نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 استاد، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

اهداف با توجه به اهمیت عوامل روان‌شناختی در ایجاد و تشدید نشانه‌های سردردهای میگرنی مطالعه حاضر با هدف مقایسه وضعیت روان‌شناختی بیماران مبتلا به میگرن و افراد سالم صورت گرفت.
مواد و روش ها روش تحقیق علّی‌مقایسه‌ای و جامعه آماری شامل تمام بیمارانی بود که در طول سال 1394 به علت سردرد به بیمارستان خاتم‌الانبیای شهر زاهدان مراجعه می‌کردند. از بین بیماران مراجعه‌کننده به علت سردرد، مبتلایان به میگرن با تشخیص قطعی پزشک متخصص (نورولوژیست) و پرسش‌نامه میگرن اهواز شناسایی شدند. با استفاده از نرم‌افزارGpower 105 نفر از افراد مبتلا به میگرن و 105 نفر از افراد عادی به عنوان نمونه انتخاب شدند. گروه عادی شامل افرادی بود که هیچ‌گونه سردردی را تجربه نکرده بودند. برای سنجش وضعیت روان‌شناختی افراد مبتلا به میگرن پرسش‌نامه 9 بُعدی SCL-90 تکمیل شد و داده‌ها با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف‌معیار) و آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره تحلیل و تفسیر شدند.
یافته ها نتایج نشان داد بین دو گروه میگرنی و سالم از نظر متغیر ایجادشده از ترکیب مؤلفه‌های وضعیت روان‌شناختی تفاوت معناداری وجود دارد (76/0=پیلایی‌تریس، 001/0>P، 41/72=(200،9)F). به عبارت دیگر، افراد مبتلا به میگرن نسبت به افراد سالم در تمامی مؤلفه‌های شکایت جسمانی، وسواس و اجبار، حساسیت در روابط متقابل، افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، ترس مرضی، افکار پارانوئید و روان‌پریشی نمره‌های بیشتری کسب نمودند (001/0P<).
نتیجه گیری نتایج این پژوهش نشان داد تلویحات مهمی در زمینه تغییر وضعیت روان‌شناختی مبتلایان در راستای کاهش علائم میگرن وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison of Psychological Status in People Suffering From Migraine With Healthy People

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Azizi 1
  • Hamid Reza Agha-MohammadiyanShaarbaf 2
  • Ali Mashhadi 3
  • Mohamad Asghari-Ebrahimabaad 3

1 PhD Candidate, Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi Univercity of Mashhad, Mashhad, Iran.

2 Professor, Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi Univercity of Mashhad, Mashhad, Iran.

3 Professor Associate, Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi Univercity of Mashhad, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

Background Given the importance of psychological factors in the development and exacerbation of symptoms of migraine, this study aimed to compare the psychological status of patients with migraine with healthy subjects.
Methods & Materials The study method is causal-comparative and statistical population included all patients of Khatomol-Anbia Hospital in Zahedan who were referred there with headache during the 2015 . Of the patients with headache, migraine patients were identified with a definite diagnosis by a neurologist. A total of 105 people with migraine and 105 normal subjects were considered as control (who had not experienced any headaches). They completed SCL-90 questionnaire and the obtained data analyzed by using descriptive statistics (frequency, percentage, mean and standard deviation) and MANOVA. Software Gpower was used.
Results The results showed that between migraine and healthy, there was a psychological state for the new dependent variable component of the composition (F(200,9)=72.41, P<0.001). So that people with migraine compared to non-affected ones, in all components of somatization, obsession-compulsion, interpersonal sensitivity, depression, anxiety, hostility, phobic anxiety, paranoid ideation and psychotic have higher scores than the healthy people (P<0.001).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological Factors
  • Headiness
  • Migraine
Baldacci F, Lucchesi C, Cafalli, MartinaP, Michele., Ulivi M, et al. Migraine features in migraineurs with and without anxiety–depression symptoms: A hospital-based study. Clinical Neurology & Neurosurgery. 2015;  132:74-78. doi: 10.1016/j.clineuro.2015.02.017
Wöber C, Wöber-Bingöl Ç. Triggers of migraine and tension-type headache. In: Aminoff MJ, Boller F, Swaab DF. Handbook of Clinical Neurology. New York: Elsevier; 2010.
Sauro KM, Becker WJ. The stress and migraine interaction. Headache: The Journal of Head & Face Pain. 2009; 49(9):1378–86. doi: 10.1111/j.1526-4610.2009.01486.x
Harnod T, Wang YC, Kao CH. Higher risk of developing a subsequent migraine in adults with nonapnea sleep disorders: A nationwide population-based cohort study. European Journal of Internal Medicine. 2015; 26(4):232-236. doi: 10.1016/j.ejim.2015.03.002
Wacogne C, Lacoste J, Guillibert E, Hugues F, Le Jeunne C. Stress, anxiety, depression and migraine. Cephalalgia. 2003; 23(6):451–5. doi: 10.1046/j.1468-2982.2003.00550.x
Goadsby PJ. Recent advances in understanding migraine mechanisms, molecules and therapeutics. Trends in Molecular Medicine. 2007; 13(1):39–44. doi: 10.1016/j.molmed.2006.11.005
De Tommaso M, Federici A, Loiacono A, Delussi M, Todarello O. Personality profiles and coping styles in migraine patients with fibromyalgia comorbidity. Comprehensive Psychiatry. 2014; 55(1):80–6. doi: 10.1016/j.comppsych.2013.08.006
Chiros C, O’Brien WH. Acceptance, appraisals, and coping in relation to migraine headache: An evaluation of interrelationships using daily diary methods. Journal of Behavioral Medicine. 2011; 34(4):307–20. doi: 10.1007/s10865-011-9313-0
González-Quintanilla V, Toriello-Suárez M, Gutiérrez-González S, Rojo-López A, González-Suárez A, Viadero-Cervera R, et al. Estrés laboral en pacientes migrañosos: diferencias según la frecuencia de las crisis. Neurología. 2015; 30(2):83–9. doi: 10.1016/j.nrl.2013.10.008
Andress-Rothrock D, King W, Rothrock J. An analysis of migraine triggers in a clinic-based population. Headache: The Journal of Head & Face Pain. 2009; 50(8):1366–70. doi: 10.1111/j.1526-4610.2010.01753.x
Radat F. Stress et migraine. Revue Neurologique. 2013; 169(5):406–12. doi: 10.1016/j.neurol.2012.11.008
Leonardi M, Raggi A, Bussone G, D’Amico D. Health-related quality of life, disability and severity of disease in patients with migraine attending to a specialty headache center. Headache: The Journal of Head & Face Pain. 2010; 50(10):1576–86. doi: 10.1111/j.1526-4610.2010.01770.x
Yalinay Dikmen P, Yavuz BG, Aydinlar EI. The relationships between migraine, depression, anxiety, stress, and sleep disturbances. Acta Neurologica Belgica. 2014; 115(2):117–22. doi: 10.1007/s13760-014-0312-0
Savari K. [The relationship of mental health, life satisfaction and perfectionism with migraine headache (Persian)]. Knowledge & Health. 2013; 8(1):1-6. doi: 10.1234/jkh.v8i1.18.g375
Dodick D. Review of comorbidities and risk factors for the development of migraine complications (infarct and chronic migraine). Cephalalgia. 2009; 29:7–14. doi: 10.1111/j.1468-2982.2009.02028.x
Parvaz Y, Parvaz S, Jahanbaznejad KH. [Comparative investigation of personality traits in migraine patients and sound people by personality MMPI Questionnaire (Persian)]. Clinical Psychology Studies. 2011; 1(3):61-79.
Yadav RK, Kalita J, Misra UK. A study of triggers of migraine in India. Pain Medicine. 2010; 11(1):44–7. doi: 10.1111/j.1526-4637.2009.00725.x
Peterlin BL, Katsnelson MJ, Calhoun AH. The associations between migraine, unipolar psychiatric comorbidities, and stress-related disorders and the role of estrogen. Current Pain & Headache Reports. 2009; 13(5):404–12. doi: 10.1007/s11916-009-0066-1
Stovner L, Hagen K, Jensen R, Katsarava Z, Lipton R, Scher A, et al. The global burden of headache: A documentation of headache prevalence and disability worldwide. Cephalalgia. 2007; 27(3):193–210. doi: 10.1111/j.1468-2982.2007.01288.x
Nash JM, Thebarge RW. Understanding psychological stress, its biological processes, and impact on primary headache. Headache: The Journal of Head & Face Pain. 2006; 46(9):1377–86. doi: 10.1111/j.1526-4610.2006.00580.x
Hessel A, Geyer M, Brähler E. Psychiatric problems in the elderly-- standardization of the Symptom Check List SCL -90 -R in patients over 60 years of age. Zeitschrift fur Gerontologie und Geriatrie. 2001; 34(6):498 -508. doi: 10.1007/s003910170026
Vallejo MA, Jordán CM, Díaz MI, Comeche MI, Ortega J. Psychological assessment via the internet: A reliability and validity study of online (vs paper-and-pencil) versions of the General Health Questionnaire-28 (GHQ-28) and the Symptoms Check List-90-Revised (SCL-90-R). Journal of Medical Internet Research. 2007; 9(1):2. doi: 10.2196/jmir.9.1.e2
Anisi J, Akbari F, Majdiyan M, Atashkar M, Ghorbani Z. [Standardization of mental disorders Symptoms Checklist 90 Revised (SCL -90 -R) in army staffs (Persian)]. Military Psychology. 2011; 2(5):29-37.
Cupini LM, de Murtas M, Costa C, Mancini M, Eusebi P, Sarchielli P, et al. Obsessive-compulsive disorder and migraine with medication-overuse headache. Headache: The Journal of Head & Face Pain. 2009; 49(7):1005–13. doi: 10.1111/j.1526-4610.2009.01457.x
Rahimian Bougar E, Rostami R. [Predictive role of psychological, socioeconomic, and lifestyle-related factors in the incidence of migraine headaches (Persian)]. Journal of Kerman University of Medical Sciences. 2013; 20(1):73–86.
Ligthart L, Gerrits MMJG, Boomsma DI, Penninx BWJH. Anxiety and depression are associated with migraine and pain in general: An investigation of the interrelationships. The Journal of Pain. 2013; 14(4):363–70. doi: 10.1016/j.jpain.2012.12.006
Balibey, H., Yasar, H., Bayar, N., Tekeli, H. Anxiety and depression prevalance of migraine patients. European Psychiatry. 2012; 27(1):1. doi: 10.1016/S0924-9338(12)74322
Grothgar B, Scholz OB. On specific behavior of migraine patients in an anger-provoking situation. Headache: The Journal of Head and Face Pain. 1987; 27(4):206–10. doi: 10.1111/j.1526-4610.1987.hed2704206.x
Matatko N, Ruppert M, Zierz S, Wieser T, Hasenbring M. 971 fear-avoidance- and endurance-related responses to pain in migraine patients. European Journal of Pain. 2009; 13:273–274. doi: 10.1016/s1090-3801(09)60974-5
American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5th ed. Washington, D.C.: American Psychiatric Association; 2013.