نویسندگان

اربیل، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه روانشناسی

چکیده

زمینه و هدف: در نوجوانان دارای مهارت های اجتماعی ضعیف و خودکارآمدی پایین، این تمایل وجود دارد که از مصرف مواد جهت مقابله با مشکلات استفاده نمایند. هدف این مطالعه تعیین ارتباط مهارت های اجتماعی و خودکارآمدی با گرایش به مصرف مواد در نوجوانان می باشد.
مواد و روش ها: این پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی است و جامعه آماری آن را دانش آموزان پایه های اول و دوم دبیرستان های پسرانه مناطق آسیب پذیر شهر اردبیل تشکیل می دهند. نمونه پژوهش شامل 321 دانش آموز از دبیرستان های آسیب پذیر شهر اردبیل بودند که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس مهارت های اجتماعی ماتسون، پرسشنامه خودکارآمدی شرر، مقیاس نگرش به مصرف مواد و چک لیست گرایش به مصرف مواد استفاده شد. داده های پژوهش با روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری توسط SPSS.14 در سطح معناداری 05/0 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین نمرات مهارت های اجتماعی 15/132، خودکارآمدی 85/81 و گرایش به مصرف مواد 30/21 می باشد. مهارت های اجتماعی (r=0.57) و خودکارآمدی (r=0.42) با گرایش به مصرف مواد در نوجوانان رابطه معناداری دارند. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نیز نشان داد که متغیرهای پرخاشگری، مهارت های غیراجتماعی، خودکارآمدی عمومی و مهارت اجتماعی مناسب 47 درصد از واریانس گرایش به مصرف مواد در نوجوانان را تبیین می کنند.
نتیجه گیری: بر اساس یافته ها، مهارت های اجتماعی و خودکارآمدی با نگرش به مصرف مواد در نوجوانان رابطه دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE RELATIONSHIP OF SOCIAL SKILLS AND SELF-EFFICACY WITH TENDENCY TO SUBSTANCE USE IN ADOLESCENTS

نویسندگان [English]

  • Mehdi Poorkord
  • Abbas Abolghassemi
  • Mohammad Narimani

چکیده [English]

Background and Purpose: There is a tendency in adolescents with poor social skills and low self-efficacy for substance use to tackle problems. The purpose of the present research was to determine the relationship of social skills and self-efficacy with the tendency for substance use in adolescents.
Materials and Methods: This descriptive correlational study involved the population of first- and second-grade high school students in the vulnerable regions in Ardabil, Iran. The research sample consisted of 321 students from the vulnerable areas in Ardabil, Iran who were randomly selected for the study. Matson Social Skills Scale, Sherer’s Self-efficacy Inventory, Scale of aAttitude towards Substance Use and Tendency to Substance Use Checklist were used for data collection. The obtained data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multiple regression analyses in SPSS 14, with the significance level of 0.05.
Results: The results showed the mean scores of social skills to be 132.15, Self-efficacy 81.85 and tendency to substance use 21.30. There were significant relationships between social skills (r=-0.57) and self- efficacy (r=-0.42) with tendency to substance use in adolescents. The results of multiple regression analysis indicated that aggression, nonsocial skills, general self-efficacy and appropriate social skills accounted for 47 percent of variance of tendency to substance use. Conclusion: Based on the findings, social skills and self-efficacy are related to tendency to substance use in adolescents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Social Skills; Self
  • efficacy; Tendency to Substance Use