نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 کارشناس ارشد، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 کارشناس ارشد، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

4 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

5 دانشجوی کارشناسی ارشد، معاونت پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

6 کارشناسی ارشد،گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

چکیده

اهداف بلوغ عاطفی و رضایت از زندگی ازجمله مفاهیم مهم و تأثیرگذار در زندگی فردی است. در این زمینه مطالعات اندکی انجام شده است.پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بلوغ عاطفی و رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1393 انجام شد.
مواد و روش ها این مطالعه به روش توصیفی‌تحلیلی انجام شد. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد بود. 140 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مطالعه شامل پرسش‌نامه رضایت از زندگی دینر، بلوغ عاطفی بهار گاوا و اطلاعات جمعیت‌شناختی بود. تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها با استفاده از از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.
یافته ها میانگین و انحراف‌معیار بلوغ عاطفی و رضایت از زندگی در شرکت‌کنندگان به ترتیب 9/2±20/27، 101/31±6/20 بود. بین بلوغ عاطفی و رضایت از زندگی رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد (000/0P≤، 32/0r=).
نتیجه گیری نتایج این مطالعه نشان داد بین بلوغ عاطفی و رضایت از زندگی در شرکت‌کنندگان رابطه نسبتاً خوبی وجود دارد. نبود ثبات عاطفی توانست رضایت از زندگی را پیش‌بینی کند. بلوغ عاطفی کلی با میانجیگری بازگشت عاطفی می‌تواند پیش‌بینی‌کننده رضایت از زندگی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Emotional Maturity With Life Satisfaction of Students of Ferdowsi University of Mashhad

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Asghari Ebrahim Abad 1
  • Iman Seyyed Moharrami 2
  • Seyed Mahdi Moshirian Farahi 3
  • Amirhossein kayzouri 4
  • Nasrin Mircholi 5
  • Azam Borabadi 6

1 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

2 MSc., Faculty of Education and Psychology, Department of Educational Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

3 MSc., Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

4 Assistant Professore, Department of Educational Sciences, Faculty of Litrature and Humanities, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran.

5 MSc. Student, Research Deputy, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.

6 MSc., Department of Clinical Psychiatry, School of Medicine, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.

چکیده [English]

Background Emotional maturity and life satisfaction are among the important concepts affecting individual lives that have been studied little. This study aimed to determine the relationship between emotional maturity and life satisfaction of students of Ferdowsi University of Mashhad in 2014.
Methods & Materials This study was a descriptive-analytical study. The study population consisted of students of Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Which out of them, 140 were selected by convenience sampling method. Study tools in the current study included questionnaires of Diener life satisfaction, Bhargaqa emotional maturity, and demographic information. Data analysis was performed using descriptive and inferential statistics.
Results In this study, mean (SD) of emotional maturity and life satisfaction participants was 27.2(20.9) and 20.31(6.101). There is a significant relationship between emotional maturity and life satisfaction (r=-0.32, P<0.000).
Conclusion Strong correlation was observed between emotional maturity and life satisfaction units. Emotional instability could predict life satisfaction and the general emotional maturity could be a good predictor of life satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • student
  • Maturity
  • Emotional maturity
  • Life Satisfaction
Thimm JC. Personality and early maladaptive schema: A five-factor model perspective. Journal of Behavior Therapy & Experimental Psychiatry. 2010; 41(4):373–80. doi: 10.1016/j.jbtep.2010.03.009
Myers DG. The American paradox: Spiritual hunger in an age of plenty. Yale: Yale University Press; 2001.
Maltby J, Day L, McCutcheon LE, Gillett R, Houran J, Ashe DD. Personality and coping: A context for examining celebrity worship and mental health. British Journal of Psychology. 2004; 95(4):411–28. doi: 10.1348/0007126042369794
Wright TA, Cropanzano R. Psychological well-being and job satisfaction as predictors of job performance. Journal of Occupational Health Psychology. 2000; 5(1):84–94. doi: 10.1037/1076-8998.5.1.84
Mody SN, Murthy VN. The study of mental health of children of working mothers. Journal of Personality & Clinical Studies. 1988; 4:161–164.
Pastey GS, Aminbhavi VA. Impact of emotional maturity on stress and self confidence of adolescents. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology. 2006; 32(1):66-70.
Lotf Abadi H. Emotions and identity adolescents and young adults. Tehran: Nasl-e Sevvom Publications; 2001.
Cole DA, Rehm LP. Family interaction patterns and childhood depression. Journal of Abnormal Child Psychology. 1986; 14(2):297–314. doi: 10.1007/bf00915448
Live J. What is emotional maturity? [Internet]. 2007 [Cited 2008 May 16]. Available from: http://www.Jonathan Live.com/jpg. Html
Pilcher JJ. Affective and daily event predictors of life satisfaction in college students. Social Indicators Research. 1998; 43(3):291-306. doi:‌10.1023/a:1006883231707
Adler MG, Fagley NS. Appreciation: Individual differences in finding value and meaning as a unique predictor of subjective well-being. Journal of Personality. 2005; 73(1):79–114. doi: 10.1111/j.1467-6494.2004.00305.x
Singh Y, Bhargava M. Manual for emotional maturity scale. Agra: National Psychological Corporation; 1990.
Safarpour A. [Investigate the relationship between emotional maturity and marital adjustment of married men working in oil pipelines Tehran area (Persian)] [MA thesis]. Tehran: Shahid Beheshti University; 2006.
Hafezabadi F. [The difference of emotional maturity between single and married women 18 to 30 years old (Persian)] [MA thesis]. Zahedan: University of Sistan and Baluchestan. 2007.
Diener ED, Emmons RA, Larsen RJ, Griffin S. The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment. 1985; 49(1):71-5. doi: 10.1207/s15327752jpa4901_13
Bayani A. A., Kouchaki A. M., Goudarzi H. [Reliability and validity of Satisfaction with Life Scale (Persian)]. Developmental Psychology. 2007; 3(11):259-265.
Soltanizadeh M, Malekpour M, Neshatdoost HT. [The relationship between positive and negative affection and student's life satisfaction in university of Isfahan (Persian)]. Journal of Clinical Psychology & Personality. 2012; 19(7):53-64.
Mansournejad Z, Poorseyyed SR, Kiani F, Khodabakhsh MR. [Effectiveness of communication skills training on emotional maturity evolution of female students on the eve of marriage (Persian)]. Journal of Fundamentals of Mental Health. 2013; 15(59):70-158.
Ghaderi dehkordi Z, Ahmadi R, Ghasemipirbaloti M. [Examine the relationship between self-knowledge, emotional maturity with social security of Shahrekord students (Persian)]. Journal of Danesh-e-Entezami. 2013; 1(2):39-50.
Shamloo S. [The use of psychotherapy (Persian)]. 3rd ed. Tehran: Roshd Publications; 2001.