نویسندگان

گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار

چکیده

زمینه و هدف: سبزیجات خوراکی از مهم ترین عوامل انتقال آلودگی های انگلی به انسان بوده و تعیین میزان آلودگی آن ها مورد توجه صاحب نظران می باشد. بنابراین مطالعه حاضر به منظور مقایسه آلودگی انگلی و غیرانگلی سبزیجات مصرفی شهرستان سبزوار قبل و بعد از روند شستشو، ضدعفونی و بسته بندی در کارگاه فرآیند سبزی انجام گرفت.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی بوده که بر روی 345 نمونه از انواع سبزیجات شامل: تره، جعفری، ریحان، گشنیز و شوید از 30 مزرعه کشت سبزی و همچنین تعداد 200 نمونه انواع سبزیجات پس از شستشو در کارگاه فرآیند سبزی در طی ماه های شهریور تا آذر 1387 انجام گردید. نمونه ها به روش رسوبی زمانی و سپس روش تغلیظ به کمک سانتریفوژ مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS.15 و آزمون مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که از نمونه های اخذ شده از مزارع کشت سبزی، 185 نمونه (62/53 درصد) دارای آلودگی های انگلی و غیرانگلی بودند که در این میان، تره با 14/35 درصد آلودگی حایز رتبه نخست بود و از عوامل انگلی مشاهده شده به ترتیب تخم آسکاریس (32/2 درصد)، تخم تنیا (74/1 درصد) و تخم تریکوسترونژیلوس (58/0 درصد) دارای بیشترین میزان بودند. اما نتایج بررسی روی نمونه های اخذ شده از کارگاه فرآیند سبزیجات نشان داد که تمامی آن ها فاقد آلودگی انگلی بودند و بررسی آماری نیز نشان دهنده تفاوت محسوس در میزان آلودگی سبزیجات تهیه شده از مزارع کشت و نمونه های کارگاه فرآیند سبزی بود.
نتیجه گیری: نتایج حاصله حاکی از عدم وجود آلودگی پس از طی مراحل مختلف در کارگاه فرآیند سبزیجات می باشد و بدین ترتیب نقش روند انجام شده در حذف آلودگی های موجود تایید می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

COMPARING THE VEGETABLE INFECTION BEFORE AND AFTER WASHING, DISINFECTING AND PACKAGING VEGETABLE PROCESSING FARMS IN SABZEVAR, IRAN

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Estiri
  • Shahrookh Ranjbar Bahadori
  • Mehrnoosh Kashefinejad

چکیده [English]

Background and Purpose: Vegetables are one of the most important agents in transmission of parasitic infections to human, and determining their infectious rate ahs been the center of attention. Therefore, the present study was conducted to determine and compare the parasitic and non-parasitic infections of vegetables before and after washing, disinfecting and packaging processes in the vegetable processing farms. Methods and Materials: This cross-sectional descriptive study involved 345 samples of different types of vegetables from 30 farms before washing process as well as 200 samples after the washing, disinfecting and packaging processes between September and November 2008. The samples were studied through timed sedimentary and then through centrifuged condensation methods. The obtained data were analyzed in SPSS using chi-square. Results: The results showed that 185 samples out of 345 (53.62%) from farms were infected by parasitic and non-parasitic agents. The infection to ova of Ascaris sp (2.32%), Taenia spp (1.74%) and Trichostrongylus sp (0.58%) had the highest rate, respectively. Moreover, results showed that all of 200 samples from vegetable processing farm had no infection. Statistical analyses showed significant differences between the infection in samples from farms and those from vegetable processing farm. Conclusion: The results showed the absence of infections in studied vegetables after washing, disinfecting and packaging processes in the vegetable processing farms, and confirmed the role of processing in the elimination of infections

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Parasitic Infection; Vegetables; Vegetable Processing Farm