نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی دکترا، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران.

4 مربی، گروه بهداشت، روان و مدیریت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 کارشناس ارشد، گروه بهداشت، روان و مدیریت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

اهداف برای ارتباط موفقیت‌آمیز با مددجویان و خانواده‌ها و همکاران، جرئت‌ورزی رفتار مهمی برای پرستار حرفه‌ای امروز به حساب می‌آید. جرئت‌ورزی به عنوان جزء مهمی از مهارت‌های ارتباطی، سبب افزایش عزت نفس، بهبود ارتباطات حرفه‌ای و ارتقای کیفیت مراقبت از بیمار می‌شود. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارت جرئت‌ورزی بر سطح قاطعیت پرستاران در محیط کار انجام گرفت.
مواد و روش ها این مطالعه تجربی در سال1393 روی 60 پرستار بیمارستان امام رضا (ع) در شهر مشهد به روش نمونه‌گیری در دسترس و به صورت تصادفی در دو گروه‌های آزمون و شاهد انجام گرفت. گروه آزمون طی کارگاه دوروزه تحت آموزش مهارت جرئت‌ورزی قرار گرفت. گروه شاهد آموزشی دریافت نکرد. سطح مهارت جرئت‌ورزی هر دو گروه قبل و چهل روز بعد از مداخله با پرسش‌نامه جرئت‌ورزی باراُن سنجیده شد. داده‌ها با نسخه 11/5 نرم‌افزار SPSS، آزمون آماری خی دو، آزمون دقیق فیشر، من‌ویتنی و ویلکاکسون تجزیه‌وتحلیل شد.
یافته ها میانگین نمره جرئت‌ورزی پرستاران در محیط کار در دو گروه آزمون و شاهد در مرحله قبل از مداخله تفاوت آماری معناداری نداشت (417/0=P)، اما پس از اجرای مداخله بین میانگین نمره جرئت‌ورزی در دو گروه آزمون (89/2±03/23) و شاهد (01/3±06/19) تفاوت آماری معناداری مشاهده شد (0001/0>P).
نتیجه گیری نتایج نشان داد برگزاری برنامه آموزشی مهارت جرئت‌ورزی به صورت کارگاهی در افزایش سطح مهارت قاطعیت پرستاران در محیط کار تأثیر دارد. لذا پیشنهاد می‌شود با توجه به فواید مهارت جرئت‌ورزی در شغل پرستاری، از برنامه آموزشی مهارت جرئت‌ورزی در دوره‌های آموزشی ضمن خدمت پرستاران استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of the Assertiveness Skill Training on the Surface of Nurse’s Aassertiveness in Workplace

نویسندگان [English]

  • Marzieh Motahari 1
  • Seyyed Reza Mazlom 2
  • Negar Asgharipour 3
  • Shahrokh Maghsoudi Poor Zaid Abadi 4
  • Mozhgan Ghiassi Ajgan 5

1 MSc., Department of Medical Surgical, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

2 PhD. Candidate, Department of Medical Surgical, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

3 Assistant Professor, Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

4 Instructor, Department of Mental Health and Management, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

5 MSc., Department of Mental Health and Management, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

Background Assertiveness is an important skill for nurses to successfully communicate with patients, families, and colleagues. Assertiveness as an important component of communication skills increases people’s self-esteem, improves professional communication, and promotes the quality of patient's care. The study aimed to investigate the effect of the assertiveness training on nurses’ level of assertiveness.
Methods & Materials This experimental study was conducted on 60 nurses of Imam Reza Hospital in Mashhad in 2014. They were selected by convenience sampling method and then randomly assigned into intervention or control groups. Intervention group received assertiveness skills during a 2-day workshop. The control group did not receive any training. Assertiveness skills was measured in both groups before and 40 days after the intervention by Bar-on assertiveness questionnaire. Data were analyzed by Chi-square, Mann–Whitney, Fisher’s exact test, and Wilcoxon tests using SPSS 11.5.
Results No significant difference was seen between the two groups before the intervention with regard to nurse’s mean score of assertiveness score in the workplace (P=0.417). However, significant differences were seen after the intervention between mean assertiveness skill of the intervention group (23.30±2.89) and that of the control group (19.60±3.01).
Conclusion The results showed that holding assertiveness skills workshop program affects the level of nurses’ assertiveness in the workplace. Therefore, with regard to the advantages of assertiveness skills

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assertiveness skill training
  • Assertiveness
  • Workplace
  • Nurse
Taghavi Larijani T, Sharifi Neyestanak ND, Aghajani M, Mehran A. [Assertiveness and anxiety in midwifery & nursing students (Persian)]. Hayat. 2009; 15(2):61-72.
Seyedfatemi N, Khoshnavaye fumani F, Behbahani N, Hoseini F. [Assertiveness and extasia use in Adolescents (Persian)]. Principles of Mental Health. 2009; 4(40):265-272.
Karimi Babokani, Keikha M, Mirzaee H, Salehinia H. Factors influencing job satisfaction of nurses. Quarterly Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2015; 22(3):263-268.
Deltsidou A. Undergraduate nursing students’ level of assertiveness in Greece: A questionnaire survey. Nurse Education in Practice. 2009; 9(5):322–30. doi: 10.1016/j.nepr.2008.08.002
Kordi M, Nasiri S, Modarres Gharavi M, Ebrahimzadeh S. [The effect of problem solving skills training on severity of depression symptoms in postpartum period (Persian)]. Journal of Fundamentals of Mental Health .2012; 14(3):226-35.
Khoshkam Z, Malekpur H, Molavi H. [The impact of group problem-solving training on social skills of students with visual impairment (Persian)]. Research on Exceptional Children. 2008; 8(2):141-56.
Mohebbi S, Tabaraie Y, Sharifirad Gh, Matlabi M, Shahsiah M, . [The effect of assertiveness training on educational anxiety in students (Persian)]. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2012; 18(2):82-90.
Foruzesh Sh. [What is assertiveness and how we can boost it (Persian)]. Asr -i -Keyfiyyat Magazine. 2010; 12:25-26.
Rezaian M. [How to hold a workshop (Persian)]. Razi Journal. 2012; 23(7):38-41.
Nota L, Soresi S. An Assertiveness Training program for indecisive students attending an Italian University. Career Development Quarterly. 2003; 51(4):322–34. doi: 10.1002/j.2161-0045.2003.tb00613.x
Lin YR, Shiah IS, Chang YC, Lai TJ, Wang KY, Chou KR. Evaluation of an assertiveness training program on nursing and medical students’ assertiveness, self-esteem, and interpersonal communication satisfaction. Nurse Education Today. 2004; 24(8):656–65. doi: 10.1016/j.nedt.2004.09.004
Sahebalzamani M, Norouzinia R, Aliloo L, Rashidi A. [Effect of self expression training on promoting female high school students self–esteem and firmness (Persian)]. Urmia Medical Journal. 2011; 21(1):53-58.
Rosemberg FK, Lapco A, Llorensc M. The teacher's role in the application of an assertive discipline program for students in a Venezuelan primary school. School Psychology International. 11(2):142-146. doi: 10.1177/0143034390112008
Samouei R, Kamali F, Alavi M, Yazdi M. [Comparison of management capabilities of health services management students and medical students based on indicators of emotional intelligence in Isfahan University of medical sciences (Persian)]. Iranian Journal of Medical Education. 2011; 10(5):1209-15.
Bankole AR, Dauda Y. Influence of interpersonal and assertiveness skills on conflict- handling styles of labour leaders in Logos State, Nigeria. Pakistan Journal of Social Sciences. 2009; 6(6):366-71.
Rasetsoke R. Assertive behavior of professional nurse and nurses and nurse manager in unit manager in unit management at academic hospital setting in the Pretoria region [PhD dissertation]. Johannesburg: University of Johannesburg; 2013.
Mohebi S, Shahsiah M, Meshki M, Delshad A, Matlabi M. [The effect of teaching courageousness based on PRECEDE model n the assertiveness of high school adolescents in Gonabad (Persian)]. Journal of Research & Health. 2011; 1(1):45-53.
Nota L, Soresi S. An assertiveness training program for indecisive students attending an Italian university. The Career Development Quarterly. 2003; 51(4):322–34. doi: 10.1002/j.2161-0045.2003.tb00613.x
Sanz de Acedo Lizarraga ML, Ugarte MD, Cardelle-Elawar M, Iriarte MD, Sanz de Acedo Baquedano MT. Enhancement of self-regulation, assertiveness, and empathy. Learning & Instruction. 2003; 13(4):423–39. doi: 10.1016/s0959-4752(02)00026-9
Paeezy M, Shahraray M, Abdi B. Investigating the impact of assertiveness training on assertiveness, subjective well-being and academic achievement of Iranian female secondary students. Procedia-Social & Behavioral Sciences. 2010; 5:1447-1450. doi: 10.1016/j.sbspro.2010.07.305
Alayi Z, Babaei Zad Khamen A, Ahmadi Gatab T. Parenting style and self-assertiveness: effects of a training program on self-assertiveness of Iranian high school girls. Procedia-Social & Behavioral Sciences. 2011; 30:1945-1950. doi: 10.1016/j.sbspro.2011.10.378
Mahmoudi Alemi Gh, Azimi H, Zarghami M. [The effect of assertiveness training on anxiety and assertiveness in nursing students (Persian)]. Journal of Gorgan University of Medical Sciences. 2005; 6(14):66-72.
Hazavehei SMM, Sharifirad GhR, Kargar M. The comparison of educational intervention effect using BASNEF and classic models on improving assertion skill level. Journal of Research in Health Science. 2008; 8(1):1-11.
Akbari M, Pouretemad HR, Saleh Sedghpour B. [The effect of an assertiveness, problem solving and self regard intervention- training program on emotional intelligence (Persian)]. Journal of Applied Psychology. 2010; 4(1):52-64.
Kantek F, Kavla İ. Nurse-nurse manager conflict. Health Care Manager. 2007; 26(2):147–51. doi: 10.1097/01.hcm.0000268618.33491.84