نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات آلاینده‌های محیطی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.

2 کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.

3 استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، مرکز تحقیقات سلامت کار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.

4 کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، مرکز تحقیقات سلامت کار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.

5 دانشجوی دکترا، گروه مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات و فناوری‌های زیست‌محیطی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور، اهواز، ایران.

6 کارشناس ارشد، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.

چکیده

اهداف آلودگی صوتی در مناطق شهری به عنوان یکی از مشکلات اصلی شناخته شده و به منظور پیشگیری از اثرات مخرب، سنجش آن در شهرها امری ضروری است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین شاخص‌های آلودگی صوتی شهر قم انجام شده است.
مواد و روش ها در این مطالعه توصیفی‌مقطعی که در دوازده ایستگاه پرترافیک منتخب در سطح شهر قم در فصول پاییز و زمستان سال 1391 انجام گرفت، تراز صدا با استفاده از دستگاه صداسنج مدل320-CEL و در هر کدام از ایستگاه‌ها طبق استاندارد 1996 ISO، تراز معادل صوت 15 دقیقه‌ای، به مدت 7 روز و در هر روز 27 بار سنجیده شد. در این مدت خودروهای عبوری شمارش و در پایان شاخص‌های NPL و TNI محاسبه شد. داده‌ها با استفاده از نسخه 18 نرم‌افزار SPSS تجزیه‌وتحلیل شد. برای مقایسه میانگین تراز معادل صوت با مقدار ثابت استاندارد از آزمون تی یک‌نمونه‌ای در سطح معناداری 05/0 استفاده شد.
یافته ها نتایج این مطالعه نشان داد میانگین تراز معادل صوت در کل ایستگاه‌های اندازه‌گیری‌شده بالاتر از حد مجاز است (05/0P<). همچنین بیشترین و کمترین تراز به ترتیب مربوط به ایستگاه‌های میدان مطهری با 6/92 دسی‌بل و چهارراه بازار با 1/50 دسی‌بل بود. بیشترین مقدار شاخص NPL و TNI مربوط به ایستگاه میدان جانبازان بود. میزان آلودگی صوتی ایستگاه‌ها، عصرها بیشتر و صبح‌ها کمتر بود. همچنین بین میزان تراکم وسایل نقلیه موتوری و تراز معادل صوت ارتباط آماری معناداری وجود دارد (05/0P<).
نتیجه گیری با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، برای کنترل آلودگی صوتی ناشی از ترافیک باید در اسرع وقت اقدامات لازم انجام شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Traffic Noise Pollution and Control Solutions Offering: A Case Study in Qom, Iran

نویسندگان [English]

 • Ahmad Reza Yari 1
 • Behrooz Dezhdar 2
 • Alireza Koohpaei 3
 • Ali Ebrahimi 4
 • Alireza Mashkoori 4
 • Mohammad Javad Mohammadi 5
 • Shahram Arsang-Jang 6

1 Assistant Professor, Department of Environmental Health Engineering, Research Center for Environmental Pollutants, Faculty of Health, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran.

2 MSc., Department of Environmental Health Engineering, Faculty of Health, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Occupational Health Engineering, Research Center for Work Health, Faculty of Health, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran.

4 MSc., Department of Occupational Health Engineering, Research Center for Work Health, Faculty of Health, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran.

5 PhD. Candidate, Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health and Environmental Technologies Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

6 MSc., Department of Epidemiology and Biostatistics, Faculty of Health, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran.

چکیده [English]

Objectives Noise pollution in urban areas is known as one of the main problems. In order to prevent its damaging effects, it is essential to measure it in towns. This study aimed to determine the noise pollution indicators in Qom, Iran.
Methods This cross-sectional study was conducted at selected 12 stations in the city based on the traffic density. This study was done in autumn and winter 2013. The sound Level was measured by Sound Meter (CEL-320). Also, in each station according to ISO 1996, the equivalent sound level for 15 minutes, was measured for 7 days and 27 times per day. At the same time, passing vehicles were counted. Finally, noise polllution level (NPL) and traffic noise index (TNI) indices were calculated. Data were analyzed using SPSS V18. One-sample t test was used for comparing mean equivalent sound level with standard value. The significant level was considered at 0.05.
Results The results showed that the average equivalent sound level in all stations were higher than allowable limit. The maximum and minimum levels were recorded in Motahari Square station as 92.6 dB and Bazaar crossroad as 50.1 dB, respectively (P<0.05). The highest values of TNI and NPL indices were reported for Janbazan station. The level of noise pollution was measured at the highest value in the evening and lowest value in the morning. In addition, results showed that there were significant differences between equivalent sound level and density rate of motor vehicles (P<0.05).
Conclusion According to findings, in order to control traffic noise pollution, necessary corrective measures must be considered as soon as possible.

کلیدواژه‌ها [English]

 • noise pollution
 • Noise Pollution Level (NPL)
 • Traffic Noise Index (TNI)
 • Traffic
 • Qom
Bluhm G, Nordling E, Berglind N. Road traffic noise and annoyance-An increasing environmental health problem. Noise and Health. 2004; 6(24):43. PMID: 15703140
Sisman EE, Unver E. Evaluation of traffic noise pollution in Corlu, Turkey. Scientific Research and Essays. 2011; 6(14):3027-033. doi: 10.5897/sre11.1272
World Health Organization. Burden of disease from environmental noise. Quantifi cation of healthy life years lost in Europe. Geneva: World Health Organization; 2011.
Skanberg A, Öhrstrom E. Adverse health effects in relation to urban residential soundscapes. Journal of Sound and Vibration. 2002; 250(1):151-55. doi: 10.1006/jsvi.2001.3894
Behzad M, Hodaei M, Alimohammadi I. Experimental and numerical investigation of the effect of a speed bump on car noise emission level. Applied Acoustics. 2007; 68(11):1346-56. doi: 10.1016/j.apacoust.2006.07.003
Road Accidents in India. Transport Research Wing, 2010. New Delhi: Ministry of Road Transport and Highways, Government of India; 2010.
World Health Organization. Environmental health, inequalities in Europe. Geneva: World Health Organization; 2012.
van Kempen E, Babisch W. The quantitative relationship between road traffic noise and hypertension: a meta-analysis. Journal of Hypertension. 2012; 30(6):1075-086. doi: 10.1097/hjh.0b013e328352ac54
Mangalekar S, Jadhav A, Raut P. Study of noise pollution in Kolhapur city, Maharashtra, India. Universal Journal of Environmental Research and Technology. 2012; 2(1):65-69.
Al-Ghonamy A. Analysis and evaluation of road traffic noise in Al-Dammam: A business city of the eastern province of KSA. Journal of Environmental Science and Technology. 2010; 3(1):47-55. doi: 10.3923/jest.2010.47.55
Morillas JB, Escobar VG, Sierra JM, Gómez RVl, Carmona JT. An environmental noise study in the city of Cáceres, Spain. Applied Acoustics. 2002; 63(10):1061-070. doi: 10.1016/s0003-682x(02)00030-0
Safari Variani A, Nikpay A, Ghalenoie M, Emamjomeh M. [Comparison of equivalent noise pollution and traffic noise index in different cities of Qazvin province, 2010 (Persian)]. The Journal of Qazvin University of Medical Sciences. 2013; 16(4):69-74.
Piccolo A, Plutino D, Cannistraro G. Evaluation and analysis of the environmental noise of Messina, Italy. Applied Acoustics. 2011; 66(4):447-65. doi: 10.1016/j.apacoust.2004.07.005
Samaii Z, Kasmaii Z, Mirtaheri F. [Comparison of noise pollution in Tehran large fields (Persian)]. Paper presented at: The 4th Conference & Exhibition on Environmental Engineering; 2010 Nov 17-18; Tehran, Iran.
Mortezaie S, Bina B, Berjis N. [Evaluation of noise pollution in Isfahan urban areas (Persian). Journal of Health System Research. 2005; 1(2):47-53.
Emamjomeh MM, Nikpay A, Safari Variani A. [Study of noise pollution in Qazvin, 2010 (Persian)]. The Journal of Qazvin University of Medical Sciences. 2011; 15(1):63-70.
Nezhadkourki F, Yousefi E, Naseri F. [Analysing street traffic noise pollution in the city of Yazd (Persian)]. Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering. 2010; 7(1):53-62.
Ali Zadeh A, Mohammadian M, Etemadi Nezhad S, Yazdani J. [Investigation of noise pollution in Sari city within one year, 2007-2008 (Persian)]. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2009; 19(4):45-52.
Kiani Sadr M, Nasiri P, Sakhavatjoo MS, Abbaspoor M. [Determine levels of statistical noise and traffic noise index (TNI) in Khorramabad city (Persian)]. Paper presented at: The 3rd Conference of Environmental Engineering; 2009 Oct 7-8; Tehran, Iran.
Mari Oryad H, Raygan Shirazi A, Alimohammadi I. [Evaluation of noise pollution in crowded areas in Yasuj in 2006 (Persian)]. Armaghane-Danesh. 2008; 12(4):109-16.
Moasheri N, Monazzam Esmaeelpoore M, Abolhasannejad V, Abbaszadeh M, Movahedi E. [Assessment of noise pollution indices in Birjand old districts in 2010 (Persian)]. Journal of Birjand University of Medical Sciences. 2013; 19(4):439-47.
Ghanbari M, Nadafi K, Mosaferi M, Yunesian M, Aslani H. [Noise pollution evaluation in residential and residential–commercial areas in Tabriz-Iran (Persian)]. Iranian Journal of Health & Environment. 2011; 4(3):375-84.
Mosaferi M, Rasulzadeh Y, Nazari J, Taghipour H, Diyanat I. [Study of noise pollution in downtown area of Tabriz during heavy traffic times (Persian)]. Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences. 2012; 34(4):112-19.
Omidvaari M, Ghahvei N, Ekhtiaari M. [Noise pollution due to traffic in Kermanshah (Persian)]. Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. 2002; 6(3):45-50.
Jamrah A, Al-Omari A, Sharabi R. Evaluation of traffic noise pollution in Amman, Jordan. Environmental Monitoring and Assessment. 2006; 120(1-3):499-525. doi: 10.1007/s10661-005-9077-5
Mirzaei R, Ansari-Mogaddam A, Mohammadi M, Rakhshani F, Salmanpor M. Noise pollution in Zahedan and residents’ knowledge about noise pollution. Health Scope. 2012; 1(1):3-6. doi: 10.5812/jhs.4544