نویسندگان

مشهد، بیمارستان قائم (عج)، دفتر گروه اطفال

چکیده

زمینه و هدف: بیلی چک روش ساده ای است که برای تخمین پوستی میزان بیلی روبین توتال سرم به صورت غیرتهاجمی، سریع و بدون درد به کار می رود. هدف این مطالعه مقایسه میزان بیلی روبین اندازه گیری شده توسط بیلی چک با روش آزمایشگاهی تعیین بیلی روبین سرم می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه، یک مطالعه توصیفی - تحلیلی مقطعی می باشد که در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان قائم (عج) از مهر ماه تا اسفند ماه 1387 انجام شد. حجم نمونه با اطمینان 95 درصد و ضریب آزمون 80 درصد، 109 نوزاد محاسبه شده و نمونه گیری به روش آسان انجام شد. برای اندازه گیری بیلی روبین نمونه خون جهت بررسی سرمی بیلی روبین به آزمایشگاه، ارسال می شد. در آزمایشگاه با استفاده از روش محلول دیازو و فتومتریک تعیین می شد. سپس در عرض 10 دقیقه، اندازه گیری بیلی روبین توسط بیلی چک انجام می شد. آنالیز داده ها با نرم افزار SPSS 11.5 و آزمون ضریب همبستگی انجام شد.
یافته ها: از 109 نوزادی که تحت مطالعه قرار گرفتند، 75 نوزاد پسر (8/68 درصد) و 34 نوزاد دختر (2/31 درصد) بودند که سن بین 1 تا 26 روز داشتند. متوسط سطح بیلی روبین سرم در این نوزادان 979/12 و متوسط نتایج بیلی چک 219/12 بود. مقادیر اندازه گیری شده بیلی روبین سرم در آزمایشگاه، همبستگی بالایی با نتایج حاصل از TCB با دستگاه بیلی تست داشت (p=0.0001)(r=0.766).
نتیجه گیری: دستگاه بیلی چک دقت لازم را به عنوان ابزار سنجش و پایش زردی نوزادان دارا می باشد و می تواند جایگزین مناسبی برای روش اندازه گیری سرمی بیلی روبین در نوزادان مبتلا به زردی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

COMPARISON OF SERUM BILIRUBIN MEASUREMENT IN LABORATORY AND TRANSCUTANEOUS BILIRUBINOMETRY

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Mirza Rahimi
  • Mahbobeh Gholami Robatsangi
  • Reza Saeidi
  • Maryam Amiri Tehrani Zadeh

چکیده [English]

Background and Purpose: Bili-Check is a simple method used to provide a rapid pain-free and noninvasive transcutaneous estimation of total serum bilirubin. The present study was conducted to compare estimates of serum bilirubin using Bili-Check (TCB) with total serum bilirubin (TSB) values determined in a clinical laboratory. Methods and Materials: This is a deh1ive analytical cross-sectional study conducted in Ghaem Hospital NICU from September 2008 to March 2008. With a confidence interval of 95% and test power of 80% 109 neonates were selected through convenient non-randomized sampling as the study sample. TSB was determined in a clinical laboratory using the diazo with photometric method. Then within 10 minutes transcutaneous measurements were performed via Bili-Check. Data analysis was done in SPSS11.5 using correlation coefficient. Results: From 109 neonates included in the study 75 were male (68.8%) and 34 female (31.2%) with an age range of 1 to 26 days. Mean serum Bilirubin was 12.979 and TCB estimate was 12.219. Laboratory findings highly correlated with the results of TCB (r=0.766) (P=0.0001). Conclusion: Bili-Check has the sufficient adequacy as the measurement and observation device for neonates and can replace serum bilirubinometry in laboratory fro Icteric neonates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Neonate; Transcutaneous Bilirubinometry; TCB; Icter; Noninvasive bilirubinometry