نویسندگان

شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

زمینه و هدف: تمرین مقاومتی به تمرین قدرتی یا تمرین با وزنه اطلاق می شود که در پاسخ به این نوع تمرین، عضله های اسکلتی و قلبی هر دو سازگاری پیدا می کنند. هدف پژوهش حاضر تعیین اثر تمرین مقاومتی کوتاه مدت بر ساختار بطن چپ دانشجویان مرد سالم غیرورزشکار با استفاده از اکوکاردیوگرافی می باشد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی می باشد که در آن 30 آزمودنی داوطلب با دامنه سنی 19 تا 25 سال و میانگین 62/1±8/21 سال شرکت داشتند. آزمودنی ها به طور تصادفی در دو گروه 15 نفری (گروه تمرین مقاومتی و گروه کنترل) قرار گرفتند. برنامه تمرین به مدت 12 هفته 3 جلسه در 10 ایستگاه با شدت 50 تا 80 درصد یک تکرار بیشینه (1MR) اجرا شد. متغیرها با اکوکاردیوگرافی یک و دو بعدی در استراحت اندازه گیری شدند. داده ها با استفاده از آزمون تی همبسته و تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: تمرین به طور مطلق و نسبی باعث افزایش معنادار توده بطن چپ (LVM)، قطر پایان دیاستولی بطن چپ (LVEDd)، ضخامت دیواره بین بطنی در پایان دیاستول (EDIVT)و (P=0.000) و ضخامت دیواره خلفی بطن چپ در پایان دیاستول (LVPWd) در گروه تمرین شد (P=0.044، P=0.0001). قطر پایان سیستولی بطن چپ (LVESd) به طور مطلق (P=0.018) و نسبی (P=0.001) کاهش معناداری داشت. در مقایسه بین گروهی در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری به طور مطلق و نسبی در LVM، EDIVT و LVPWd مشاهده شد (P=0.0001) و LVEDd به طور مطلق افزایش معناداری داشت (P=0.002).
نتیجه گیری: اصلاح برنامه تمرین مقاومتی می تواند موجب تغییرات ساختاری در بطن چپ افراد غیرورزشکار شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE EFFECT OF SHORT-TERM RESISTANCE TRAINING ON LEFT VENTRICULAR STRUCTURE OF NON-ATHLETIC HEALTHY MALE STUDENTS BY ECHOCARDIOGRAPHY

نویسندگان [English]

  • Asghar Kianzadeh
  • Hasan Abdi
  • Seyyed Mostafa Tayyebi Sani
  • Hasan Gharayagh Zandi

چکیده [English]

Background and Purpose: Resistance training (RT) is known as weight or strength training. In response to this kind of training, both skeletal and cardiac muscles adapt. The purpose of the present study was to determine of effect of short-term resistance training on left ventricular structure of non-athletic male healthy students by echocardiography. Methods and Materials: This quasi-experimental study involved thirty volunteer participants with an age range of 19 to 25 years Mean±SD:21.8±1.62. They were randomly divided into two groups of 15 (resistance training and control). Training program was performed 3 times a week for 12 weeks followed by 10 stations with 50% to 80% with one repetition maximum (1RM). M and B-mode echocardiographic variables were measured at rest. The data were analyzed using dependant t-test and independent t-test. Results: Training caused a significant increase in the mean absolute and relative values of left ventricular mass (LVM), left ventricular end-diastolic dimensions (LVEDd), end-diastolic interventricular Septum thickness (EDIVT) (P=0.000), and left ventricular posterior wall thickness end-diastolic (LVPWd) in the training group (P=0.044, P=0.000). Absolute and relative values of left ventricular end-systolic dimensions (LVESd) decreased significantly after training (P=0.001, P=0.018). Between-group comparison of absolute and relative values of LVM, EDIVT and LVPWd in the training group showed a significant increase as compared with the control group (P=0/000); also, there was a significant increase in the absolute value of LVEDd (P=0.002). Conclusion: Modification of resistance training can induce changes in the left ventricular structure of non-athletic people

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Resistance Training; Circuit Weight Training; Heart; Left Ventricle