نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ارشناس ارشد و عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه مهندسی محیط زیست، شرکت آب‌وفاضلاب روستایی استان کردستان،سنندج، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 استادیار، مرکز تحقیقات بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

5 استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم‌آباد، ایران.

چکیده

اهداف پساب‌های حاصل از صنایع نساجی به دلیل اینکه حاوی آلاینده‌های آلی رنگ‌زاها هستند، منبع عمده آلودگی محیط زیست از نظر طیف وسیع آلاینده‌ها و پیچیدگی ساختار هستند. هدف این پژوهش تعیین کارایی فرایند فتوکاتالیستی نور خورشید در حذف رنگ‌زای اسید بلاک یک از محیط آبی با استفاده از نانو ذرات اکسید روی سنتزشده است.
مواد و روش ها این تحقیق مطالعه‌ای نیمه‌تجربی و آزمایشگاهی است. ابتدا سنتز نانو ذرات در آزمایشگاه انجام و به منظور تعیین مشخصات آزمایش‌ها SEM و توزیع اندازه ذرات و XRD انجام شد. سپس pH بهینه تعیین گردید. در ادامه با نگه‌داشتن pH بهینه تأثیر غلظت پراکسید هیدروژن و غلظت نانوذره و غلظت‌های مختلف رنگ‌زا بررسی شدند.
یافته ها نتایج نشان داد کارایی حذف فرایند در 4=pH حداکثر و برابر 1/15درصد است. بهترین عملکرد حذف رنگ در غلظت 5 میلی‌گرم در لیتر به دست آمد. حداکثر و حداقل عملکرد حذف رنگ اسید بلاک یک به ترتیب در غلظت‌های 30 و 5 میلی‌مولار بر لیتر از پراکسید هیدروژن حاصل شد.
نتیجه گیری فرایند نانو فتوکاتالیستی روشی بسیار کارآمد برای حذف رنگ‌زا در محلول‌های آبی است. این روش مواد آلی را به موادی با میزان سم کمتر تبدیل می‌کند. همچنین انرژی استفاده‌شده در این فرایند نور خورشید است که به صورت طبیعی در دسترس است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Photo Catalytic Efficiency of Hydrothermal Synthesized Zinc Oxide Nanoparticles for Removal of Acid Black 1 from Aqueous Solutions

نویسندگان [English]

  • Sohrab Golmohammadi 1
  • Abdol Azim Alinejad 2
  • Afshin Ghaderpoury 3
  • Nezam Mirzaei 4
  • Mohammad Hossien Saghi 2
  • Mansour Ghaderpoori 5

1 MSc. and Student research Committee, Department of Environmental engineering, Kurdistan rural water & wastewater company, Sanandaj, Iran.

2 PhD Candidate, Department of Environmental Health Engineering, School of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

3 MSc. Student, Department of Environmental Health Engineering, School of Health, Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran.

4 Assistant Professor, Environmental Health Research Center, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.

5 Assistant Professor, Department of Environmental Health Engineering, School of Health and Nutrition, Lorestan University of Medical Sciences, Khorramabad, Iran.

چکیده [English]

Background Wastewater from textile dyes, which contain organic pollutants, is a major source of environmental contamination. This study aimed to determine the efficiency of the photo-catalytic process of ZnO nanoparticles in removing Acid Black 1 from aqueous solutions.
Methods & Materials This study was quasi-experimental. The nanoparticles were synthesized in the laboratory. To determine their characteristics some tests, including SEM, XRD and particle size distribution were done. The optimum pH was determined in the test, then, by maintaining the optimum pH, hydrogen peroxide concentration, dye concentration and different concentrations of nanoparticles were studied.
Results The results showed that the removal efficiency of this process is maximum at pH=4 and equals to 1.15%. The best color removal efficiency was obtained at a concentration of 5 mg/l. The maximum and minimum removal efficiency as a color block acid were obtained at a concentration of 30 and 5 Mmol/mL of hydrogen peroxide, respectively.
Conclusion Nano-photo catalytic process is a highly efficient method for the removal of dyes in aqueous solutions. In this process, organic materials are converted into less toxic substances also the energy of sunlight, which is used in this process is normally available

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acid black 1
  • photo catalyst
  • Effluent
Dutta S, Parsons SA, Bhattacharjee C, Jarvis P, Datta S, Bandyopadhyay S. Kinetic study of adsorption and photo-decolorization of Reactive Red 198 on TiO2 surface. Chemical Engineering Journal. 2009; 155(3):674-679. doi: 10.1016/j.cej.2009.08.026
Ghaneian M, Ehrampoush M, Rahimi S, Ghanizadeh G, Askarshahi M. [Adsorption of reactive red 198 dye on TiO2 nano-particle from synthetic wastewater (Persian)]. Toloo-E-Behdasht. 2011; 9(4):59-69.
Khalaf MA. Biosorption of reactive dye from textile wastewater by non-viable biomass of Aspergillus Niger and Spirogyrasp. Bioresource Technology. 2008; 99(4):6631-6634. doi: 10.1016/j.biortech.2007.12.010
Baughman GL, Weber EJ. Transformation of dyes and related compounds in anoxic sediment: kinetics and products. Environmental Science & Technology. 1994; 28(2):267-76. doi: 10.1021/es00051a013
Houas A, Lachheb H, Ksibi M, Elaloui E, Guillard C, Herrmann J-M. Photocatalytic degradation pathway of methylene blue in water. Applied Catalysis B: Environmental. 2001; 31(2):145-57.
Daneshvar N, Rabbani M, Modirshahla N, Behnajady MA. [Critical effect of hydrogen peroxide concentration in photochemical oxidative degradation of C. I. Acid Red 27 (AR27) (Persian)]. Chemosphere. 2004; 56:895-900.
Shokoohi R, Mahvi AH, Bonyadi Z, Samarghandi MR, Karim M. [The use of sonochemical technology for cyanide removal from aqueous solutions in the presence of hydrogen peroxide (Persian)]. Water & Wastewater. 2010; 3(2):32-37.
Toma F-L, Bertrand G, Chwa SO, Klein D, Liao H, Meunier C. Microstructure and photocatalytic properties of nanostructured TiO2 and TiO2–Al coatings elaborated by HVOF spraying for the nitrogen oxides removal. Materials Science and Engineering. 2006; 417(1):56-62. doi: 10.1016/j.msea.2005.09.112
Corro G, Fierro J. Strong improvement on CH4 oxidation over Pt/γ-Al2O3 catalysts. Catalysis Communications. 2005; 6(4):287-292. doi: 10.1016/j.catcom.2005.01.012
Vázquez-Cuchillo O, Cruz-López A, Bautista-Carrillo L, Bautista-Hernández A, Martínez LT, Lee SW. Synthesis of TiO2 using different hydrolysis catalysts and doped with Zn for efficient degradation of aqueous phase pollutants under UV light. Research on Chemical Intermediates. 2010; 36(1):103-113. doi: 10.1007/s11164-010-0119-4
Pouretedal HR, Eskandari H, Keshavarz MH, Semnani A. [Photodegradation of organic dyes using nanoparticles of cadmium sulfide doped with manganese, nickel and copper as nanophotocatalyst (Persian)]. Iranian Journal of Chemical Engineering. 2009; 56(2):353-361.
Kirupavasam EK, Ganan Raj GA. Photocatalytic degradation of amido black-10b catalyzed by carbon doped TiO2 photocatalyst. 2012; 2(3):20-25.
Daneshvar N, Aber S, Hosseinzadeh F. [Study of CI acid orange 7 removal in contaminated water by photo oxidation processes (Persian)]. Global Nest Journal. 2008; 10(1):16-23.
Matilainen A. Sillanpää M. Removal of natural organic matter from drinking water by advanced oxidation processes. Chemosphere. 2010; 80(40):351-365. doi: 10.1016/j.chemosphere.2010.04.067
Abo-Farha S. Photocatalytic degradation of monoazo and diazo dyes in wastewater on nanometer-sized TiO2. Journal of American Science. 2010; 6(11):130-142.
Jonidi Jafari A, Rezae Kalantari R, Gholami M, Esrafili A. [Photocatalytic removal of aniline from synthetic wastewater using ZnO nanoparticle under ultraviolet irradiation (Persian)]. Iranian Journal of Health and Environment. 2012; 5(2):67-178.
Moonsiri M, Rangsunvigit P, Chavadej S, Gulari E. Effects of Pt and Ag on the photocatalytic degradation of 4-chlorophenol and its by-products. Chemical Engineering Journal. 2004; 97(2-3):241-248. doi: 10.1016/j.cej.2003.05.003
Dianati-Tilaki RA, Zazoli MA, Yazdani J, Alamgholilu M, Rostamali E. [Degradation of 4-chlorophenol by sunlight using catalyst of zinc oxide (Persian)]. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2014; 23(2):196-201.
Eaton AD, Clesceri LS. Standard methods for the examination of water and wastewater. 21nd ed. New York: American Water Works Association. 2005.
Kansal SK, Hassan Ali A, Kapoor S. Photocatalytic decolorization of biebrich scarlet dye in aqueous phase using different nanophotocatalysts. Desalination. 2010; 259(1):147-155. doi: 10.1016/j.desal.2010.04.017
Eslami A. [Survey on the potential of photocatalytic processes for degradation of MTBE in contaminated water (Persian)] [PhD dissertation]. Tehran: Tehran University of Medical Sciences; 2007.
Muruganandham M. Swaminathan M. Decolourisation of Reactive Orange 4 by fenton and photo-fenton oxidation technology. Dyes & Pigments. 2004; 63(3):315-21. doi: 10.1016/j.dyepig.2004.03.004
Muruganandham M, Sobana N, Swaminathan M. Solar assisted photocatalytic and photochemical degradation of Reactive Black 5. Journal of hazardous materials. 2006; 137(3):1371-1376. doi: 10.1016/j.jhazmat.2006.03.030
Dehghani MH, Nasseri S, Ghaderpoori M. Mahvi AH, Nabizadeh R. [Investigating the efficiency of UV/H2O2 process for removal of Linear Alkylbenzene Sulfonate (LAS) in aqueous solutions (Persian)]. Iranian Journal of Health & Environ. 2011; 3(4):411-418.
Daneshvar N, Khataee AR, Rasoulifard MH, Dorraji MS. [Removal of organic dyes from industrial wastewaters using UV/H2O2, UV/H2O2/Fe (II), UV/H2O2/Fe (III) processes (Persian)]. Water & Wastewater Journal. 2008; 61:34-42.
Pignatello JJ, Oliveros E, MacKay A. Advanced oxidation processes for organic contaminant destruction based on the Fenton reaction and related chemistry. Critical Reviews Environmental Science & Technology. 2006; 36(1):1-84. doi: 10.1080/10643380500326564
Zhang H, Zhang D, and Zhou J. Removal of COD from landfill leachate by electro-Fenton method. Journal of hazardous materials. 2006; 135(1-3):106-111. doi: 10.1016/j.jhazmat.2005.11.025
Jamshidi N, Torabian A, Azimi A, Nabi Bidhendi G, Jafarzadeh MT. [Investigation of phenol removal in aqueous solutions using advanced photochemical oxidation (APO) (Persian)]. Journal of Water & Wastewater. 2009; 72(3):24-29.
Movahedian MH Rezaee R. [Investigating the efficiency of Advanced Photochemical Oxidation (AOP) technology in degradation of direct Azo dye by UV/H2O2 process (Persian)]. Water & Wastewater Journal. 2006; 59(4):75-83.
Chakrabarti S, Chaudhuri B, Bhattacharjee S, Ray AK, Dutta BK. Photo-reduction of hexavalent chromium in aqueous solution in the presence of zinc oxide as semiconductor catalyst. Chemical Engineering Journal. 2009; 153(1-3):86-93. doi: 10.1016/j.cej.2009.06.021
Masombaigi H, Rezaee A, Nasiri A. Photocatalytic degradtion of methylene Blue using ZnO nano–particles. Iranian Journal of Health & Environment. 2009; 2(3):188-195.
Hong RY, Li JH, Chen LL, Liu DQ, Li HZ, Zheng Y, Ding J. Synthesis, surface modification and photocatalytic property of ZnO nanoparticles. Powder Technology. 2009; 189(3):426-432. doi: 10.1016/j.powtec.2008.07.004
Konstantinou K, Albanis TA. TiO2–assisted photocatalytic degradation of Azo dyes in aqueous solution; Kinetic and mechanistic investigations: A review. Journal of Environmental. 2004; 49(1):1-14. doi: 10.1016/j.apcatb.2003.11.010
Yee shu H. Degradation of dyehouse effluent containing C. I. Dirat Blue 199 by processes of ozonation, UV/H2O2 and in sequence of ozonation with UV/H2O2. Journal of Hazardous Materials 2006; 133(1-3):92-98. doi: 10.1016/j.jhazmat.2005.09.056
Dareini F, Amini MA, Zarei SH, Saghi MH. Removal of acid black 1 dye from aqueous solution using nano-iron particles (Persian). Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2014; 20(5):782-790.