعبارتی افزایش میزان ارجاعات، بیانگر مرجعیت نویسنده یا یک کشور و یا حتی مؤسسه تحقیقاتی و دانشگاه یا مجله خاص در آن موضوع خاص می باشد. پرواضح است که تولید علم به این معنا شرط لازم برای مرجعیت است اما کافی نیست و این مفهوم مدنظر این نوشتار نمی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Tips about Scientific Authority Looking at the Role of Students in Its Realization and Barriers

نویسندگان [English]

  • Pezhman Bagheri 1
  • Abulqasim Avand 2
  • Amin Kouhpayeh 3
  • Reza Homayounfar 4
  • Mojtaba Farjam 3
  • Fatemeh Avand 5

1 Educational Affairs, Fasa University of Medical Sciences, Fasa, Iran

2 Educational Affairs, Fasa University of Medical Sciences, Fasa, Iran

3 Educational Affairs, Fasa University of Medical Sciences, Fasa, Iran

4 Educational Affairs, Fasa University of Medical Sciences, Fasa, Iran

5 Educational Affairs, Fasa University of Medical Sciences, Fasa, Iran

چکیده [English]

Background & Objectives: Authority means referring a person to an individual or organization due to the capabilities of that person or organization. For example, an increase in the number of citations represents the authority of the author or a country or even a university or research institute and a special journal on that particular topic. From this point of view, production of knowledge is a necessary item but not sufficient for the scientific authority. Medical students can play an important role in the scientific authority.
Materials & Methods: A summer school was administered by Fasa University of Medical Science with the subjects of innovation in medical education and transformation plan, for elite medical students from all universities in Iran.
Results: The results of student and teachers’ discussions in the scientific authority workshop affirmed thatforesight and conceptualization along with preliminary studies, feasibility in expression of view points and survey of present approaches, and breaking out of scientific borders by student researches are three major steps in the realization of scientific authority.
Conclusion: There are several steps which should be considered in the realization of scientific authority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • education transformation plan
  • obstacles
  • scientific authority
  • student
[1] Soltani AM. What is the scientific authority? [serial online] 2015 Jul [cited 2015 Aug. 12]: [3 screen]. Available at: http://isef.ir/paper/3551.
[2] Sarkar S. Iran's efforts to achieve world scientific authority / indicators of the scientific elite. [serial online] 2015 Jul [cited 2015 Aug. 25]: [3 screen].Available at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940621000124.
[3] Qomi H, Zadegan A, Alizadeh V, Khodayari M, Hemmati MA. Evaluation of factors to achieve the scientific reference from the view point of the faculty of Tabriz University of Medical Sciences. Horizons of Medical Education Development, 2011; 4(3): 51-53.
[4] Mostaghasi M, Noori-shadkam M, Haji- hosseini S, Behnamfar R. Participation of Medical Sciences Centers of Excellence Regional Planning Access to scientific authority in the field of health. Journal of Medical Education and Development, 2016; 11(1): 100-102.
[5] Hekmatafshar M, Kalantari S, Sanag UA, Mahasti Jouybary L. Restoring scientific authority in Iran: The perspective of postgraduate students in Golestan University of Medical Sciences, Iran. Journal of qualitative Research in Health Sciences, 2013; 2(2): 125-133.