نویسندگان

سبزوار، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، گروه پرستاری

چکیده

زمینه و هدف: بیماری ها از جمله مهم ترین عوامل موثر بر کیفیت زندگی هر فرد می باشند. از جمله مداخلات در چنین مواردی، مشاوره می باشد که یکی از روشهای مناسب جهت بهبود کیفیت زندگی در بیماری های مزمن همچون سکته قلبی می باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر مشاوره فردی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سکته قلبی انجام گردید.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک پژوهش نیمه تجربی است که بر روی 56 بیمار مبتلا به انفارکتوس میوکارد مراجعه کننده به بیمارستان واسعی سبزوار انجام گردید که به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شده بودند. بیماران به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شده و از نظر سن، جنس، سطح تحصیلات و سابقه ابتلا به سکته قلبی همسان سازی گردیدند. چهار جلسه مشاوره یک ساعته به صورت یک روز در میان در سه حیطه جسمی، روانی و اجتماعی برای گروه مداخله برگزار گردید. برای گروه کنترل مداخله ای صورت نگرفت. کیفیت زندگی در دو گروه یک ماه بعد توسط پرسشنامه QOL-SF36 مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 5/11 و روش های آماری مانند مجذور کای و تی مستقل تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، میانگین شاخص کیفیت زندگی گروه مداخله در بعد فعالیت اجتماعی افزایش یافته بود (74/18±67/52)؛ 8/80 درصد افراد وضعیت سلامت عمومی خود را در حد متوسط بیان نموده و 60/86 درصد احساس بهتری داشته و کمتر دچار اضطراب و یا افسردگی بودند. نتایج آزمون مجذور کای نشان داد با وجود مشاهده تفاوت در ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی کیفیت زندگی، این اختلاف جز در بعد سلامت روانی (p=004) معنادار نمی باشد. آزمون مجذور کای نشان داد که نمره کیفیت زندگی در دو گروه مداخله و کنترل پس از مشاوره تفاوت آماری معناداری ندارد (p=0.99).
نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که مشاوره فردی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد تاثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE EFFECT OF INDIVIDUAL COUNSELLING ON THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH MYOCARDIAL INFARCTION

نویسندگان [English]

  • Ladan Najjar
  • Arash Akabery
  • Tahereh Tofighiyan
  • Mohammadreza Shegarf Nakhaee

چکیده [English]

Background and Purpose: One of the important factors affecting the life quality of every person is the disease, where one of the main interventions in this regard can be the individual counseling which is one of the most appropriate procedures in improving the life quality in chronic diseases such as myocardial infarction. Therefore, the present study was cnducted to investigate the effect of individual counselling on the quality of life in patients with myocardial infarction. Methods and Materials: This quasi-experimental study was conducted on 56 patients with myocardial infarction at Vase’i Hospital in Sabzevar, Iran, who were selected through convenience sampling; they were divided randomaly into two groups: thew intervention and the control groups, and were homogenized as for their age, gender, level of education and history of myocardial infarction. The intervention group received four one-hour counselling sections every other day in physical, mental and social domains. However, there was no intervention for the control group. The quality of life of the two groups was surveyed and compared by QOL-SF36 questionnaire after a one-month period. The obtained data were analyzed in SPSS 11.5 using chi-squre and independent samples t-test. Results: The results showed an ioncrease in the quality of life of the intervention group in the social field (52.67±18.74). Also, %80.8 of the the participants had stated their general health status to be average, and %86.60 experienced less anxiety and/or depression. Chi-square results indicated that despite differences in physical, mental and social domains, the deffierence was significant only in the mental dere not significantly different (p=0.99). Conclusion: The results indicated that individual counseling does not have an effect on the life quality of patients with myocardial infarction

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Individual Counselling; Quality of Life; Myocardial Infarction