نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، دانشکده پزشکی

چکیده

زمینه و هدف: علت استفاده روزافزون از داروهای ضدقارچی گروه آزول، تعداد مخمرهای مقاوم به دارو و نیز میزان شیوع عفونت های شایع واژن به ویژه شکل عود کننده آن، امروزه رو به افزایش است. از این رو این مطالعه به منظور بررسی حساسیت و مقاومت مخمرهای جدا شده از عفونت های واژن انجام شده است.
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی و مقطعی بر روی 118 مخمر جدا شده از 436 بیمار مشکوک به ولو واژینیت کاندیدایی به داروهای گروه ایمیدازول شامل کلوتریمازول، فلوکونازول کتوکونازول، میکونازول و اکونازول و نیستاتین از گروه داروهای پلی ان ها انجام گرفت. برای تعیین ارتباط آن ها با علایم بالینی و نبز ارتباط مقاومت یک دارو با سایر داروها از آزمون های آماری مجذور کای، کاپا و ضریب رگرسیون خطی و نرم افزارSPSS.11 ویرایش 11 استفاده گردید.
یافته ها: در این مطالعه، هیچ گونه مقاومتی نسبت به داروی نیستاتین از گروه پلی ان ها و اکونازول در گروه ایمیدازول ها مشاهده نگردید ولی نسبت به سایر داروها از این گروه، پنجاه و سه مورد (9/44 درصد) به فلوکونازول، 26 مورد (22 درصد) به میکونازول، 10 مورد (5/8 درصد) به کلوتریمازول و 2 مورد (7/1 درصد) به کتوکونازول مقاوم (27 درصد) بودند.
نتیجه گیری: در این مطالعه، آزمون ضریب همبستگی خطی نشان داد که بین علایم بالینی و حساسیت مخمرهای جدا شده از آن ها همبستگی منفی نسبت به داروهای کلوتریمازول و کتونازول وجود دارد (P?0.05). همچنین بین مقاومت مخمرهای جدا شده به یک دارو از گروه ایمیدازول با سایر داروهای آن گروه همبستگی مثبت وجود دارد ولی هیچ گونه همبستگی با داروی نیستاتین از گروه پلی ان ها وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE SENSITIVITY AND RESISTANCE OF YEASTS ISOLATED FROM WOMEN WITH VULVOVAGINAL CANDIDIASIS TO COMMON ANTIFUNGAL DRUGS USING DISC DIFFUSION

نویسندگان [English]

  • Ciristina Verissimo
  • Joua Brando
  • Hossein Moallaie
  • Laura Rosado

چکیده [English]

Background and Purpose: Due to the ever-increasing use of antifungal drugs especially those of azole group, the prevalence of recurrent forms of vaginal infections and the number of drug-resistant yeasts are on the rise. Therefore, the rpesent study is conducted to investigate the sensitivity and resistance of yeasts isolated from vaginal infections to antifungal drugs.
Methods and Materials: This cross-sectional descriptive analytical study was conducted on 118 yeasts isolated from 436 suspects of vulvovaginal candidiasis; their sensitivity and resisitance to drugs belonging to imidazoles group including clotrimazole (CTR), fluconazole (FCA), ketoconazole (KET), miconazole (MCZ) and econazole (EC) as well as nystatine (NY) belonging to polyene group using the standard disc diffusion technique. To determine their relationship clinical symptoms and the raltion of resistance to one drug with resistance to other drugs, relevant tests were used including chi-square, kappa and linear regression coefficient in SPSS 11.
Results: The results showed no resistance to nystatine from polyene group and econazole from azole group; however, 53 cases (%44.9) were resistant to fluconazole, 26 cases (%22) to miconazole, 10 cases (%8.5) to clotrimazole and 2 cases (%1.7) to ketoconazole.
Conclusion: The results of linear correlation showed a negative correlation between the sensitivity of yeasts to CTR and KET and clinical symptoms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Imidazole Drugs; Drug Resistance; Vulvovaginal Candidiasis