نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران

2 استادیار روانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، گروه پزشکی، قم، ایران

3 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، مرکز تحقیقات روانپزشکی و روان شناسی سلامت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

چکیده

زمینه و هدف: رضایت زناشویی شامل ارتباط مثبت با خانواده همسر، پویایی مثبت در خانواده اصلی، عزت نفس و همگنی مذهبی زوجین می باشد. مذهب از مؤثّرترین تکیه گاه های روانی به شمار می رود که قادر است معنای زندگی را در لحظه لحظه های عمر فراهم کند. هدف اصلی این پژوهش رابطه بین جهت گیری مذهبی با رضایت زناشویی زوجین شهر قم بوده است.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد. جامعه آماری کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر قم بودند. نمونه به صورت در دسترس انتخاب گردید. بدین منظور 150 نفر از زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره و کلینیک های روانشناسی قم که داوطلب همکاری بوده اند، انتخاب شدند. اطّلاعات مورد نیاز از طریق مقیاس پرسشنامه جهت گیری مذهبی آذربایجانی و رضایت زناشویی والتر جمع آوری شد. داده های به دست آمده با کمک نرم افزار17- SPSS از روش های آماری همبستگی و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که همبستگی مثبتی بین جهت گیری مذهبی و رضایت زناشویی (0001/0=p، 511/0- =r) وجود دارد؛ بدین معنا که جهت گیری مذهبی می تواند رضایت زناشویی را (006/0=p، 771/0R2=) پیش بینی کند.
نتیجه گیری: با توجّه به اهمیّت باورها و جهت گیری های مذهبی در خانواده، مخصوصاً در بین زوجین برنامه های آموزشی با رویکرد معنوی و اخلاقی که باعث رشد کیفیت زندگی زناشویی و خانواده خواهد شد، پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Evaluation of the Relationship between Religious Orientation and Marital Satisfaction among Couples of Qom City

نویسندگان [English]

 • Akram Seddighi 1
 • Ahmad Masoumi 2
 • Marziyeh Shahsiah 3

چکیده [English]

Background: Marital satisfaction contains positive relationship between each person and her or his spouse’s family members, positive dynamism in the original family, self-esteem and religious homogeny of couples. Religious beliefs and commitments are one of the important factors in marital satisfaction. The main aim of this study was evaluating the relationship between religious orientation and marital satisfaction among couples of Qom City.
Materials and method: In this cross sectional descriptive - analytical Study, the study population included all the couples referred to counseling centers and psychological clinics of Qom City. Among them, 150 people, of those who volunteered to participate, were selected. The required information was collected using Azarbaijani’s Religious Orientation Questionnaire and Valter’s Index of Marital Satisfaction. All the data were analyzed by correlation, regression in SPSS-17.
Results: findings show that there is a positive correlation between religious orientation and marital satisfaction(r= -0.511, p=0.001). This means that religious orientation can predict marital satisfaction (R2= 0.771, p=0.006).
Conclusion: considering the importance of religious beliefs and orientations in families especially among couples, taking training programs for improving quality of marriage life and family is suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Religious orientation
 • Marital Satisfaction
 • Couples

 

مقاله اصیل

 

 

 


بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی با رضایت زناشویی زوجین شهر قم

 

اکرم صدیقی1، احمد معصومی2، مرضیه شاه سیاه3

1کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران

2 استادیار روانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، گروه پزشکی، قم، ایران

3کارشناس ارشد مشاوره خانواده، مرکز تحقیقات روانپزشکی و روان شناسی سلامت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

 

* نشانی نویسنده مسئول: قم، دانشگاه علوم پزشکی قم، مرضیه شاه سیاه

E-mail: marziehshahsiah@yahoo.com

 

وصول:20/12/93، اصلاح:14/2/94، پذیرش:10/3/94

چکیده

زمینه و هدف: رضایت زناشویی شامل ارتباط مثبت با خانواده همسر، پویایی مثبت در خانواده اصلی، عزت نفس و همگنی مذهبی زوجین می باشد. مذهب از مؤثّرترین تکیه گاه های روانی به شمار می رود که قادر است معنای زندگی را در لحظه لحظه های عمر فراهم کند. هدف اصلی این پژوهش رابطه بین جهت گیری مذهبی با رضایت زناشویی زوجین شهر قم بوده است.

مواد و روش ها: این مطالعه به صورت مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد. جامعه آماری کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر قم بودند. نمونه به صورت در دسترس انتخاب گردید. بدین منظور 150 نفر از زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره و کلینیک های روانشناسی قم که داوطلب همکاری بوده اند، انتخاب شدند. اطّلاعات مورد نیاز از طریق مقیاس پرسشنامه جهت گیری مذهبی آذربایجانی و رضایت زناشویی والتر جمع آوری شد. داده های به دست آمده با کمک نرم افزار17- SPSS از روش های آماری همبستگی و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که همبستگی مثبتی بین جهت گیری مذهبی و رضایت زناشویی (0001/0=p، 511/0- =r) وجود دارد؛ بدین معنا که جهت گیری مذهبی می تواند رضایت زناشویی را (006/0=p، 771/0R2=) پیش بینی کند.

نتیجه گیری: با توجّه به اهمیّت باورها و جهت گیری های مذهبی در خانواده، مخصوصاً در بین زوجین برنامه های آموزشی با رویکرد معنوی و اخلاقی که باعث رشد کیفیت زندگی زناشویی و خانواده خواهد شد، پیشنهاد می گردد.

واژگان کلیدی:جهت گیری مذهبی، رضایت زناشویی، زوجین.

 


مقدمه

ازدواج نهادی اجتماعی است. پایه و اساس آن ارتباط انسانی است. در آن زن و مرد از طریق یک نیروی رمزی ناشی از غرایز و آیین و شعائر و عشق به هم جذب می شوند. به طور آزادانه و کامل تسلیم یکدیگر می شوند تا واحد پویایی را به عنوان خانواده ایجاد کنند (1). رضایت  فرد از زندگی زناشویی به منزله رضایت وی از خانواده محسوب می شود. رضایت از خانواده به مفهوم رضایت از زندگی است. در پی  این رضایت  تسهیل امر رشد و تعالی و پیشرفت مادی و معنوی جامعه حاصل می شود(2). مفهوم رضایت زناشویی از مفاهیم کاربردی برای نشان دادن میزان شادی و پایداری رابطه زناشویی است. رضایت زناشویی مهم ترین و اساسی ترین عامل جهت پایداری و دوام زندگی مشترک است. وینچ رضایت زناشویی را هماهنگی بین وضعیّت موجود با وضعیّت مورد انتظار در بین زوجین تعریف می کند. بر این اساس رضایت زناشویی وقتی وجود دارد که وضعیّت موجود در روابط زناشویی با وضعیّت مورد انتظار هماهنگ باشد. برخی از صاحب نظران درتعریف رضایت زناشویی، آن را تابع مراحل چرخه زندگی می دانند(3). راه های مختلفی برای تعریف رضایت زناشویی وجود دارد. بهترین تعریف را هاکینز ارایه می کند. او رضایت زناشویی را احساس خشنودی، رضایت و لذّت ت زن وشوهر زمانی با در نظر گرفتن  همه جنبه های ازدواج تعریف می کند. رضایت متغیّری نگرشی است. بنابراین، خصوصیت فردی زن و شوهر محسوب می شود. طبق تعریف مذکور رضایت زناشویی در واقع نگرش مثبت و لذّت بخشی است که زن و شوهر از جنبه های مختلف روابط زناشویی خود دارند (4).

فنگ برخی عوامل مؤثّر در رضایت زناشویی را ارتباط مثبت با خانواده همسر، پویایی مثبت در خانواده اصلی، عزّت نفس و همگنی مذهبی زوجین می داند (5). عوامل گوناگونی به عنوان مؤلّفه های مؤثّر بر رضایت زناشویی شناسایی شده اند. برخی از این عوامل عبارتند از: سنّ ازدواج، مدّت زمان ازدواج، فرزندان، تناسب تحصیلی، مسایل مالی، مسایل جنسی، اقوام و آشنایان، ویژگی های شخصیّتی، توانایی درک همسر، مهارت های ارتباطی، اوقات فراغت، تعهد و اعتقادات مذهبی( 6).

اعتقادات و باورهای مذهبی یکی از عوامل مهم در رضایت زناشویی است. مذهب سیستم سازمان یافته ای از باورها شامل ارزش های اخلاقی، رسومات، مشارکت در جامعه دینی برای اعتقاد راسخ تر به خدا یا یک قدرت برتر است (7). مذهب از مؤثّرترین تکیه گاه های روانی به شمار می رود که قادر است معنای زندگی را در لحظه لحظه های عمر فراهم کند و در شرایط خاص با فراهم سازی تکیه گاه تبیینی، فرد را از تعلیق و بی معنایی نجات دهد (8) .باورهای مذهبی شیوه مؤثّری برای مقابله با مصایب و تجارب دردناک و نشانه‌های بیماری است. هم چنین در زمان مشکلات و ناراحتی‌ها بر نحوه روابط انسانی اثر می گذارد(7).

آذربایجانی جهت گیری مذهبی را روی آورد کلّی شخص از مذهب خود ، تعریف می کند. یعنی، شخص در ارتباط با موجودی متعالی (قدسی) مجموعه ای از اعتقادات، اعمال و تشریفات خاص را در زندگی دارد. جهت گیری مذهبی را می توان تقریباً معادل دین داری یا دینورزی گرفت (9).

خدایاری فرد در پژوهش خود وجود رابطه مثبت و معنی دار بین نگرش مذهبی زوجین و رضایت مندی زناشویی را اثبات نمود. به این معنی که با افزایش تقیدات دینی در بین زوجین میزان رضایت زناشویی نیز افزایش می یابد (10).

اورتینکال و ونستیوکن در مقایسه بین زوج هایی که فقط یک بار ازدواج کرده اند با زوج هایی که چندین بار ازدواج کرده اند دریافتند که مذهبی بودن همبستگی مثبتی با رضایت زناشویی دارد (11).

تاکنون تحقیقات مختلف وجود ارتباط مثبت بین دو نهاد مذهب و خانواده را تأیید کرده اند. مذهب می تواند روابط زناشویی را تقویت کند و استحکام بخشد (12).عدم پایبندی به مسایل مذهبی می تواند بی تعهدی را در رفتار زوجین ایجاد کند و از این طریق باعث کاهش رضایت زناشویی شود (13). از سوی دیگر، مذهب می تواند بر باورها و تفسیر  افراد از ازدواج، به عنوان مسئولیتی برای تمام عمر، مهرورزی به یکدیگر، فراهم آوردن اسباب آرامش همدیگر و وفاداری و تعهد به همسر، تاثیر داشته باشد(14).[V1]  با توجّه به اهمیّت مذهب در کشور هدف این پژوهش رابطه بین جهت گیری مذهبی با رضایت زناشویی زوجین شهر قم است.

 

مواد و روش ها

روش این پژوهش توصیفی - تحلیلی از نوع مقطعی و همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیّه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره و کلینیک های روانشناسی شهر قم از آبان ماه سال 1392 تا خرداد 1393 بودند. 150 نفر(75 زوج) نمونه به صورت در دسترس از بین داوطلبان  حاضر به شرکت در این تحقیق انتخاب شدند. بعد از معرّفی طرح و ارایه توضیحات لازم از زوجین جهت شرکت در این تحقیق دعوت به عمل آمد. جهت ملاحظات اخلاقی بعد از معرّفی طرح و بیان اهداف آن از زوجین رضایتنامه گرفته و سپس اقدام به تکمیل پرسشنامه ها شد. در این تحقیق از دو پرسشنامه استفاده شد.

پرسشنامه سنجش دینداری آذربایجانی: مقیاس جهت‌گیری مذهبی، ابزار سنجش جهت‌گیری مذهبی است که مبتنی بر ادبیّات اسلامی تهیه شده‌است. مقیاس سنجش دینداری با استفاده از منابع اسلامی شامل قرآن و احادیث معتبر در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه توسّط آذربایجانی روحانی روان‌شناس ساخته شده است(1). این مقیاس ده مقوله را شامل رابطه انسان با خدا، رابطه انسان و آخرت، اولیای دین، اخلاق فردی، روابط اجتماعی، معیشت، خانواده، ابعاد جسمی و انسان و طبیعت مورد سنجش قرار می‌دهد. این مقیاس دارای دو زیر مقیاس شامل عقاید و مناسک و اخلاق است. مقیاس سنجش دینداری دارای 70 سؤوال چهارگزینه‌ای است. نمره شخص در این مقیاس در دامنه 70 تا 280 متغیّر است. این مقیاس را در ایران دکتر آذربایجانی اعتباریابی کرده است. پایایی مقیاس از طریق محاسبه آلفای کرونباخ برای زیر‌مقیاس عقاید و مناسک 94/0، برای زیر‌مقیاس اخلاق 79/0 و برای کلّ مقیاس 93/0 گزارش شده است. همچنین به منظور محاسبه روایی مقیاس از دو روش، روایی سازه و روایی محتوی استفاده شده‌است. در هر دو مورد نتایج بیانگر روایی مناسب مقیاس است.(9)

شاخص رضایت زناشویی: شاخص رضایت زناشویی یک ابزار 25 سؤوالی است که برای اندازه گیری میزان، شدّت یا دامنه مشکلات زناشویی تدوین شده است. این شاخص ویژگی رابطه را یک کلّ واحد تلّقی نمی کند؛ بلکه، دامنه مشکلات رابطه را از نظر زن یا مرد اندازه گیری می کند. این شاخص دارای دو نمره برش است. یکی نمره (+_5)30 که نمرات کم تر از آن نشانه عدم مشکلات مهم بالینی رابطه است. نمرات بالاتر از 30 دلالت بر وجود مشکلات بالینی قابل ملاحظه است. دومین نمره برش 70 است. نمرات بالاتر از 70 تقریباً همیشه نشانه آن است که مراجع دچار استرس شدید است و احتمال تصوّر یا استفاده از خشونت برای حلّ مشکلات وجود دارد. شاخص رضایت زناشویی یکی از مقیاس های متعدّد مجموعه مقیاس های سنجش والمیر2 است که تمام آنها به یک شکل اجرا و نمره گذاری شده اند. میانگین آلفای شاخص رضایت زناشویی 96% است که نشان دهنده همسانی درونی عالی و خطای استاندارد بسیار کم است. ضریب آلفای کرانباخ برای این مقیاس 94% به دست آمد.(15)

برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری17 SPSS- استفاده شد. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش شامل آمار توصیفی(میانگین و انحراف معیار) و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی با سطح معناداری 05/0بوده است.

 

یافته‌ها

میانگین سنّی افراد مورد بررسی عبارت است از2/8 + 4/32 سال، میانگین سن در خانم ها برابر 2/30 و در آقایان برابر 7/34 سال بوده است. در جدول زیر تحصیلات افراد مورد بررسی به تفکیک جنسیّت ارایه شده است.

 

جدول1: فراوانی تحصیلات در زوجین مورد مطالعه

مشخصات دموگرافیک

 

مرد

زن

کلّ فراوانی

درصد فراوانی

 

 

تحصیلات

زیر دیپلم

3

2

5

33/3

دیپلم

5

15

20

33/13

فوق دیپلم

12

8

20

33/13

لیسانس

30

35

65

33/43

فوق لیسانس و دکتری

15

12

27

18

حوزوی

10

3

13

66/8

کل

75

75

150

100

 

جدول2: داده‌هایتوصیفینمراتمربوطبهجهت گیری مذهبی و رضایت زناشویی

متغیر

میانگین

انحراف معیار

حدّاکثر

حدّاقل

جهت گیری مذهبی

95/295

07/30

153

337

رضایت زناشویی

54/35

21/19

29/14

92

 

جدول 3: همبستگی مؤلّفه‌های جهت گیری مذهبی و رضایت زناشویی

رابطه ی بین جهت گیری مذهبی و شاخص رضایت زناشویی

ضریب همبستگی اسپیرمن

p-value

در مردان

750/0-

0001/0

در زنان

296/0-

017/0

در کل زوجین

511/0-

0001/0

 

جدول4: نتایج تحلیل رگرسیون متغیّرهای دموگرافیک و رضایت زناشویی با جهت گیری مذهبی

متغیّرهای مورد بررسی

ضریب رگرسیونی

انحراف معیار

p-value

سن

286/0-

288/0

324/0

جنسیّت

329/15

533/4

001/0

تحصیلات

421/5

766/1

003/0

رضایت زناشویی

771/0

275/0

006/0

 

جدول5: نتایج رگرسیون چندگانه در بررسی ارتباط متغیّرهای جهت گیری مذهبی ، رضایت زناشویی

متغیّرهای مورد بررسی

ضریب رگرسیونی

انحراف معیار

p-value

سن

319/0-

304/0

296/0

جنسیّت

438/15

574/4

001/0

تحصیلات

409/5

806/1

003/0

رضایت زناشویی

927/0

313/0

004/0

 

 

با توجّه به جدول بالا دیده می شود که رابطه بین جهت گیری مذهبی و رضایت زناشویی در کلّ زوجین در سطح 05/0 معنادار می باشد، با توجّه به علامت منفی ضریب همبستگی اسپیرمن در این جدول(511/0-) نتیجه می شود که این رابطه، معکوس می باشد.

با توجّه به جدول بالا مشاهده می شود که ارتباط متغیّرهای مورد بررسی ( به غیر از سن) با جهت گیری مذهبی معنادار می باشد. با توجّه به ضرایب رگرسیونی نتیجه می شود که به طور متوسّط زنان نسبت به مردان ، به میزان 329/15 واحد ، جهت گیری مذهبی بالاتری دارند. به طور متوسّط با افزایش یک سطح تحصیلات، جهت گیری مذهبی به میزان 421/5 واحد بیشتر می باشد. به طور متوسّط با افزایش یک واحد در نمره شاخص رضایت زناشویی، جهت گیری مذهبی به میزان 771/0 واحد بیشتر می شود.

با توجّه به ضرایب رگرسیونی نتیجه می شود که به طور متوسّط زنان نسبت به مردان ، به میزان 438/15 واحد، جهت گیری مذهبی بالاتری دارند. به طور متوسّط با افزایش یک سطح تحصیلات، جهت گیری مذهبی به میزان 409/5 واحد بیشتر می باشد. به طور متوسّط با افزایش یک واحد در نمره شاخص رضایت زناشویی، جهت گیری مذهبی به میزان 927/0 واحد بیشتر می شود.

 

بحث

نتایج حاصل از پژوهش حاضر حاکی از این است که همبستگی مثبتی بین جهت گیری مذهبی و رضایت زناشویی وجود دارد. بدین معنا که جهت گیری مذهبی می تواند رضایت زناشویی را پیش بینی کند و یافته ها با سطح معنی داری (001/0=P) تأیید گردید. یافته‌های پژوهش حاضر همسو با سایر تحقیقات می باشد. از جمله خدایاری فرد در تحقیق خود بدین نتیجه دست یافت که بین نگرش مذهبی و رضایت مندی زناشویی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. این تحقیق در بین دانشجویان متاهل دانشگاه تهران انجام شد (10). نلسن در پژوهش خود که در میان 52 نفر از دانشجویان دانشگاه وندربیت انجام شد، به این نتیجه رسید که زوجینی که تفاوت های مذهبی آشکاری دارند در روابط خود ناسازگاری بیشتر و رضایت زناشویی کم تری دارند (16).یافته‌های پژوهش احمدی بیانگر این است که تقیدات مذهبی در درجه اوّل باعث تقویت و بهبود روابط زوجین می شود، وظایف والدینی را بهبود می بخشد. در درجه دوم به افراد کمک می کند برای گذراندن اوقات فراغت خود با خانواده برنامه ریزی مناسبی انجام دهند. تقیدات مذهبی در درجه بعدی به افراد کمک می کند تفاوت های سلیقه ای همسر خود را پذیرفته و  با آن سازگار شوند. در درجه چهارم به افراد کمک می کند تعارضات بین خود و همسر را به خوبی حل کنند و در نهایت باعث می شود افراد روابط جنسی متقابلا ًرضایت بخشی را داشته باشند (17).

اغلب پژوهشگران بر این باورند که وجود عقاید مذهبی تأثیر به سزایی در استحکام خانواده دارد. ایمان به خدا موجب می شود که نگرش فرد به کلّ هستی هدف دار باشد. عدم ایمان به خدا موجب می شود که فرد انسجام و آرامش نداشته باشد و همین امر موجب ضعف و منشا اختلاف های بسیاری در زندگی خانوادگی می شود. پژوهش های انجام شده در این زمینه نشان داده اند که پای بندی به مذهب عامل مهمی در پایداری ازدواج و رضایت زناشویی است. در نقطه مقابل، هر چه میزان مغایرت در باورهای مذهبی زوجین بیشتر باشد، میزان اختلاف آنها بیشتر خواهد بود (18).ارتگا ویت و ویلیامز به این نتیجه رسیدند که هرچه قدر میزان تفاوت مذهبی زوجین در باورها و رفتارها بیشتر باشد، آنها عدم رضایت بیشتری از ازدواج خود دارند(12). که این نتایج با یافته‌های بنت (19)،‌هانلر و گنچوز (20)، اورتینگال و ونستیوگن (11)، آنتونسن(21) و فیس و تامکو (22) همسو است.از جمله محدودیّت‌های این پژوهش، می توان به عدم تمایل بعضی افراد نسبت به پاسخگویی با توجّه به شخصی بودن اطّلاعات آنها اشاره نمود. با استفاده از نتایج پژوهش حاضر می توان به روان شناسان و درمان گران در حوزه مسایل خانواده توصیّه نمود که می توانند از تقویت نظام باورهای مذهبی زوجین و نیز نزدیک کردن چنین باورهایی در بین زوجین برای بهبود رضایت زناشویی استفاده کنند. با توجّه به مطالب ذکر شده، مشخص شد که جهت گیری مذهبی زوجین می تواند سبب فزونی رضایت زناشویی آنها شود. نیز هرچه قدر زوجین با یکدیگر همتایی و تجانس مذهبی بیشتری داشته باشند، از رضایت و سازگاری بیشتری برخوردارند.

 

تقدیر و تشکر

پژوهشگران این تحقیق از کلیّه زوجین و همکاران مشاور و مدیران مراکز مشاوره که در این طرح همکاری نمودند، تقدیر و تشکر به عمل می آورند.

 

References

 1. Alois, Stuzer & Bruno.S. Frey. Does marriage make people happy, or do happy people get married? The journal socio- economice, 2009; 35:326-67.
 2. Edalati A, Redzuan M. Perception of Women towards Family Values and Their Marital Satisfaction. Journal of American Science.2010. 6(4): 132-7.
 3. Winch RF. Selected studies in marriage and the family. New York: Holt Rinehart and Winston. 1974: 411-7.
 4.  Ellis A. Rational-emotive couples therapy. 1st ed. Tehran:Misagh. 1996. 25-43. [Persian]
 5. Feng E. The impact of spiritual well-being, gratitude, and loneliness on marital satisfaction among Korean American pastors and spouses. California State University, Long Beach.2011; 66.
 6. Ghorbanali Poor A.. Determining the effectiveness of teaching change of lifestyle in group on increasing marital satisfaction. Journal of Psychological studies. Training sciences and psychology faculty of Alzahra University. 2008; 4(3). [Persian]
 7. Kiaee Ah. Dimensions of religious orientation and communications’ frontiers of family: a fundamental correlation. Journal of psychology and religion.2000; 3(3): 93-106.
 8. Bahrami EH. The study of fundamental elements of adjustment in Iranian free-men. Ph.D thesis, Tarbiat Modarres Univesity.1989. [Persian]
 9. Azarbaijani M. Scale of measuring religiosity. Seminary and university searching institution. 2008. [Persian]
 10. Khodayarifard, M.shaby,R. Akbari, S. The relationship between religious attitudes and satisfaction. Journal of Family Searching. 2007. 3(10), 612-620.
 11. Orathinkal J, Vansteewegen A. Religiosity and marital satisfaction. Contemporary Family Therapy. 2006; 28: 497-504.
 12. Call Vaughn R, Heaton Tim B. Religious influence on marital stability. Journal for the Scientific Study of Religion. 1997;36(3):382–92.
 13. Nazari, A.M. Review and comparing the effect of enrichment and solution-focused counseling based on marital satisfaction among employee couples. Doctoral thesis, Tarbiyat Modarres University.2004. [Persian]
 14. Mahoney, A. Religion and conflict in marital solution-focused between religiosity and marital satisfaction. Contemporary Family Therapy. 2005; 27(1) 123-36.
 15. Sanaee B, Alagheband S, Hooman A. Scale of measuring family and marriage. Tehran; Beesat Publication Institution. 2000.
 16. Nelson N. Religion, coping and marital satisfaction. Thesis.2008.
 17.  Ahmadi, Kh. Fathi Ashtiani, A. Arabnia, AR. Relationship between commitment Religious and marital satisfaction. Journal of Family searching. 1996. 2 (5), 55-67. (Persian)
 18. Ghafoori Varnoosfarani M. Attachment styles and religious orientations as predictors of success and failure of marital relationship. Journal of Behaviorial Sciences researches.2009. 7(2), 143-53. [Persian]
 19. Bennet WJ. Effect of Christian Values on Marital Satisfaction in a Literature Review For The Degree Of Master Of Social Science (Counseling). University Of South of Australia. 2004.
 20. Hunler OS, Gencoz T. The effect of religiousness on marital satisfaction: Testing the mediator role of marital problem solving between religiousness and marital satisfaction Relationship. Contemporary Family Therapy. 2005; 27 (1):123-36.
 21. Antonsen JL. God in marital triangle: A phenomenological study of the influence of Christian faith in the marriage relationship. Trinity Western university.2003.
 22. Fiese BH, Tomcho TJ. Finding meaning in religious practices: the relation between religious holiday and cross validation assessment. Journal of Marital and Family Therapy. 2001; 15, 65-79.

 


 

 

Original Article

An Evaluation of the Relationship between Religious Orientation and Marital Satisfaction among Couples of Qom City

 

Akram Seddighi.,

Master of Family counseling, Al-Mostafa University, Qom, Iran

 

Ahmad Massoumi.,

Assistant Professor, PsychiatryDepartment of Medical Sciences, , Islamic Azad University, Qom, Iran

 

*Marzieh shahsiah.,

Master of Family counseling, Research Center for Psychiatry and Health Psychology, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran.

 

Received:11/03/2015, Revised:04/05/2015, Accepted:31/05/2015


Abstract

Background: Marital satisfaction contains positive relationship between each person and her or his spouse’s family members, positive dynamism in the original family, self-esteem and religious homogeny of couples. Religious beliefs and commitments are one of the important factors in marital satisfaction. The main aim of this study was evaluating the relationship between religious orientation and marital satisfaction among couples of Qom City.

Materials and method: In this cross sectional descriptive - analytical Study, the study population included all the couples referred to counseling centers and psychological clinics of Qom City. Among them, 150 people, of those who volunteered to participate, were selected. The required information was collected using Azarbaijani’s Religious Orientation Questionnaire and Valter’s Index of Marital Satisfaction. All the data were analyzed by correlation, regression in SPSS-17.

Results: findings show that there is a positive correlation between religious orientation and marital satisfaction(r= -0.511, p=0.001). This means that religious orientation can predict marital satisfaction (R2= 0.771, p=0.006).

Conclusion: considering the importance of religious beliefs and orientations in families especially among couples, taking training programs for improving quality of marriage life and family is suggested.

Key words: religious orientation, marital satisfaction, couples

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corresponding author:

Marzieh shahsiah,

Qom, Qom University of Medical Sciences, Research Center for Psychiatry and Health Psychology,

E-mail Address: marziehshahsiah@yahoo.com


 [V1]اصلاح شد

1.      Alois, Stuzer&Bruno.S. Frey. Does marriage make people happy, or do happy people get married? The journal socio- economice, 2009; 35:326-67.

2.      Edalati A, Redzuan M. Perception of Women towards Family Values and Their Marital Satisfaction. Journal of American Science.2010. 6(4): 132-7.

3.      Winch RF. Selected studies in marriage and the family. New York: Holt Rinehart and Winston. 1974: 411-7.

4.       Ellis A. Rational-emotive couples therapy. 1st ed. Tehran:Misagh. 1996. 25-43. [Persian]

5.      Feng E. The impact of spiritual well-being, gratitude, and loneliness on marital satisfaction among Korean American pastors and spouses. California State University, Long Beach.2011; 66.

6.      Ghorbanali Poor A.. Determining the effectiveness of teaching change of lifestyle in group on increasing marital satisfaction. Journal of Psychological studies. Training sciences and psychology faculty of Alzahra University. 2008; 4(3). [Persian]

7.      Kiaee Ah. Dimensions of religious orientation and communications’ frontiers of family: a fundamental correlation. Journal of psychology and religion.2000; 3(3): 93-106.

8.      Bahrami EH. The study of fundamental elements of adjustment in Iranian free-men. Ph.D thesis, Tarbiat Modarres Univesity.1989. [Persian]

9.      Azarbaijani M. Scale of measuring religiosity. Seminary and university searching institution. 2008. [Persian]

10.   Khodayarifard, M.shaby,R. Akbari, S. The relationship between religious attitudes and satisfaction. Journal of Family Searching. 2007. 3(10), 612-620.

11.   Orathinkal J, Vansteewegen A. Religiosity and marital satisfaction. Contemporary Family Therapy. 2006; 28: 497-504.

12.   Call Vaughn R, Heaton Tim B. Religious influence on marital stability. Journal for the Scientific Study of Religion. 1997;36(3):382–92.

13.   Nazari, A.M. Review and comparing the effect of enrichment and solution-focused counseling based on marital satisfaction among employee couples. Doctoral thesis, Tarbiyat Modarres University.2004. [Persian]

14.   Mahoney, A. Religion and conflict in marital solution-focused between religiosity and marital satisfaction. Contemporary Family Therapy. 2005; 27(1) 123-36.

15.   Sanaee B, Alagheband S, Hooman A. Scale of measuring family and marriage. Tehran; Beesat Publication Institution. 2000.

16.   Nelson N. Religion, coping and marital satisfaction. Thesis.2008.

17.    Ahmadi, Kh. Fathi Ashtiani, A. Arabnia, AR. Relationship between commitment Religious and marital satisfaction. Journal of Family searching. 1996. 2 (5), 55-67. (Persian)

18.   Ghafoori Varnoosfarani M. Attachment styles and religious orientations as predictors of success and failure of marital relationship. Journal of Behaviorial Sciences researches.2009. 7(2), 143-53. [Persian]

19.   Bennet WJ. Effect of Christian Values on Marital Satisfaction in a Literature Review For The Degree Of Master Of Social Science (Counseling). University Of South of Australia. 2004.

20.   Hunler OS, Gencoz T. The effect of religiousness on marital satisfaction: Testing the mediator role of marital problem solving between religiousness and marital satisfaction Relationship. Contemporary Family Therapy. 2005; 27 (1):123-36.

21.   Antonsen JL. God in marital triangle: A phenomenological study of the influence of Christian faith in the marriage relationship.Trinity Western university.2003.

22.   Fiese BH, Tomcho TJ. Finding meaning in religious practices: the relation between religious holiday and cross validation assessment. Journal of Marital and Family Therapy. 2001; 15, 65-79.

 

 1. Alois, Stuzer & Bruno.S. Frey. Does marriage make people happy, or do happy people get married? The journal socio- economice, 2009; 35:326-67.
 2. Edalati A, Redzuan M. Perception of Women towards Family Values and Their Marital Satisfaction. Journal of American Science.2010. 6(4): 132-7.
 3. Winch RF. Selected studies in marriage and the family. New York: Holt Rinehart and Winston. 1974: 411-7.
 4.  Ellis A. Rational-emotive couples therapy. 1st ed. Tehran:Misagh. 1996. 25-43. [Persian]
 5. Feng E. The impact of spiritual well-being, gratitude, and loneliness on marital satisfaction among Korean American pastors and spouses. California State University, Long Beach.2011; 66.
 6. Ghorbanali Poor A.. Determining the effectiveness of teaching change of lifestyle in group on increasing marital satisfaction. Journal of Psychological studies. Training sciences and psychology faculty of Alzahra University. 2008; 4(3). [Persian]
 7. Kiaee Ah. Dimensions of religious orientation and communications’ frontiers of family: a fundamental correlation. Journal of psychology and religion.2000; 3(3): 93-106.
 8. Bahrami EH. The study of fundamental elements of adjustment in Iranian free-men. Ph.D thesis, Tarbiat Modarres Univesity.1989. [Persian]
 9. Azarbaijani M. Scale of measuring religiosity. Seminary and university searching institution. 2008. [Persian]
 10. Khodayarifard, M.shaby,R. Akbari, S. The relationship between religious attitudes and satisfaction. Journal of Family Searching. 2007. 3(10), 612-620.
 11. Orathinkal J, Vansteewegen A. Religiosity and marital satisfaction. Contemporary Family Therapy. 2006; 28: 497-504.
 12. Call Vaughn R, Heaton Tim B. Religious influence on marital stability. Journal for the Scientific Study of Religion. 1997;36(3):382–92.
 13. Nazari, A.M. Review and comparing the effect of enrichment and solution-focused counseling based on marital satisfaction among employee couples. Doctoral thesis, Tarbiyat Modarres University.2004. [Persian]
 14. Mahoney, A. Religion and conflict in marital solution-focused between religiosity and marital satisfaction. Contemporary Family Therapy. 2005; 27(1) 123-36.
 15. Sanaee B, Alagheband S, Hooman A. Scale of measuring family and marriage. Tehran; Beesat Publication Institution. 2000.
 16. Nelson N. Religion, coping and marital satisfaction. Thesis.2008.
 17.  Ahmadi, Kh. Fathi Ashtiani, A. Arabnia, AR. Relationship between commitment Religious and marital satisfaction. Journal of Family searching. 1996. 2 (5), 55-67. (Persian)
 18. Ghafoori Varnoosfarani M. Attachment styles and religious orientations as predictors of success and failure of marital relationship. Journal of Behaviorial Sciences researches.2009. 7(2), 143-53. [Persian]
 19. Bennet WJ. Effect of Christian Values on Marital Satisfaction in a Literature Review For The Degree Of Master Of Social Science (Counseling). University Of South of Australia. 2004.
 20. Hunler OS, Gencoz T. The effect of religiousness on marital satisfaction: Testing the mediator role of marital problem solving between religiousness and marital satisfaction Relationship. Contemporary Family Therapy. 2005; 27 (1):123-36.
 21. Antonsen JL. God in marital triangle: A phenomenological study of the influence of Christian faith in the marriage relationship. Trinity Western university.2003.
 22. Fiese BH, Tomcho TJ. Finding meaning in religious practices: the relation between religious holiday and cross validation assessment. Journal of Marital and Family Therapy. 2001; 15, 65-79.