نویسندگان

اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه روانشناسی

چکیده

زمینه و هدف: این اعتقاد وجود دارد که سبک های دلبستگی ناایمن و مکانیزم های دفاعی رشد نیافته افراد را برای مصرف سیگار و مواد آسیب پذیر ساخته و این افراد هیجانات منفی زیادتری تجربه می کنند و گزینه های کمتری برای کاهش آشفتگی های روانشناختی دارند. هـدف پژوهش حاضر بررسی نقش سبک های دلبستگی، مکانیزم های دفاعی و وضعیت بهداشتی در تمیز دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری می باشد.
مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه مورد - شاهدی است. نمونه پژوهش شامل 100 دانشجوی سیگاری و 100 دانشجوی غیرسیگاری بود که از میان دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی انتخاب گردیدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه مکانیزم های دفاعی، مقیاس سبک های دلبستگی و پرسشنامه سلامت عمومی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل ممیز با نرم افزار SPSS.14استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که 71 درصد پراش سه متغیر دلبستگی نا ایمن، مکانیزم های دفاعی رشد نیافته و وضعیت بهداشتی برای تنها تابع ممیز از اختلاف بین دو گروه سیگاری و غیر سیگاری تبیین می‌شود. تابع ممیز به‌دست‌ آمده با روش همزمان 5/94 درصد سیگاری ها و با روش گام به گام 5/93 درصد غیرسیگاری ها به درستی طبقه‌بندی شده است.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری را می توان از روی مکانیزم های دفاعی رشدنیافته، سبک دلبستگی ناایمن و وضعیت بهداشتی تمیز داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE ROLE OF ATTACHMENT STYLES AND DEFENSE MECHANISMS IN DISCRIMINATING CIGARETTE SMOKER STUDENTS FROM NON-SMOKERS

نویسندگان [English]

  • Heyva Mahmoodi
  • Abbas Abolghasemi
  • Esmail Soleimani

چکیده [English]

Background and Purpose: It is believed that insecure attachment styles and immature defense mechanisms render individuals vulnerable to cigarette and substance use; these people experience more negative emotions and have fewer options for reducing psychological distresses. The aim of the present research was to investigate the role of attachment styles defense mechanisms and health status in discriminating cigarette-smoker students from non-smokers. Methods and Materials: This research is a case-control study. The research sample consisted of 100 cigarette-smoker and 100 non-smoker students selected from among the students of University of Mohaghegh Ardabili. Data collection was done through the use of Attachment Styles Scale Defense Style Questionnaire and General Health Survey. In order to analyze the data discriminant analysis was used in SPSS 14. Results: The results indicated that 71 percent of the variance of insecurity of attachment style immature defense mechanisms and health status can account for the only function between groups of smokers and non-smokers. The discriminant function obtained was classified correctly with the concurrent method for 94.5% of smokers and through step-by-step method for 93.5% of non-smokers. Conclusion: The results indicated that cigarette-smoking and nonsmoking university students can be discriminated through their immature defense mechanisms insecure attachment styles and health status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Attachment Styles; Defense Mechanisms; Health Status; Cigarette Smoker