نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 کارشناس ارشد، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 استادیار، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 استادیار، مرکز تحقیقات و فناوری‌های زیست‌محیطی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

اهداف کروم و کادمیوم ازجمله فلزات سنگین با اثر سوء بهداشتی و زیست‌محیطی هستند که از طریق جریان‌های زائد وارد محیط می‌شوند. به دلیل حلال‌بودن فلزات سنگین در محیط‌های آبی این فلزات به سهولت توسط ارگانیسم‌های زنده جذب می‌شوند و با ورود به زنجیره غذایی در بدن انسان‌ها تجمع زیستی می‌یابند. هدف از این مطالعه تعیین کارایی منعقدکننده پلی‌فریک سولفات در حذف کروم شش‌ظرفیتی و کادمیوم دوظرفیتی از محلول‌های آبی است.
مواد و روش ها این مطالعه در مقیاس آزمایشگاهی با استفاده از دستگاه جار اثر متغیرهای pH (4 تا 11)، دزاژ منعقدکننده (10 تا 200 میلی‌گرم بر لیتر)، غلظت اولیه فلز (1 تا 100 میلی‌گرم بر لیتر) و زمان ته‌نشینی (15 تا 90 دقیقه) بررسی شد. غلظت فلزات کروم و کادمیوم به روش اسپکتروفوتومتری جذب اتمی اندازه‌گیری شد.
یافته ها نتایج نشان داد بیشترین بازدهی حذف کروم 82/52درصد و کادمیوم 13/93درصد به ترتیب در pH 6 و 9 دزاژ منعقدکننده 100 و 50 میلی‌گرم بر لیتر، مقدار کروم و کادمیوم 100 و 50 میلی‌گرم بر لیتر و زمان ته‌نشینی 30 دقیقه به دست آمد.
نتیجه گیری انعقاد و ته‌نشینی با استفاده از پلی‌فریک سولفات می‌تواند به عنوان یک فرایند کارآمد برای حذف کادمیوم و پیش‌تصفیه کروم مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Polyferric Sulfate (PFS) as a Coagulant for Chromium (VI) and Cadmium (II) Removal From Aqueous Solutions

نویسندگان [English]

  • Afshin Takdastan 1
  • Mehdi Jolanejad 2
  • Abdolkazem Neisi 3
  • Mehrnosh Abtahi 4
  • Sahand Jorfi 4

1 Associate Professor, Department of Environmental Health, Faculty of Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

2 MSc., Department of Environmental Health, Faculty of Public Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Environmental Health, Faculty of Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

4 Assistant Professor, Environmental Technologies Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

Background Chromium and cadmium are two heavy metals having adverse effects on the health and environment, which are released to environment by waste streams. Because of high solubility, they are absorbed by living organisms and through food chain accumulate in human body. This study aimed to determine the efficiency of the polyferric sulfate (PFS) in removing of Cr6+ and Cd2+ from aqueous solutions.
Methods & Materials This study was investigated in bench scale using a jar test apparatus. The effect of pH (4-11), dose of coagulants (10-200 mg/l), initial amount of metals (1-100 mg/l) and settling time (15-9 min) were investigated. Cr and Cd concentration were determined by atomic absorption spectroscopy.
Results The result showed that the maximum removal efficiency was 52.82% for Cr and 93.13% for Cd, at pH values of 6 and 9, coagulant dosage of 100 and 50 mg/l, respectively, and settling time for 30 min.
Conclusion Coagulation and sedimentation by use of polyferric sulfate can be considered as an efficient process for removal of Cd and pretreatment of Cr.

کلیدواژه‌ها [English]

  • heavy metals
  • Hexavalent chromium
  • cadmium
  • Polyferric sulphate
  • Coagulation and sedimentation
Amuda O, Amoo I, Ipinmoroti K, Ajayi O. Coagulation / flocculation process in the removal of trace metals present in industrial wastewater. Journal of Applied Sciences & Environmental Management. 2006; 10(3):159-162. doi: 10.4314/jasem.v10i3.17339
Barakat MA. New trends in removing heavy metals from industrial wastewater. Arabian Journal of Chemistry. 2011; 4(4):361–77. doi: 10.1016/j.arabjc.2010.07.019
Abrishamchi A, Afshar A, Behshid J. [Wastewater engineering: Treatment, disposal and reuse (Persian)]. Tehran: Tehran University Press; 1995.
Esmaehili A. [Removal of heavy metals from industrial wastewater (Persian)]. Kerman: Darkoob; 2010.
Johnson PD, Girinathannair P, Ohlinger KN, Ritchie S, Teuber L, Kirby J. Enhanced removal of heavy metals in primary treatment using coagulation and flocculation. Water Environment Research. 2008; 80(5):472–9. doi: 10.2175/106143007x221490
Osasona I. Adsorptive removal of chromium (VI) from aqueous solution using cow hooves. Journal of Scientific Research and Reports. 2013; 2(1):288–303. doi: 10.9734/jsrr/2013/2405
Takdastan A, Shariaat A, Mafi Gholami R, Eslami A. [Investigation of the hexavalent chromium adsorption onto activated sugarcane bagasse and determining of the kinetic and equilibrium modeling (Persian)]. Quarterly Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2014; 21(4):665-74.
Shirzad Siboni M, Samadi MT, Azizian S, Maleki A, Zarrabi M. [Removal of chromium by using of adsorption onto strong base anion resin: study of equilibrium and kinetic (Persian)]. Water & Wastewater. 2011; 22(3):10-18.
Khanafari A, Eshghdoost S, Mashinchian A. Removal of lead and chromium from aqueous solution by Bacillus Circulans biofilm. Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering. 2008; (5)3:195-200.
World Health Organization. Guideline for drinking water quality. 3rd ed. Geneva: World Health Organization; 2008.
Institute of Standards & Industrial Research of Iran. [Drinking Water; Physical and chemical specification (Persian)]. Tehran: Institute of Standards and Industrial Research of Iran; 2007.
Hashemian S. [The principle of water and industrial effluents treatment (Persian)]. 1st ed. Esfahan: Jangal Publications; 2003.
Bazafkan MH, Saki H, Shahsavani A. [Handbook of drinking water quality. 1st ed. (Persian)]. Tehran: Ava-ye Qalam; 2012.
Fu F, Wang Q. Removal of heavy metal ions from wastewaters: A review. Journal of Environmental Management. 2011; 92(3):407–18. doi: 10.1016/j.jenvman.2010.11.011
Kurniawan TA, Chan GYS, Lo W-H, Babel S. Physico–chemical treatment techniques for wastewater laden with heavy metals. Chemical Engineering Journal. 2006; 118(1-2):83–98. doi: 10.1016/j.cej.2006.01.015
Liang Z, Wang Y, Zhou Y, Liu H, Wu Z. Hydrolysis and coagulation behavior of polyferric sulfate and ferric sulfate. Water Science & Technology. 2009; 59(6):1129. doi: 10.2166/wst.2009.096
Liang Z, Wang Y. Pretreatment of diosgenin wastewater using Polyferric Sulfate and cationic polyacrylamide. Journal of Earth Science. 2010; 21(3):340–6. doi: 10.1007/s12583-010-0097-x
Hu C, You L, Liu H, Qu J. Effective treatment of cadmium–cyanide complex by a reagent with combined function of oxidation and coagulation. Chemical Engineering Journal. 2015; 262:96–100. doi: 10.1016/j.cej.2014.09.080
JonidiJafari A, Golbaz S, Rezaei Kalantary R. [Concurrent removal of cyanide and hexavalent chromium from aqueous solution by coagulation and flocculation processes (Persian)]. Journal of Health & Hygiene . 2014; 4(4): 312-20.
Sorour MMH, Aboulnour AG, Mostafa AA, Shaalan HF, ElSayed MH, Hani HA, et al. Treatment of municipal and industrial wastewater effluents using integrated schemes. World Applied Sciences Journal. 2013; 26 (8):987-993. doi: 10.5829/idosi.wasj.2013.26.08.13543
Xu Y, Yang L, Yang J. Removal of cadmium (II) from aqueous solutions by two kinds of manganese coagulants. International Journal of Engineering, Science & Technology. 2011; 2(7):1-8. doi: 10.4314/ijest.v2i7.63733
Buciscanu I, Pruneanu M, Maier V. Novel ferric sulfate-base coagulants. Scientific Study & Research. 2008; 8(2):187-194.
Mahvi AH, Dehghani MH, Kiani G, Barani M. [Evaluating the performance of three different coagulants for treatment of leachate of the Isfahan compost plant, Iran (Persian)]. Journal of Health System Research. 2012; 8(1):146-55.
Nazmul Islam KM, Misbahuzzaman K, Kamruzzaman Majumder A, Chakrabarty M. Efficiency of different coagulants combination for the treatment of tannery effluents: A case study of Bangladesh. African Journal of Environmental Science & Technology. 2011; 5(6):409-19.
Chowdhury M, Mostafa MG, Biswas TK, Saha AK. Treatment of leather industrial effluents by filtration and coagulation processes. Water Resources & Industry. 2013; 3:11–22. doi: 10.1016/j.wri.2013.05.002
Gao B, Yue Q, Zhao H, Song Y. Properties and evaluation of Polyferric-Silicate-Sulfate (PFSS) coagulant as a coagulant for water treatment. Chemical Water & Wastewater Treatment VI. 2000; 15–22. doi: 10.1007/978-3-642-59791-6_2
Akbal F, Camcı S. Comparison of electrocoagulation and chemical coagulation for heavy metal removal. Chemical Engineering & Technology. 2010; 33(10):1655–64. doi: 10.1002/ceat.201000091
Golder AK, Chanda AK, Samanta AN, Ray S. Removal of Cr (VI) from aqueous solution: Electrocoagulation vs. chemical coagulation. Separation Science & Technology. 2007; 42(10):2177–93. doi: 10.1080/01496390701446464
Zhang P, Ma H, Zhang Y, Zhu G, Ren B. Coagulation and adsorption cadmium from aqueous solution using chitosan. Journal of Chemical & Pharmaceutical Research. 2014; 6(7):2175-81.