نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استاد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

زمینه و هدف: سیر جهت درمان بیماری­های قلبی و عروقی و دیگر بیماری­های متابولیکی دارای واحدهای فتوشیمیایی فعال می­باشد.هدف از این مطالعه، تعیین تأثیر مکمل­سازی حادّ سیر بر حجم اکسیژن مصرفی(2Vo)، حجم دی­اکسید کربن تولیدی (2Vco) و نسبت تبادل تنفسی (RER) در آستانه­ی هوازی، آستانه­ی بی­هوازی و بیشینه­ی مردان ورزشکار با مزاج گرم بود.
موادّ و روش­ها: این مطالعه از نوع نیمه تجربی با طرح پیش­آزمون ـ پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه­ی آماری را تمامی دانشجویان مرد دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 93-92 تشکیل دادند.30 مرد ورزشکار سالم (با میانگین سنّی 8/0±0/20 سال، قد 7/4±6/178 سانتی­متر و وزن 9/8±5/71 کیلوگرم) به دو گروه همگن مکمل (15 نفر) و دارونما (15 نفر) تقسیم شدند. گروه مکمل به مدت یک هفته هر روز 1000 میلی­گرم قرص سیر و گروه دارونما به­مدت یک هفته هر روز 500 میلی­گرم نشاسته مصرف کردند. همه­ی­ آزمودنی­ها قبل و پس از مکمل­سازی سیر در برنامه درمانده­ساز وابسته به فرد شرکت کردند. متغیرهای پژوهش توسط دستگاه تجزیه تحلیل گازهای تنفسی اندازه­گیری شد. برای مقایسه­ی نتایج پس­آزمون همراه با کنترل نتایج پیش­آزمون به­عنوان کوواریانس، از آزمون آماری آنکووا استفاده گردید. برای سنجش اندازه­ی اثر سیربر 2Vo،  2Vco و RER آستانه­ی هوازی، بی­هوازی و بیشینه از آزمون آماری مجذور اومگا (w2) استفاده شد.
یافته­ها: نتایج نشان داد که مصرف هفت روزه­ مکمل قرص سیر حداکثر اکسیژن مصرفی (max 2 Vo)  را به­طور معناداری افزایش داد ( 1 صدم=P) و اندازه­ی اثر آن 20 درصد گزارش شد. بااین­حال مصرف سیر باعث تغییر اندک در میزان دیگر شاخص­های قلبی تنفسی شد که این مقدار از لحاظ آماری معنادار نبود ( 5 صدم<P).
نتیجه­گیری: براساس یافته­های حاضر می­توان نتیجه گرفت که احتمالاً مکمل­سازی کوتاه­مدت سیر بر حداکثر حجم اکسیژن مصرفی در ورزشکاران تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of a Full Week of Garlic Supplementation on Cardio-Respiratory Indices in Healthy Young Athletes with Hot Temper

نویسندگان [English]

 • Mehdi Alizadeh 1
 • Marefat Siah Kohian 2
 • Aylar Imani 3

چکیده [English]

Background & Objectives: Garlic that is known as a medicinal plant for the treatment of cardiovascular and other metabolic diseases, include active photochemical units. Purpose of this study was to investigate the acute effects of garlic supplementation on oxygen consumption volume (Vo2), the volume of produced carbon dioxide (Vco2), and respiratory exchange ratio (RER) among athlete men with hot temper.
Materials & Methods: This study was semi experimental with pre-test and post-test project with a control group. The population of this study were all male students of Mohaghegh Ardabili University for the academic year 92-93.Thirty healthy young athletes (Age 20.0 ± 0.8 yrs., Height 178.6 ± 4.7 cm, Weight 71.5 ± 8.9 kg) divided into two equal groups: supplementation (15 patients) and placebo (15 patients). The supplement group received each day for a week 1000 mg of garlic pill and placebo group each day for a week 500 mg of starch. All of the subjects participated before and after supplementation on self-dependent protocol. Vo2, Vco2 and RER of aerobic and anaerobic thresholds as well as maximal state were measured with the respiratory gas analysis system. Analysis of covariance (ANCOVA) aimed to control the pre-test scores as a covariate as well as the Omega Square test aimed to assess the effect size of garliconVo2, Vco2 and RER of aerobic and anaerobic thresholds as well as maximal state were used to analysis the data.
Results: Results indicated that short-term garlic supplementation has a significant effect on maximal oxygen (P= 0.01) and the effect size was reported by 20%.However, garlic consumption reduced to as low as other cardio-respiratory indices that point was not statistically significant (P>0.05).
Conclusion: Based on the results we can conclude that presumably short-term supplementation of garlic impact on the maximum oxygen consumption in the healthy young athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Garlic supplement
 • Maximum oxygen consumption
 • Respiratory exchange ratio
 • Volume of carbon dioxide production

 

 

 

مقاله اصیل

 

 


تأثیر یک هفتهمکمل­سازی سیر بر شاخص­های قلبی تنفسی مردان ورزشکار گرم مزاج

 

مهدی عالی­زاده 1، دکتر معرفت سیاه­کوهیان*2، آیلار ایمانی3

1 دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استاد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت­بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

 

* نشانی نویسنده مسؤول: اردبیل، انتها­ی خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده­ی علوم تربیتی و روانشناسی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، پروفسور معرفت سیاه­کوهیان

E-mail: m_siahkohian@uma.ac.ir

 

وصول: 28/2/1394، اصلاح: 9/3/1394، پذیرش:21/6/1394

چکیده

زمینه و هدف: سیر جهت درمان بیماری­های قلبی و عروقی و دیگر بیماری­های متابولیکی دارای واحدهای فتوشیمیایی فعال می­باشد.هدف از این مطالعه، تعیین تأثیر مکمل­سازی حادّ سیر بر حجم اکسیژن مصرفی(2Voحجم دی­اکسید کربن تولیدی (2Vco) و نسبت تبادل تنفسی (RER) در آستانه­ی هوازی، آستانه­ی بی­هوازی و بیشینه­ی مردان ورزشکار با مزاج گرم بود.

موادّ و روش­ها: این مطالعه از نوع نیمه تجربی با طرح پیش­آزمون ـ پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه­ی آماری را تمامی دانشجویان مرد دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 93-92 تشکیل دادند.30 مرد ورزشکار سالم (با میانگین سنّی 8/0±0/20 سال، قد 7/4±6/178 سانتی­متر و وزن 9/8±5/71 کیلوگرم) به دو گروه همگن مکمل (15 نفر) و دارونما (15 نفر) تقسیم شدند. گروه مکمل به مدت یک هفته هر روز 1000 میلی­گرم قرص سیر و گروه دارونما به­مدت یک هفته هر روز 500 میلی­گرم نشاسته مصرف کردند. همه­ی­ آزمودنی­ها قبل و پس از مکمل­سازی سیر در برنامه درمانده­ساز وابسته به فرد شرکت کردند. متغیرهای پژوهش توسط دستگاه تجزیه تحلیل گازهای تنفسی اندازه­گیری شد. برای مقایسه­ی نتایج پس­آزمون همراه با کنترل نتایج پیش­آزمون به­عنوان کوواریانس، از آزمون آماری آنکووا استفاده گردید. برای سنجش اندازه­ی اثر سیربر 2Vo،  2Vco و RER آستانه­ی هوازی، بی­هوازی و بیشینه از آزمون آماری مجذور اومگا (w2) استفاده شد.

یافته­ها: نتایج نشان داد که مصرف هفت روزه­ مکمل قرص سیر حداکثر اکسیژن مصرفی (max 2 Vo)  را به­طور معناداری افزایش داد ( 1 صدم=P) و اندازه­ی اثر آن 20 درصد گزارش شد. بااین­حال مصرف سیر باعث تغییر اندک در میزان دیگر شاخص­های قلبی تنفسی شد که این مقدار از لحاظ آماری معنادار نبود ( 5 صدم<P).

نتیجه­گیری: براساس یافته­های حاضر می­توان نتیجه گرفت که احتمالاً مکمل­سازی کوتاه­مدت سیر بر حداکثر حجم اکسیژن مصرفی در ورزشکاران تاثیر دارد.

واژه­های کلیدی:مکمل سیر، حداکثر اکسیژن مصرفی، نسبت تبادل تنفسی، حجم دی­اکسیدکربن تولیدی.


مقدمه

انجام فعالیت­بدنی باعث برخی تغییرات ازجمله تغییرات PH شده که این منجر به کاهش ظرفیت فیزیولوژیکی و ایجاد خستگی می­شود. برای جلوگیری از تغییرات ناشی از ورزش که احتمالاً تأثیر سویی بر رکوردهای ورزشکاران می­گذارد، مصرف مکمل­های خوراکی توصیه شده است (1). از آنجایی که مکمل­های شیمیایی دارای عوارض جانبی هستند، مصرف مکمل­های گیاهی بیشتر از گذشته مورد توجه می­باشند. از بین مکمل­های گیاهی، سیر به عنوان قدیمی­ترین و پر مصرف­ترین مکمل معرفی شده­است.

سیر (Garlic) با نام علمی آلیوم ساتیووم (Allium Sativum)، گیاه دارویی از دسته­ی سبزی­های پیازی است که دارای حدوداً  65 درصد آب، 2 درصد پروتئین، 5/1 درصد چربی و 28 درصد کربوهیدرات می­باشد (1). اعتقاد به مزاج‌های گوناگون از دیرباز وجود داشته و تاکنون نیز ادامه یافته است. بر پایه‌ی این نگرش، افراد به خوراکی­ها و موادی که در محیط طبیعی آن­ها وجود دارد واکنش‌های مختلفی نشان می‌دهند. مزاج عبارت است از وضع فیزیولوژی فعلی و طرز واکنش آن که قابل تغییر نیز می‌باشد. طورکلی چهار نوع مزاج صفراوی (گرم و خشک)، دموی (گرم و تر)، بلغمی (سرد و تر) و سوداوی (سرد و خشک) در نظر گرفته می‌شود (2،5،4،3،6).

سیر ازنظر طب قدیم ایران گرم و خشک محسوب شده و می‌تواند بر افراد با مزاج‌های مختلف اثرات متفاوتی داشته باشد (2). ازجمله تأثیرات سیر می­توان به پایین آوردن کلسترول، فیبرینولیتیک، بازدارنده­ی تجمع پلاکت­ها، پایین آوردن گلوگز خون و فشار خون، محافظت قلبی و آنتی­آریتمی اشاره کرد (3). پژوهش­های پیشین نشان می­دهند که سیر می­تواند فشار خون را به­وسیله­ی کاهش مقاومت عروق محیطی و آزاد کردن نیتریک­اکسید (NO) که به شل شدن دیواره­ی سرخرگ وابسته است، کاهش دهد (4). در پژوهشی با هدف بررسی تأثیر تمرین استقامتی و مصرف سیر بر max2vo روی افراد غیرفعال سالم توسط ابراهیم و همکاران (1391) که آزمودنی­ها به چهار گروه دارونما، مکمل، تمرین-دارونما و تمرین ـ مکمل تقسیم شده بودند، نتایج نشان دادmax  2Voدر سه گروه مکمل، تمرین دارونما، تمرین مکمل در مقایسه با گروه دارونما افزایش معنا­داری داشت. همچنین زمان اجرای آزمون در دو گروه دارونما و تمرین - مکمل در مقایسه با گروه دارونما نیز افزایش معنا­داری داشت. بنابراین نتیجه گرفتند که تمرین استقامتی و مصرف سیر بر افزایش max 2Vo افراد غیرفعال تأثیر دارد (8).

از طرفی دیگر، در پژوهش افشار جعفری (1390) با هدف تعیین تأثیر مکمل سازی کوتاه­مدت سیر بر لاکتات پلاسما و کراتین­کیناز تام سرمی پس از یک وهله فعالیت هوازی در مردان غیرورزشکار سالم معلوم شد که مصرف چهارده روزه­ی کپسول سیر در حالت پایه (قبل از فعالیت) بر شاخص­های مورد مطالعه تأثیر معنا­داری ندارد. درحالی­که 30 دقیقه فعالیت هوازی باعث افزایش معنادار لاکتات پلاسما و کراتین­کیناز تام سرم می­شود. بااین­حال، دامنه­ی افزایش لاکتات و کراتین­کیناز تام گروه مکمل­سازی سیر پس از انجام فعالیت هوازی کمتر از گروه شبه دارو بود. آنها نتیجه گرفتند که مکمل­سازی حادّ سیر موجبات اُفت شاخص­های خستگی و آسیب سلولی را پس از انجام فعالیت ورزشی در مردان غیر ورزشکار فراهم می­نماید (9). 

باتوجه به تنوع نتایج تحقیقاتی درخصوص تأثیر مکمل­سازی کوتاه­مدت سیر بر شاخص­های قلبی از یک سو و نبود داده­های علمی کافی همزمان با همگن سازی مزاج آزمودنی­ها از سوی دیگر و همچنین انجام پژوهش­های مشابه بیشتر بر روی بیماران قلبی و عدم مطالعات کافی در حیطه­ی ورزش، پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر مکمل­سازی حادّ سیر بر شاخص­های تنفسی مردان ورزشکار گرم مزاج به اجرا درآمد.

مواد و روش­ها

روش پژوهش از نوع نیمه­تجربی با طرح پیش­آزمون ـ پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه­ی آماری این پژوهش، تمامی دانشجوبان مرد در حال تحصیل دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 93-92 بودند که از بین این دانشجویان، برای 100 نفر پرسش­نامه­ی تعیین مزاج جهت پرکردن داده شد. آزمودنی­های تحقیق حاضر شامل 30 نفر مرد ورزشکار (داشتن فعالیت بالای 20 دقیقه به­طور روزانه) با مزاج گرم (با میانگین سنّی 8/0±0/20 سال، قد 7/4±6/178 سانتی متر و وزن 9/8±5/71 کیلوگرم) بودکه به دو گروه همگن شده مکمل (15 نفر) و دارونما (15 نفر) تقسیم شدند. مزاج آزمودنی­ها براساس پرسش­نامه­ی تعیین مزاج مشخص شد. این پرسش­نامه دارای 12 شاخص (هیکل، چهره، مو، عطش، اشتها، گوارش، علایم، خواب، حرکت، تفکر، خلق و برخورد) بود که هر فرد از جامعه­ی پژوهش با توجه به ویژگی­های خود گزینه­های مربوط به هر شاخص (صفراوی، دموی، بلغمی، سوداوی) را انتخاب می­کرد. سپس براساس موارد انتخاب شده، آزمودنی­ها در گروه­های سرد و گرم مزاج قرارگرفتند و از بین آن­ها افراد گرم مزاج انتخاب شدند. همه‌ی آزمودنی‌ها ازطریق  پرسش­نامه­های استاندارد ازنظر سوابق درمانی و بیماری‌ها، مصرف دارو، مصرف سیگار، رژیم غذایی مورد استفاده، میزان فعالیت روزانه و وضعیت عمومی سلامت و تندرستی و همچنین پرسش­نامه­ی تعیین مزاج مورد ارزیابی قرارگرفته و همگن شدند. پرسش­نامه­ی تعیین مزاج دارای 12 شاخص (هیکل، چهره، مو، عطش، اشتها، گوارش، علایم، خواب، حرکت، تفکر، خلق و برخورد) بود که هر فرد از جامعه­ی پژوهش باتوجه به ویژگی­های خود گزینه­های مربوط به هر شاخص (صفراوی، دموی، بلغمی، سوداوی) را انتخاب می­کرد. سپس براساس موارد انتخاب شده، آزمودنی­ها در گروه­های سرد و گرم مزاج قرارگرفتند و از بین آن­ها افراد گرم مزاج انتخاب شدند. آزمودنی‌ها پیش از 48 ساعت از شرکت در برنامه‌ی تمرینی(پروتکل تمرینی) همه‌ی فعالیت‌های ورزشی را قطع کرده بودند و برنامه‌ی رژیم غذایی معمولی خود را دنبال می‌کردند. مشخصات جسمانی و ترکیب بدنی آزمودنی‌ها در جدول1 ارایه شده است. در مرحله­ی اجرایی طرح، دمای محیطی 29 درجه سانتی­گراد و رطوبت نسبی 34 درصد بود.

به­منظور جمع­آوری داده­های مورد نیاز در مرحله­ی اول آزمودنی­ها فرم­های مربوط به پرسش­نامه­ها­ی تندرستی و میزان فعالیت­بدنی و فرم رضایت­نامه را تکمیل کردند. در مرحله­ی بعد، متغیرهای بدنی مانند قد، وزن و چربی زیرپوستی آزمودنی­ها اندازه­گیری شد .در آخرین مرحله، پیش از اجرای پروتکل، آزمودنی­ها به­مدت 10 تا 15 دقیقه با انجام حرکات نرمشی، کششی و دوی نرم، به گرم کردن پرداختند. سپس، پروتکل­ وابسته به فرد را تا سرحدّ واماندگی ارادی انجام دادند. گروه مکمل به­مدت یک هفته هر روز 1000 میلی­گرم مکمل کپسول قرص سیر و گروه دارونما به­مدت یک هفته هر روز 500 میلی­گرم نشاسته مصرف کردند. قبل و بعد از مصرف قرص سیر ازطریق فعالیت ورزشی درمانده­ساز بر روی تردمیل، شاخص­های تنفسی آزمودنی­ها اندازه‌گیری شد.

برای اجرای برنامه­ی نوارگردان وابسته به فرد، ابتدا آزمودنی با توجه به وضعیت آمادگی جسمانی خود به­مدت 10 تا 15 دقیقه روی نوارگردان "اسپورت آرت (Sport ART6150E) "مرحله­ی گرم کردن را انجام می­داد. گرم کردن تا زمانی ادامه می­یافت که ضربان قلب آزمودنی به 70 تا 75 درصد قلب ذخیره بیشینه برسد (10). در مرحله­ای(سرعتی) که ضربان قلب آزمودنی به 70 تا 75 درصد قلب ذخیره بیشینه می­رسید، آزمودنی به­مدت یک دقیقه در آن مرحله به فعالیت می­پرداخت. سپس به­ازای هر دقیقه دو کیلومتر بر ساعت بر سرعت نوارگردان افزوده می­شد. با توجه به میزان آمادگی جسمانی آزمودنی­ها، افزایش فشار کار تا آنجا ادامه می­یافت که آزمودنی قادر نبود بار کار را حفظ کند و به­حالت بازماندگی ارادی می­رسید و با تشخیص محقق یا اظهار خود آزمودنی، برنامه متوقف می­شد. در تمامی مدت آزمون گازهای تنفسی آزمودنی­ها نفس به نفس ازطریق ماسک دستگاه گازآنالیزور " پاور کیوب-ارگو "ساخت کشور آلمان، جمع­آوری ­شد. در انتها، برنامه­ی سرد کردن به­مدت 5 دقیقه اجرا شد (11).

درطول اجرای آزمون GXT تا واماندگی ارادی، میزان 2VO آخرین مرحله­ی آزمون، به­عنوانmax  2VOدر نظر گرفته ­شد (12). ضخامت چربی زیر پوستی آزمودنی­ها با استفاده از چربی­سنج هارپندن و معادله­ی سه نقطه­ی ایی جکسون ـ پولاک (نواحی سر سه بازویی، شکم و فوق خاصره) برآورد شد. برای محاسبه­ی شاخص توده­ی بدن آزمودنی­ها، وزن (کیلوگرم) آزمودنی­ها تقسیم بر مربع قد(متر) آن­ها گردید و برای اندازه­گیری قد و وزن از دستگاه قد و وزن­سنج استاندارد استفاده شد. برای محاسبه­ی وزن بدون چربی، درصد چربی بدن در کل وزن بدن ضرب شد و وزن چربی به­دست آمد. برای محاسبه­ی وزن بدون چربی (LBM)، وزن چربی بدن از وزن کل بدن کسر شد (13).

برای بررسی طبیعی بودن توزیع داده‌ها از آزمون شاپیرو ـ ویلک استفاده شد.  برای مقایسه­ی نتایج پس آزمون همراه با کنترل نتایج پیش­آزمون به­عنوان کوواریانس، از آزمون آماری آنکووا استفاده گردید. برای سنجش اندازه­ی اثر سیر بر حجم اکسیژن مصرفی (2Vo)، دی­اکسید کربن تولیدی (2Vco) و نسبت تبادل تنفسی (RER) در آستانه­ی هوازی، آستانه­ی بی­هوازی و بیشینه­، آزمون آماری مجذور اومگا ( ) به­کار گرفته شد.  معناداری بین متغیرها در سطح  5 صدم≥P مورد توجه و برای تجزیه و تحلیل داده­ها، نرم­افزار SPSS نسخه­ی 16 استفاده قرارگرفت.

یافته­ها

نتایج اولیه­ی مربوط به متغییرهای جسمانی و ترکیب­بدنی با استفاده از آزمون شاپیرو ـ ویلک حاکی از همگنی و عدم اختلاف معناداری در بین دو گروه بود. مشخصات جسمانی و ترکیب­بدنی آزمودنی‌ها در جدول1ارایه شده است.

نتایج تحلیل کوواریانس برای مقایسه­ی حجم اکسیژن مصرفی (2Vo)، دی­اکسید کربن تولیدی (2Vco) و نسبت تبادل تنفسی (RER) در آستانه­ی هوازی، آستانه­ی بی­هوازی و بیشینه­ی دو گروه مکمل و دارونما نشان داد که میزان حداکثر اکسیژن مصرفی بعد از یک هفته مصرف سیر به­طور معنا­داری بیشتر از گروه دارونما بود و بین دو گروه تفاوت معنا­داری وجود دارد (468/8= Fو 11 صدم=P). این بدان معنی است که مصرف مکمل سیر باعث افزایش حجم اکسیژن مصرفی بیشینه (max  2VO) در مردان ورزشکار گرم مزاج   می­شود (5 صدم≥P) (نمودار 1)

 

جدول 1: میانگین و انحراف معیار ویژگی­های بدنی آزمودنی­ها

متغیرها

میانگین± انحراف معیار

سن (سال)

87/0 ± 05/20

قد (سانتی­متر)

76/4 ± 67/178

وزن (کیلوگرم)

9/8 ± 55/71

چربی بدن (%)

74/4 ± 21/14

شاخص توده­ی بدنی(کیلوگرم بر متر مربع)

72/2 ± 22/22

 

باتوجه به این تأثیر معنادار، اندازه­ی اثر سیر بر max  2VO با توجه به آزمون آماری مجذور امگا تقریباً 20 درصد مشاهده شد. این درحالی بود که بین گروه­های مکمل و دارونما ازلحاظ حجم اکسیژن مصرفی آستانه­ی هوازی (038/1= Fو 324 دهم=P)، حجم اکسیژن مصرفی آستانه­ی بی­هوازی (913/1= Fو 187 دهم=P)، حجم دی­اکسید کربن تولیدی آستانه­ی هوازی (253/0= Fو 623 دهم=P)، حجم دی­اکسید کربن تولیدی آستانه­ی بی­هوازی (208/2= Fو 158 دهم=P)، حجم دی­اکسید کربن تولیدی حالت بیشینه (194/0= Fو 666 دهم=P)، نسبت تبادل تنفسی آستانه­ی هوازی (724/0= Fو 408 دهم=P) و نسبت تبادل تنفسی حالت بیشینه (531/0=Fو 478 دهم=P)تفاوت معنا­داری مشاهده نشد (جدول 2).

 

بحث

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مصرف سیر بر شاخص­های تنفسی در مردان ورزشکار با مزاج گرم در یک برنامه­ی درمانده­ساز انجام گرفت. نتایج تحلیل کوواریانس بین دو گروه مکمل و دارونما نشان داد که میزان حداکثر اکسیژن مصرفی بعد از یک هفته مصرف سیر به­طور معنا­داری بیشتر از گروه دارونما بود و بین دو گروه تفاوت معنا­داری وجود دارد (5 صدم≥P). درحالی­که در حجم اکسیژن مصرفی آستانه­ی هوازی و آستانه­ی بی­هوازی و حجم دی­اکسید کربن تولیدی و نسبت تبادل تنفسی در آستانه­ی هوازی، آستانه­ی بی­هوازی و بیشینه­ی­ بین گروه مکمل و دارونما تفاوت معنا­داری مشاهده نشد.

از عوامل تأثیرگذار بر سیالیّت خون و درنتیجهmax  2Vo می­توان به ویسکوزیته­ی پلاسما و هماتوکریت اشاره­کرد (14،15،16،17). هماتوکریت با حداکثر اکسیژن مصرفی رابطه­ی معکوس دارد. یعنی رقیق شدن خون باعث افزایش برون­ده قلبی و درنتیجه بهبود تحویل اکسیژن به عضلات درگیر می­شود (14،15, 16). ال سید و همکاران (2009) در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که حداکثر اکسیژن مصرفی رابطه­ی معکوسی با گران­روی پلاسما و غلظت فیبرینوژن دارد (18).

 

جدول 2: میانگین و انحراف معیار شاخص­های مورد مطالعه آزمودنی­ها در هر دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون

شاخص­ها

گروه­ها

قبل از مصرف سیر

بعد از مصرف سیر

اکسیژن مصرفی در آستانه­ی هوازی

(میلی­لیتر/کیلوگرم/دقیقه)

مکمل

دارونما

44/4 ± 25/9

08/3 ± 81/8

69/3 ± 89/9

49/6 ± 11/12

اکسیژن مصرفی در آستانه­ی بی هوازی

(میلی­لیتر/کیلوگرم/دقیقه)

مکمل

دارونما

80/10±23/34

51/9±38/35

95/6±38

75/9±81/32

دی­اکسید کربن تولیدی آستانه­ی هوازی

(لیتر/ دقیقه)

مکمل

دارونما

4/0 ± 6/0

22/0 ± 61/0

29/0 ± 63/0

27/0 ± 68/0

دی­اکسید کربن تولیدی آستانه­ی بی هوازی

(میلی­لیتر/کیلوگرم/دقیقه)

مکمل

دارونما

62/10 ± 42/34

49/9 ± 02/35

68/6 ± 12/38

69/9 ± 61/32

دی­اکسید کربن تولیدی بیشینه

(لیتر/ دقیقه)

مکمل

دارونما

56/0 ± 77/3

65/0 ± 2/4

33/0 ± 91/3

35/0 ± 9/3

نسبت تبادل تنفسی در آستانه­ی هوازی

(%)

مکمل

دارونما

08/0 ± 92/0

06/0 ± 9/0

12/0 ± 89/0

07/0 ± 93/0

نسبت تبادل تنفسی بیشینه

(%)

مکمل

دارونما

06/0 ± 16/1

06/0 ± 16/1

08/0 ± 15/1

08/0 ± 16/1

 

پژوهش­های مختلف نشان داده­اند که مصرف سیر باعث کاهش گران­روی خون و غلظت فیبرینوژن می­شود. سیر با ممانعت از جمع شدن پلاکت­های خون و افزایش فیبرینولیز از به­وجود آمدن لخته­ی درون عروقی جلوگیری می­کند (19،20). گیاهان و به­خصوص سیر، جهت درمان بیماری­های قلبی و عروقی و دیگر بیماری­های متابولیکی دارای واحدهای فتوشیمیایی فعالی­اند. سیر یک عامل محافظتی قلب گزارش شده است که می­تواند رادیکال­های آزاد مرتبط با آتروژنز و آسیب میوکاردی را خنثی­کند. ترکیبات تیوسولفوناتی، کمپلکس سولفونیل و هیدروژن سولفید موجود در سیر دارای تأثیرات پتانسیلی خاصی برای اختلالات قلبی ـ عروقی می­باشند (21). در پژوهشی توسط سابینین (2010) که با هدف تأثیر کوتاه­مدت پودر سیر بر خطر قلبی و عروقی در آزمودنی­های مرد و زن 65-45 ساله­ی مبتلا به بیماری کرونر قلبی انجام شد، نشان داد که 12 ماه درمان با آلیکور سیر، باعث کاهش معنا­دار 5/1 برابر در مردان و 3/1 برابر در زنان می­شود. اصلی­ترین اثر آن، کاهش سطوح LDL خون به اندازه­ی 9/32 میلی­گرم در دسی­لیتر در مردان و 3/27 میلی­گرم در دسی­لیتر در زنان بود.

 

 

نمودار 1: تغییرات حداکثر حجم اکسیژن مصرفی(max 2Vo) دو گروه قبل و بعد از مکمل­سازی سیر

*معنا­داری حداکثر حجم اکسیژن مصرفی در گروه مکمل در مرحله پس­آزمون نسبت به مرحله پیش­آزمون

این پژوهش نشان­داد که سیر در درمان بیماری قلبی و عروقی مؤثر بوده و تأثیر آن در مردان بیشتر از زنان است (22)، اما در مطالعه‌ای (2008) که با هدف تأثیر مکمل سازی پودر سیر  بر روی فشارخون 31 بیمار قلبی و عروقی 45-31 ساله انجام شد، نشان داده شد که مکمل­سازی روزانه 400 میلی‌گرم پودر سیر به­مدت 4 هفته، تأثیر معنا‌داری بر فشارخون بیماران قلبی ـ عروقی ندارد (23). متیل ‌آلیل ‌تری‌ سولفید موجود در سیر به­عنوان موثرترین ترکیب سیر برای جلوگیری از تجمع پلاکتی شناخته شده است (24). در این راستا چوتانی و بوردیا (1981) گزارش کردند که مصرف چهار هفته مکمل سیر باعث افزایش فیبرینولیز می­شود (25). از آنجایی که فیبرینوژن یکی از فاکتورهای تعیین­کننده­ی همورئولوژی می­باشد، بنابراین مصرف سیر می­تواند با کاهش غلظت فیبرینوژن بر رئولوژی خون موثر باشد (26) که همین امر، موجب افزایش max  2Vo می­گردد.

غلامی(1391) اثر چهار هفته تمرین استقامتی و مصرف سیر را بر فاکتورهای رئولوژیکی بررسی کرد و نشان داد که مصرف مکمل سیر همزمان با انجام تمرینات استقامتی، باعث کاهش غلظت فیبرینوژن پلاسما، ویسکوزیته­ی پلاسما، ویسکوزیته­ی خون در گروه تمرین سیر در مقایسه با گروه دارونما گردید. همچنین غلظت فیبرینوژن پلاسما در گروه تمرین ـ سیر در مقایسه با گروه تمرین به­طور معنا­داری پایین­تر بود که می­توان چنین نتیجه­گیری نمود مصرف سیر تأثیر مضاعفی بر کاهش فیبرینوژن پلاسما در اثر تمرین استقامتی دارد. به همین دلیل می­تواند در کاهش ویسکوزیته­ی پلاسما و خون مؤثر باشد (27).

انسی و همکاران (2000) تأثیر مصرف حادّ سیر را بر max  2Vo افراد ورزشکار بررسی کردند و نتایج آن­ها نشان داد که مصرف سیر باعث افزایش max  2Vo  ورزشکاران در مقایسه با مصرف دارونما می­گردد (28). همچنین در پژوهشی با هدف بررسی تأثیر تمرین استقامتی و مصرف سیر بر max  2Vo روی افراد غیرفعال سالم، خسرو ابراهیم و همکاران (1391) دریافتند که تمرین استقامتی و مصرف سیر برmax  2Vo افراد غیرفعال تاثیر دارد، اما مصرف سیر تأثیر مضاعفی بر افزایش max  2Vo افراد غیرفعال بر اثر تمرین استقامتی ندارد (8).

بنابراین با توجه به یافته­های این پژوهش و تأثیرات فیزیولوژیکی سیر که با داشتن ترکیبات مختلف می­تواند باعث کاهش گران­روی پلاسما، گران­روی خون و غلظت فیبرینوژن و در نتیجه­، افزایش سیالیّت خون و افزایش حداکثر حجم اکسیژن مصرفی شود، پیشنهاد می گردد که پژوهش­های مشابه شایسته است همزمان تأثیر مقادیر مختلف سیر در افراد با سنین و مزاج­های مختلف  بر سایر شاخص­های تنفسی را بررسی نمایند.

در پژوهش حاضر برای دست­یابی به نتایج بهتر می­توانستیم به­جای استفاده از مکمل سیر از عصاره­ی خالص سیر، استفاده و همچنین مقدار سیر مصرفی هر فرد را براساس وزن تعیین کنیم که این امر، اثر سیر را به­صورت دقیق مشخص می­کرد. ازآنجایی که مزاج افراد در هر زمان تغییر می­کند، احتمال دارد انجام چنین پژوهش­هایی در فصل­ها و سنین مختلف نتایج متفاوتی را به دست دهد. علاوه بر این از آنجایی که خاصیّت سیر گرم و خشک می­باشد، لذا پژوهش در مورد افراد سرد مزاج احتمالأ می­تواند نتایج متفاوتی عرضه نماید.

 

تقدیر و تشکر

بدینوسیله از کلیه افرادی که در طول اجرای مراحل عملیاتی طرح به عنوان آزمودنی محققان را یاری نمودند و همچنین از همکاری و مساعدت مسئولین و کارشناسان محترم آزمایشگاه فیزیولوژی ورزش دانشگاه محقق اردبیلی تقدیر و تشکر می شود.

 

 

References

 1. Mirzaei B, Damirchi A, Mehrabani J. Inter active effects of vitamin E supplementation and aerobic training on CK, LDH and blood lactate non-athlete men after exhaustive activity. J Olympic. 2008; 2(38): 17-28. [Persian]
 2. Isaacsohn JL, Moser M, Stein EA, Dudley K, Davey JA, Liskov E, et al. Garlic powder and plasma lipids and lipoproteins: a multicenter, randomized, placebo-controlled trial. Arch Intern Med. 1998;158(11):1189-94.
 3. Ibn Sina. The Canon of Medicine. Translated to Persian by: Sharfkandi A. Tehran: Suroosh Pub;1989. [Persian]
 4. Jorjani E. Zakhire Kharazmshahi. Tehran: Academy of Medical Sciencesof the Islamic Republicof Iran; 2001. [Persian]
 5. Shahabi S, Hassan ZM, Mahdavi M, Dezfouli M, Rahvar MT, Naseri M, et al. Hot and cold natures and some parameters of neuroendocrine and immune systems in traditional Iranian medicine: A preliminary study. J Altern Complement Med. 2008;14(2):147-56.
 6. Onga M. Iranian Traditional Medicine;1976. [Persian]
 7. Al-Qattan KK, Khan I, Alnaqeeb MA, Ali M. Mechanism of garlic (Allium sativum) oform-1. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2003;69(4):217-22.
 8. Ebrahim Kh, Ahmadizad S, Ganimati R, Bagheri A.Sheykhi S, Ganimti M. Effect of endurance training and garlic consumption on VO2max in non- men. Management Applications Research and Biological Sciences in Sport. 2011; 2: 11-8. [Persian]
 9. Jafari A. The effect of short-termsupplementationofgarlicextractonplasma lactateandcreatine kinaseserumof healthy menafter about ofaerobicactivity. J Olympic. 2011; 3(55): 81-93. [Persian]
 10. Higa MN, Silva E, Neves VFC, Catai AM, Gallo Jr L, Silva de Sa MF.Comparison of anaerobic threshold determined by visual and mathematical methods in healthy women. Braz J Med Biol Res. 2007;40(4):501-8.
 11. Gaislova G, Hofmann P. [Use of the heart rate during exercise for the determination of anaerobic threshold in children]..Cesk Pediatr. 1991;46(2):78-80.
 12. Hofmann P, %HRmax target heart rate is dependent on heart rate performance curve deflection. Med Sci Sports Exerc. 2001;33(10):1726-31.
 13. Siahkouhian M, Hedayatneja M. Correlations of anthropometric and body composition variables with the performance of young elite weightlifters. J Human Kinetics. 2010; 25(1):125–31.
 14. Ernst E. Influence of regular physical activity on blood rheology. Eur Heart J. 1987;8(suppl G):59-62.
 15. Brun JF. Exercise hemorheology as a three acts play with metabolic actors: is it of clinical relevance? Clin Hemorheol Microcirc. 2002;26(3):155-74.
 16. Brun JF, Connes P, Varlet-Marie E. Alterations of blood rheology during and after exercise are both consequences and modifiers of body's adaptation to muscular activity. Sci Sport. 2007;22(6):251-66.
 17. El-Sayed MS. Effects of exercise and training on blood rheology. Sports Med. 1998;26(5):281-92.
 18. El-Sayed MS, AliN, Al-Bayatti M. Aerobic power and the main determinants of blood rheology: is there a relationship? Blood Coagul Fibrinolysis. 2009;20(8):679-85.
 19. Agarwal KC. Therapeutic actions of garlic constituents. Med Res Rev.1996;16(1):111-24.
 20. Banerjee SK, Maulik SK. Effect of garlic on cardiovascular disorders: a review.Nutr J.2002;1(1):4-9.
 21. Mukherjee S, Lekli I, Goswami S, Das DK. Freshly crushed garlic is a superior cardioprotective agent than processed garlic. J Agric Food Chem. 2009;57(15):7137-44.
 22. Sobenin IA, Pryanishnikov VV, Kunnova LM, Rabinovich YA, Martirosyan DM, Orekhov AN. The effects of time-released garlic powder tablets on multifunctional cardiovascular risk in patients withcoronary artery disease.Lipids Health Dis. 2010;9(1):119-25.
 23. Powolny AA, Singh SV. Multitargeted prevention and therapy of cancer by diallyl trisulfide and related Allium vegetable-derived organosulfur compounds. Cancer Lett. 2008;269(2):305-14.
 24. Ariga T, Seki T. Antithrombotic and anticancer effects of garlic derived sulfur compounds: A review. Biofactors.2006;26(2):93-103.
 25. Chutani SK, Bordia A. The effect of fried versus raw garlic on fibrinolytic activity in man. Atherosclerosis. 1981;38(3):417-21.
 26. Chernyad'eva IF, Shil'nikova SV, Rogoza AN, Kukharchuk VV. Dynamics of interrelationships between the content of lipoprotein particles, fibrinogen, and leukocyte count in the plasma from patients with coronary heart disease treated with kwai. Bull Exp Biol Med. 2003;135(5):436-9.
 27. Gholami F. The effect of endurance training and garlic consumption on the main factors determining hemoreology in disabled people. [dissertation]. Faculty of Physical Education Beheshti University; 2011. [Persian]
 28. Ince DI, Sonmez GT, Ince ML. Effects of garlic on aerobic performance. Turk J Med Sci. 2000;30(6):557-62.

 

 

 

 


 

 

Original Article

The Effects of a Full Week of Garlic Supplementation on Cardio-Respiratory Indices in Healthy Young Athletes with Hot Temper

 

Mehdi Alizadeh

Ph.D. Student of Sport Physiology, Department of Sport Physiology, University of Tabriz, Tabriz, Iran

 

Marefat Siahkouhian

Professor of Sport Physiology, Department of Sport Physiology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

 

Aylar Imani

M.Sc. of Sport Physiology, Department of Sport Physiology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

 

Received:18/05/2015, Revised:30/05/2015, Accepted:12/09/2015


Abstract

Background & Objectives:Garlic that is known as a medicinal plant for the treatment of cardiovascular and other metabolic diseases, include active photochemical units. Purpose of this study was to investigate the acute effects of garlic supplementation on oxygen consumption volume (Vo2), the volume of produced carbon dioxide (Vco2), and respiratory exchange ratio (RER) among athlete men with hot temper.

Materials & Methods:This study was semi experimental with pre-test and post-test project with a control group. The population of this study were all male students of Mohaghegh Ardabili University for the academic year 92-93.Thirty healthy young athletes (Age 20.0 ± 0.8 yrs., Height 178.6 ± 4.7 cm, Weight 71.5 ± 8.9 kg) divided into two equal groups: supplementation (15 patients) and placebo (15 patients). The supplement group received each day for a week 1000 mg of garlic pill and placebo group each day for a week 500 mg of starch. All of the subjects participated before and after supplementation on self-dependent protocol. Vo2, Vco2 and RER of aerobic and anaerobic thresholds as well as maximal state were measured with the respiratory gas analysis system. Analysis of covariance (ANCOVA) aimed to control the pre-test scores as a covariate as well as the Omega Square test aimed to assess the effect size of garliconVo2, Vco2 and RER of aerobic and anaerobic thresholds as well as maximal state were used to analysis the data.

Results:Results indicated that short-term garlic supplementation has a significant effect on maximal oxygen (P= 0.01) and the effect size was reported by 20%.However, garlic consumption reduced to as low as other cardio-respiratory indices that point was not statistically significant (P>0.05).

Conclusion:Based on the results we can conclude that presumably short-term supplementation of garlic impact on the maximum oxygen consumption in the healthy young athletes.

Keywords: Garlic supplement, Maximumoxygen consumption, Respiratory exchange ratio, Volume ofcarbon dioxideproduction.

 

 

 

 

 

 

Corresponding author:

Marefat Siahkouhian,

Department of Sport Physiology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

E-Mail: m_siahkohian@uma.ac.ir

 1. Mirzaei B, Damirchi A, Mehrabani J. Inter active effects of vitamin E supplementation and aerobic training on CK, LDH and blood lactate non-athlete men after exhaustive activity. J Olympic. 2008; 2(38): 17-28. [Persian]
 2. Isaacsohn JL, Moser M, Stein EA, Dudley K, Davey JA, Liskov E, et al. Garlic powder and plasma lipids and lipoproteins: a multicenter, randomized, placebo-controlled trial. Arch Intern Med. 1998;158(11):1189-94.
 3. Ibn Sina. The Canon of Medicine. Translated to Persian by: Sharfkandi A. Tehran: Suroosh Pub;1989. [Persian]
 4. Jorjani E. Zakhire Kharazmshahi. Tehran: Academy of Medical Sciencesof the Islamic Republicof Iran; 2001. [Persian]
 5. Shahabi S, Hassan ZM, Mahdavi M, Dezfouli M, Rahvar MT, Naseri M, et al. Hot and cold natures and some parameters of neuroendocrine and immune systems in traditional Iranian medicine: A preliminary study. J Altern Complement Med. 2008;14(2):147-56.
 6. Onga M. Iranian Traditional Medicine;1976. [Persian]
 7. Al-Qattan KK, Khan I, Alnaqeeb MA, Ali M. Mechanism of garlic (Allium sativum) oform-1. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2003;69(4):217-22.
 8. Ebrahim Kh, Ahmadizad S, Ganimati R, Bagheri A.Sheykhi S, Ganimti M. Effect of endurance training and garlic consumption on VO2max in non- men. Management Applications Research and Biological Sciences in Sport. 2011; 2: 11-8. [Persian]
 9. Jafari A. The effect of short-termsupplementationofgarlicextractonplasma lactateandcreatine kinaseserumof healthy menafter about ofaerobicactivity. J Olympic. 2011; 3(55): 81-93. [Persian]
 10. Higa MN, Silva E, Neves VFC, Catai AM, Gallo Jr L, Silva de Sa MF.Comparison of anaerobic threshold determined by visual and mathematical methods in healthy women. Braz J Med Biol Res. 2007;40(4):501-8.
 11. Gaislova G, Hofmann P. [Use of the heart rate during exercise for the determination of anaerobic threshold in children]..Cesk Pediatr. 1991;46(2):78-80.
 12. Hofmann P, %HRmax target heart rate is dependent on heart rate performance curve deflection. Med Sci Sports Exerc. 2001;33(10):1726-31.
 13. Siahkouhian M, Hedayatneja M. Correlations of anthropometric and body composition variables with the performance of young elite weightlifters. J Human Kinetics. 2010; 25(1):125–31.
 14. Ernst E. Influence of regular physical activity on blood rheology. Eur Heart J. 1987;8(suppl G):59-62.
 15. Brun JF. Exercise hemorheology as a three acts play with metabolic actors: is it of clinical relevance? Clin Hemorheol Microcirc. 2002;26(3):155-74.
 16. Brun JF, Connes P, Varlet-Marie E. Alterations of blood rheology during and after exercise are both consequences and modifiers of body's adaptation to muscular activity. Sci Sport. 2007;22(6):251-66.
 17. El-Sayed MS. Effects of exercise and training on blood rheology. Sports Med. 1998;26(5):281-92.
 18. El-Sayed MS, AliN, Al-Bayatti M. Aerobic power and the main determinants of blood rheology: is there a relationship? Blood Coagul Fibrinolysis. 2009;20(8):679-85.
 19. Agarwal KC. Therapeutic actions of garlic constituents. Med Res Rev.1996;16(1):111-24.
 20. Banerjee SK, Maulik SK. Effect of garlic on cardiovascular disorders: a review.Nutr J.2002;1(1):4-9.
 21. Mukherjee S, Lekli I, Goswami S, Das DK. Freshly crushed garlic is a superior cardioprotective agent than processed garlic. J Agric Food Chem. 2009;57(15):7137-44.
 22. Sobenin IA, Pryanishnikov VV, Kunnova LM, Rabinovich YA, Martirosyan DM, Orekhov AN. The effects of time-released garlic powder tablets on multifunctional cardiovascular risk in patients withcoronary artery disease.Lipids Health Dis. 2010;9(1):119-25.
 23. Powolny AA, Singh SV. Multitargeted prevention and therapy of cancer by diallyl trisulfide and related Allium vegetable-derived organosulfur compounds. Cancer Lett. 2008;269(2):305-14.
 24. Ariga T, Seki T. Antithrombotic and anticancer effects of garlic derived sulfur compounds: A review. Biofactors.2006;26(2):93-103.
 25. Chutani SK, Bordia A. The effect of fried versus raw garlic on fibrinolytic activity in man. Atherosclerosis. 1981;38(3):417-21.
 26. Chernyad'eva IF, Shil'nikova SV, Rogoza AN, Kukharchuk VV. Dynamics of interrelationships between the content of lipoprotein particles, fibrinogen, and leukocyte count in the plasma from patients with coronary heart disease treated with kwai. Bull Exp Biol Med. 2003;135(5):436-9.
 27. Gholami F. The effect of endurance training and garlic consumption on the main factors determining hemoreology in disabled people. [dissertation]. Faculty of Physical Education Beheshti University; 2011. [Persian]
 28. Ince DI, Sonmez GT, Ince ML. Effects of garlic on aerobic performance. Turk J Med Sci. 2000;30(6):557-62.