نویسندگان

گناباد، دانشگاه علوم پزشکی، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقا سلامت

چکیده

زمینه و هدف: تامین نیازهای حرکتی افراد، توان آینده جامعه را به طور معجزه آسایی افزایش می دهد. تحقیقات صورت گرفته در زمینه تاثیر عزت نفس و جایگاه مهار سلامت در ایجاد و بروز رفتارهای بهداشتی سبب گردیده که این مفاهیم، چارچوبی علمی در مباحث بهداشتی و روانشناسی سلامت فراهم آورند. پژوهش حاضر به بررسی همراهی فعالیت جسمانی با عزت نفس و نظریه جایگاه مهار سلامت در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار پرداخته است.
مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه مورد - شاهدی است که 74 دانشجوی ورزشکار برای گروه مورد و 74 دانشجوی غیرورزشکار برای گروه شاهد از دانشگاه علوم پزشکی گناباد انتخاب شدند. داده ها پس از تکمیل پرسشنامه های جمعیت شناختی، عزت نفس و "نسخه ب" ابزار جایگاه مهار سلامت با استفاده از آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه، رگرسیون لجستیک، مجذور کای، ضریب همبستگی پیرسون و تی مستقل در نرم افزار SPSS 11.5 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: طبق نتایج این مطالعه در دانشجویان ورزشکار، میانگین نمره باورهای درونی 7/3±51/28، افراد موثر 9/4±89/20 و شانس 7/3±67/14 بود که در غیرورزشکاران به ترتیب 6/4±87/27، 97/4±64/21 و 64/4±48/15 بود که این تفاوت ها معنادار نبودند. اما گروه ورزشکاران از عزت نفس بالاتر و معناداری نسبت به گروه غیرورزشکار (2/31 در مقابل 79/28) برخوردار بودند (P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

ASSOCIATION OF HEALTH LOCUS CONTROL THEORY AND SELF-ESTEEM WITH PHYSICAL ACTIVITY IN UNIVERSITY STUDENTS

نویسندگان [English]

  • Maliheh Noori Sistani
  • Mehdi Moshki
  • Peyman Noshin

چکیده [English]

Background and Purpose: Meeting the physical movement requirements of community members will remarkably increase its power. Studies on the effect of self-esteem and health locus of control (HLC) in inducing healthy behaviors have provided a scientific framework for these concepts in public health and health psychology. The present study investigates the relationship of physical activities and self-esteem with health locus of control in athletic and non-athletic university students. Methods and Materials: The research is a case-control study involving 74 athletic university students (cases) and 74 non-athletics (controls) from Gonabad University of Medical University. Data were collected by a demographic questionnaire Self-esteem scale and MHLC-Form B. The obtained data were analyzed in SPSS 11.5 using one-way ANOVA logistic regression chi-square Pearson correlation coefficient and independent t-test. Results: The findings showed that in athletic students mean internal beliefs were 28.51±3.7 influential persons 20.89±4.9 and chance 14.67±3.7 corresponding to 27.87±4.6 21.64±4.97 and 15.48±4.64 in non-athletics respectively; the differences were however not significant. But the self-esteem scores of athletics (31.2) were significantly higher than that of non-athletics (28.79) (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Physical Activity; Health Locus of Control; Self
  • Esteem; University Student