نویسندگان

تهران، دانشگاه امام حسین (ع)، مرکز تحقیقات زیست شناسی

چکیده

زمینه و هدف: تب تیفوئید توسط سالمونلا تیفی ایجاد می شود و هنوز یکی از مهم ترین بیماری های عفونی در سر تا سر دنیا می باشد. روش های متعددی از جمله روش های بیوشیمیایی و الایزا برای شناسایی این باکتری استفاده شده است که علاوه بر زمان بر بودن و هزینه فراوان، بعضا با پاسخ کاذب همراه می باشد. لذا هدف از این تحقیق شناسایی باکتری سالمونلا تیفی از طریق روش PCR می باشد که روشی سریع، ارزان و اختصاصی است.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی که به روش تشخیص انجام شد از polymerase chain reaction (PCR) جهت شناسایی سالمونلا تیفی استفاده شد. این سویه قبلا توسط روش های بیوشیمیایی مورد تایید قرار گرفت. جهت شناسایی به وسیله PCR، نسبت به طراحی یک جفت پرایمر اختصاصی ژن ViaB اقدام گردید. سپس نسبت به انجام واکنش PCR اقدام و محصول آن در معرض هضم با آنزیم محدودکننده Taq1 قرار گرفت. برای ارزیابی اختصاصیت این روش از 6 سویه مختلف باکتری به عنوان کنترل منفی استفاده شد. جهت بررسی حساسیت واکنش PCR از سریال رقت استفاده شد.
یافته ها: محصول PCR سالمونلا تیفی 530 جفت باز بود که با هضم آنزیمی صحت محصول PCR تایید شد. برای ارزیابی اختصاصیت این روش از باکتری سالمونلا تیفی موریوم، شیگلا فلکسنری، اشریشیا کلای، کلستریدیوم بوتولینیوم، استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سابتیلیس به عنوان کنترل منفی مورد استفاده قرار گرفت و نتایج PCR آن با پرایمر طراحی شده منفی بود. حساسیت این روش در حدود CFU/ml 50 ارزیابی شد.
نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان می دهد که شناسایی ژن viaB با روش PCR برای تشخیص سالمونلا تیفی در نمونه های کلینیکی می تواند به عنوان روشی سریع، ارزان، اختصاصی و با حساسیت بالا مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

DETECTION OF SALMONELLA TYPHI BASED ON THE VIAB SEQUENCE BY POLYMERASE CHAIN REACTION

نویسندگان [English]

  • Babak barati
  • Shahram Nazarian
  • Mehdi Shirazi
  • Nasibeh Ghorbani
  • Mojtaba Saadati
  • Mohammadbagher Salehi
  • Hadi Shirzad

چکیده [English]

Background and Purpose: Typhoid fever, a disease caused by Salmonella typhi, is still one of the most important infectious diseases across the world. Different methods such as biochemical and Elisa methods are used for detection of this bacterium, which produce false responses in addition to being time-consuming and expensive. Therefore, the present research was conducted to detect Salmonella typhi by PCR method which is rapid, inexpensive and specific. Materials and methods: In this descriptive study which was conducted via diagnostic method, polymerase chain reaction (PCR) assay was developed for detection of Salmonella typhi. This strain had formerly been confirmed by biochemical methods. For detection by PCR, one primer pair was designed, being specific to ViaB gene. The PCR product was digested by restricted enzyme. For specificity of assay, 6 different strains were used as control negative and for sensitivity of PCR reaction, serial dilution of bacteria was used. Results: The PCR product of Salmonella typhi was 530 bp which were then confirmed by digestion enzymes. In testing the specificity of the assay, Salmonella typhimorium, Shigella flexneri, E. coli, Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus and Bacillus subtilis were used as negative control, and did not yield a PCR product. The sensitivity of this method was estimated to be about 50 CFU/ml. Conclusion: The results of this study suggest that detection of ViaB gene with PCR method can be used for diagnossis of Salmonella typhi in clinical samples as a rapid, inexpensive, specific and highly sensitive method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Salmonella typhi; ViaB Sequence; PCR