نویسندگان

تهران، بلوار کشاورز، بیمارستان امام خمینی (ره)، مرکز تحقیقات ایدز ایران، دکتر سید احمد سید علی نقی

چکیده

زمینه و هدف: مشخص کردن عوامل خطر ابتلای به هپاتیت C،B و HIV جهت ارائه راهکارهای پیشگیری موثر برای جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری ها لازم است. لذا در این مطالعه به بررسی فراوانی عوامل خطر عفونت های HIV و هپاتیت در افراد بی خانمان شهر تهران طی سال های 86-1384 پرداخته شده است.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی- مقطعی می باشد که در طی سال های 1384 تا 1386 بر روی افراد بی خانمان ساکن شهر تهران انجام گردید. این مطالعه روی 178 فراد بی خانمان که 103 نفر دارای عفونت HIV و 75 نفر دارای بیماری هپاتیت انجام شد و عوامل خطر در این افراد مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات و مشخصات افراد به وسیله پرسشنامه و تشخیص HIV و هپاتیت با استفاده از آزمایش الایزا صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون مجذور کای و تحلیل عاملی (فاکتور آنالیز) در نرم افزار SPSS 13 استفاده شده است.
یافته ها: در مبتلایان به HIV 8/60 درصد و در افراد مبتلا به هپاتیت 8/43 درصد با دوستان رابطه نداشتند، این تفاوت از نظر آماری معنادار بود(027/0=P). و همنطور 2/94افراد مبتلا به ایدز و 1/85 درافراد مبتلا به هپاتیت از حمایت خانواده برخوردار نبودند، این تفاوت از نظر آماری معنادار بود (044/0=P) در افراد مبتلا به HIV7/44 درصد و در افراد مبتلا به هپاتیت28 درصد به هرویین و کراک اعتیاد داشتند و از این نظر تفاوت معناداری داشتند(023/0=P). نتایج تحلیل عاملی در مورد عفونتHIV و هپاتیت در افراد بی خانمان شهر تهران پنج دسته عوامل عمده شرکت داشتند که شامل مشخصه خانوادگی (رابطه با خانواده، رابطه با دوستان، نحوه زندگی)، مشخصه نوع اعتیاد (اعتیاد به تریاک، اعتیاد به کراک و هروئین)، مشخصه اجتماعی (جنس، سابقه زندان، حمایت خانواده)، مشخصه فردی (سن، تاهل، حیات والدین) و مشخصه فرهنگی (تحصیلات، بیماری روانی) بودند. پنج عامل مربوط به HIV 42/68 درصد کل واریانس و پنج عامل مربوط به هپاتیت 69/56 درصد کل واریانس مربوطه را توصیف می نماید.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه، عوامل خطر در دو گروه بیماران مبتلا به عفونت HIV و هپاتیت عبارتند از نداشتن رابطه با دوستان، فقدان حمایت خانواده و اعتیاد به هروئین و کراک.

عنوان مقاله [English]

Frequency of Risk Factors of HIV and Hepatitis Infections among the Homeless in Tehran, Iran (2005-2007)

نویسندگان [English]

  • Arash Akaberi
  • SeyedAhmad SeyyedAlinaghi
  • Rabieeollah Rahmani
  • Saeed Rahmani
  • Mohmoud Mahmoudi Farahani
  • SeyedMostafa Hosseini

چکیده [English]

Background and Purpose: Identifying the risk factors of Hepatitis C، B، and HIV is necessary to prevent their increasing prevalence. Therefore، we sought to identify the frequency of their risk factors among the homeless of Tehran، Iran during 2005 to 2007.

Methods and Materials: This descriptive analytical study was conducted during 2005 to 2007 on the homeless population of Tehran، Iran. Two groups of patients were enrolled in this study: 103 HIV-positive and 75 hepatitis patients were examined (total 178)، and relevant risk factors were investigated. The relevant details of the participants were obtained and recorded by a questionnaire، HIV and Hepatitis diagnosis using Eliza technique. Data were analyzed using Chi square and factor analysis in SPSS 13.

Results: 60.8% of the HIV positive cases and 43.88% of the hepatitis cases had no relations with their friends; the difference was statistically significant (p=0.027). Also، 94.2% of the AIDS cases and 85.1% of the hepatitis cases were deprived of their family support، and the difference was statistically significant (p=0.o44). the prevalence of addiction to crack and heroin was 28% and 44.7% in hepatitis and AIDS sufferers respectively، where the difference was statistically significant (p=0.023). The results of factor analysis revealed five major factors: familial factors (relation with family، relation with friends، lifestyle)، type of addiction (opium، crack، heroin)، social factors (sex، incarceration history، family support)، personal factors (age، marital status، living parents)، cultural factors (education، psychological problems). The five factors related to HIV comprised 68.42% of the total variance، and those of hepatitis 56.69% of the total variance.

Conclusion: The risk factors among the two groups are having no relations with friends، lack of family support and addiction to crack or heroin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HIV; Hepatitis; Risk Factors