نویسندگان

تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پرستاری - مامایی، گروه مامایی

چکیده

زمینه و هدف: چگونگی درک زنان از یائسگی بستگی به هنجارهای فرهنگی، عوامل اجتماعی و دانش فردی درباره یائسگی دارد. با توجه به مشکلات عدیده این دوران، مطالعه حاضر با هدف کشف و تفسیر تجربه زنان ایرانی از یائسگی انجام شده است.
مواد و روش ها: چهارده زن یائسه که برای تفریح در پارک های عمومی حاضر بودند، بعد از آگاهی از هدف پژوهش و با امضای رضایت نامه درباره تجربه بالینی شان مورد مصاحبه قرار گرفتند. مصاحبه ها با سوالات نیمه ساختار یافته، ضبط و سپس به صورت مکتوب در آمد. داده ها با استفاده از روش پدیدارشناسی ون منن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بعد از اشباع یافته ها مطالعه خاتمه یافت.
یافته ها: مهم ترین تجربه بالینی زنان از یائسگی که در این مطالعه ظهور یافت، مضمون رویداد فیزیولوژیک و محرومیت بود. همچنین زیر مضمون های حاصل از آن شامل پیمودن روند طبیعی خلقت، آمادگی رویارویی، شفابخشی قاعدگی، زنانگی و جوانی، و نیز افق روشن به آینده است که توصیف کننده و بسط دهنده مضمون های اصلی می باشند.
نتیجه گیری: زنان با توجه به نگرش متفاوت شان از یائسگی در نهایت، بروز این پدیده را طبیعی تلقی می کنند اما نگرانی از وقوع عوارض آن، کیفیت زندگی شان را تحت تاثیر قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

WOMEN\'S EXPERIENCE OF MENOPAUSE

نویسندگان [English]

  • Hamid Peyrovi
  • Leyla Jouybary
  • Mansoureh Jamshidi Manesh
  • Akram Sanagoo

چکیده [English]

Background and Purpose: Women’s perception of menopause depend on cultural norms, social factors and individual knowledge of meanopause. Because of amny problems women face in this stage, the present study was designed to explore and interpret Iranian women’s experience of menopause. Methods and Materials: Fourteen menopause women, spending time for hobby in public parks, were interviewed for their clinical experience after having signed the informed consent for inclusion in the study. Open in-depth semi-structure interviews were recorded and transcribed verbatim. The data were analyzed by Van Manen phenomenological method, and the study ended after data were saturated. Results: The most important clinical experience of women from menopause, which emerged from the study data, were the physiologic event and deprivation themes. Also, subthemes included natural process of creation, facing alertness, healing power of menses, youth and femininity, and a light perspective into the future, which helped describe and expand the main themes. Conclusion: Despite different attitudes toward menopause, women consider this phenomenon as natural; however, concerns and expectation of its complications can affect the quality of their life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Menopause; Description; Experience; Phenomenology; Van Manen Method