نویسندگان

تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پرستاری - مامایی، گروه مامایی

چکیده

زمینه و هدف: درد متعاقب اپی زیاتومی کیفیت زندگی و سلامت روانی مادر و نحوه ارتباط با نوزاد و مراقبت از وی را تحت تاثیر قرار می دهد. امروزه استفاده از مکمل درمانی از جمله اسطوخدوس کاربرد ویژه ای در مامایی و پزشکی یافته است اما تحقیقات محدود و نظرات ضد و نقیضی درباره این اسانس وجود دارد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر اسانس اسطوخدوس بر شدت درد زخم اپی زیاتومی زنان نخست زا انجام گردید.
مواد و روش ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی یک سو کور، بر روی 60 زن نخست زای واجد شرایط ورود به پژوهش که جهت زایمان طبیعی به بیمارستان کمالی کرج مراجعه کرده بودند، انجام گردید. نمونه ها به طور مستمر به روش تخصیص تصادفی در یکی از دو گروه مورد (مصرف کننده اسانس اسطوخدوس به روش حمام نشیمنگاهی) و کنترل (مصرف کننده روتین بیمارستان) قرار گرفتند. پس از زایمان، مادران گروه آزمون از اسانس روغنی اسطوخدوس به روش حمام نشیمنگاهی 2 بار در روز (هر بار 6 قطره در 5 لیتر آب) و گروه کنترل از روتین بیمارستان (محلول بتادین) به مدت 5 روز استفاده کردند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ثبت مشخصات دموگرافیک، فرم ثبت مسکن مصرفی و مقیاس بصری درد (VAS) بود. 4 ساعت، 12 ساعت و 5 روز بعد از اپی زیاتومی، دو گروه از نظر شدت درد محل اپی زیاتومی توسط مقیاس دیداری درد بررسی شدند. داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل و مجذور کای توسط نرم افزار آماری SPSS ویرایش 14 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: دو گروه از نظر مشخصات دموگرافیک و سایر متغیرهای مداخله گر، اختلاف آماری معنادار نداشتند. میانگین نمره درد 4 ساعت پس از اپی زیاتومی در گروه اسانس اسطوخدوس 7/1±7/2 و در گروه کنترل 59/1±23/4 بود که 5 روز پس از زایمان در گروه مطالعه 94/1±43/2 و در گروه کنترل 79/1±60/4 گزارش شد و اختلاف معنادار بود (p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE EFFECT OF LAVENDER ESSENCE ON THE POST-EPISIOTOMY PAIN INTENSITY OF PERINEUM

نویسندگان [English]

  • Efat Sadat Margan Khoyi
  • Fatemeh Sheikhan
  • Fereshteh Jahdi
  • Hamid Haghani

چکیده [English]

Background and Purpose: Post-episiotomy pain affects maternal life quality and mental health as well as her care and relationship with the infant. Currently the use of complementary medicine has become common; for instance the use of lavender essence is specifically prevalent in medicine and midwifery but findings about this essence are few and contradictory. Therefore the present research was conducted to investigate the effect of lavender essence on post-episiotomy pain in primipara. Methods and Materials: This single-blind clinical trial involved 60 qualified primiparous women admitted for labor in Kamali Hospital in Karaj Iran. They were randomly allocated into two groups: cases (bathing in lavender essence) and controls (receiving the hospital routine). For five days after labor case mothers were given essential oil of lavender (twice a day each time 6 drops in 5 liters of water) and control mothers were given the hospital; routine (Betadine) for bathing in. The study data were collected through demographic data questionnaire analgesic checklist and visual analog scale of pain. The participants’ pain was recorded on the VAS scale 4 hours 12 hours ad 5 days after episiotomy. The obtained data were analyzed in SPSS 14 using independent t-test and chi-square. Results: The two groups did not show any significant differences as for their demographic data and variables of the study. Mean pain intensity in the lavender and Betadine groups were 2.7±1.7 and 4.23±1.59 respectively which shifted to 2.43±1.94 and 4.60±1.79 respectively five days after surgery; the difference came out to be significant (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Episiotomy; Perineal Pain; Primipara; Lavender Essence; Analgesia