نویسندگان

مشهد، خیابان راهنمایی 24، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه زیست شناسی

چکیده

زمینه و هدف: گسترش روزافزون مقاومت های آنتی بیوتیکی در بین سویه های اشریشیاکلی، به عنوان شایع ترین عامل عفونت های ادراری می تواند ناشی از تولید افزایش شیوع سویه های مولد بتالاکتامازهای طیف وسیع (ESBL) در میان آن ها باشد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های ادراری اشریشیاکلی و شناسایی ایزوله سویه های مولد ESBL در شهر مشهد بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی، از نمونه های ادراری بیماران بستری در بیمارستان های قائم و 17 شهریور مشهد، 109 ایزوله اشریشیاکلی با آزمایشات بیوشیمیایی افتراقی شناسایی شد. آزمایش حساسیت آنتی بیوتیکی با روش انتشار در آگار مطابق متد Kirby-Bauer انجام شد. برای شناسایی ایزوله های مولد بتالاکتاماز از آزمایش هم افزایی دیسک دوتایی (Double disc test) و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Statistica و آزمون مجذور کای استفاده گردید. نتایج با p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

DETERMINING THE ANTIBIOTIC RESISTANCE PATTERN OF URINARY ISOLATES OF ESCHERICHIA COLI AND PREVALENCE OF EXTENDED SPECTRUM ?-LACTAMASES (ESBLS) AMONG THEM

نویسندگان [English]

  • Shila Moshrefi
  • Mahboobeh Nakhaee Moghaddam

چکیده [English]

Background and Purpose: Increased spread of antibiotic resistance and treatment failure among Escherichia coli isolates, most common agent of urinary tract infection, can be related to the increasing prevalence of expanded spectrum b-lactamases (ESBL) clinical isolates. The present study was conducted to examine the antimicrobial resistance of urinary isolates of E. coli in Mashad and to detect the ESBL producing strains among them.
Methods and Materials: In this descriptive study, 109 isolated E. coli were identified using differential biochemical experiments, from urine samples of hospitalized patients in Mashad hospitals (Ghaem and 17-Shahrivar Hospitals). The antibiotic susceptibility was examined by disc diffusion method according to Kirby-Bauer standards. Detection of ESBL producers were done by double disc method. Data were analyzed by Statistica software using Chi-square….

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: E. coli; Antibiotic Resistance; ß
  • lactamases