نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران و دانشجوی دوره دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

3 استاد،گروه مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ایران

چکیده

زمینه و هدف:یکی از راه­های مدیریت بهینه­ی مواد زاید جامد، بازیافت آن است که دارای صرفه­ی اقتصادی و فواید زیست­محیطی قابل توجهی است. بدون اطلاع از میزان زباله و اجزای تشکیل­دهنده­ی آن، امکان برنامه­ریزی دقیق و بهینه سازی سیستم مدیریت پسماند وجود ندارد. هدف از این تحقیق، بررسی کمی، کیفی و پتانسیل بازیافت پسماندهای خشک شهری مناطق 13 گانه شهر مشهد می­باشد.
مواد و روش کار:این مطالعه درطول سال 1391و به­مدت 12 ماه در 13 منطقه­ی شهری مشهد انجام شد. این پژوهش نیازمند به دانستن آنالیز فیزیکی مواد زاید شهری بود که از اطاعات و آنالیز آماری سازمان پسماند شهری مشهد استفاده شد.
یافته­ها: اجزای خشک موجود در پسماند مطالعه شده شامل کاغذ و مقوا7/46 درصد، نان خشک 8/10درصد،پلاستیک 7/9درصد، فلزات8/6 درصد، شیشه 5 درصد و سایر موارد20 درصد بود. ارتباط معناداری بین میزان  مواد زاید تولیدی در ماه­های تابستان و زمستان بود. کل درآمد حاصل از فروش مواد بازیافتی 000/458/793/14 ریال بود که از این میان، درآمد حاصل از فروش کاغذ بازیافتی نسبت به سایر پسماندهای خشک بیشتر بود.
نتیجه­گیری:مقدارپسماند خشک بازیافت شده 26.15 درصد بود که با انجام مطالعات جامع و مدیریت مناسب می­توان درصد بازیافت زایدات خشک را به نحو موثری افزایش داد، به­ علاوه بازیافت صحیح موجب درآمدزایی و ایجاد اشتغال در این بخش خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survery on the Amount ofSolid Waste Produced in the Mashhad City in 2012

نویسندگان [English]

 • Ayyob Rastegar 1
 • Leila Ghasemi 2
 • Ahmad Allahabadi 1
 • Mehdi Farzadkia 3

چکیده [English]

Introduction: One of the ways of optimizing the management of solid waste, is recycling which has considerable economic and environmental benefits. Whitout knowing the amount of the waste and its components, the possibility of accurate planning and optimization of the waste management system does not exist. The aim of this study was to evaluate a quantitative and qualitative and  recycling potential of solid wastes in 13 regions of Mashhad.
Methods: This study was conducted during the 12 mounths of 2012 in 13 regions of Mashhad municipality. This research was needed to know the phisical analysis of waste, so the information and statistical analysis of Waste Management Organization of Mashhad was used.
Results: The solid parts of studied waste were paper and cardboard (46.7%), bread (10.8%), plastic (9.7%), metals (6.8%), glass (5%) and others (20%). There was a significant relationship between the amount of solid wastes in winter and summer months. The total income from selling of recycled materials was 14,793,458,000 rials. The income from selling of recycled paper is higher than other dry wastes.
Conclusions: The amount of recycled dry solid waste was26.15%. It is recommended that by performing comprehensive studies and appropriate managemnt can effectively increase the percentage ofrecycling dry waste as well as proper recycling will lead to revenue and creating jobs in this sector.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Municipal waste
 • Solid waste
 • Recycling
 • Mashhad Municipality

 

مقاله اصیل

 

 

 


بررسی میزان پسماندهای جامد تولیدشده­ی شهر مشهد در سال 1391

 

ایوب رستگار 2و1،لیلا قاسمی3، احمد اله آبادی4، مهدی فرزاد کیا5*

1عضو هیأت علمی، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

2 دانشجوی دوره دکترای  تخصصی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

4 استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

5 استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

 

* نشانی نویسنده مسئول: تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده بهداشت،گروه مهندسی بهداشت محیط دکترمهدی فرزادکیا

 E-mail: mahdifarzadkia@gmail.com

 

وصول: 26/10/93 ، اصلاح: 20/12/93 ، پذیرش: 9/4/94

چکیده

زمینه و هدف:یکی از راه­های مدیریت بهینه­ی مواد زاید جامد، بازیافت آن است که دارای صرفه­ی اقتصادی و فواید زیست ­محیطی قابل توجهی است. بدون اطلاع از میزان زباله و اجزای تشکیل­دهنده­ی آن، امکان برنامه­ریزی دقیق و بهینه سازی سیستم مدیریت پسماند وجود ندارد. هدف از این تحقیق، بررسی کمی، کیفی و پتانسیل بازیافتپسماندهای خشک شهری مناطق 13 گانه شهر مشهد می­باشد.

موادو روش کار:این مطالعه درطول سال 1391و به­مدت 12 ماه در 13 منطقه­ی شهری مشهد انجام شد. این پژوهش نیازمند به دانستن آنالیز فیزیکی مواد زاید شهری بود که از اطاعات و آنالیز آماری سازمان پسماند شهری مشهد استفاده شد.

یافته­ها: اجزای خشک موجود در پسماند مطالعه شده شامل کاغذ و مقوا7/46 درصد، نان خشک 8/10درصد،پلاستیک 7/9درصد، فلزات8/6 درصد، شیشه 5 درصد و سایر موارد20 درصد بود. ارتباط معناداری بین میزان  مواد زاید تولیدی در ماه­های تابستان و زمستان بود. کل درآمد حاصل از فروش مواد بازیافتی 000/458/793/14 ریال بود که از این میان، درآمد حاصل از فروش کاغذ بازیافتی نسبت به سایر پسماندهای خشک بیشتر بود.

نتیجه­گیری:مقدارپسماند خشک بازیافت شده 26.15 درصد بود که با انجام مطالعات جامع و مدیریت مناسب می­توان درصد بازیافت زایدات خشک را به نحو موثری افزایش داد، به­علاوه بازیافت صحیح موجب درآمدزایی و ایجاد اشتغال در این بخش خواهد شد.

کلید واژه:پسماندشهری،پسماندخشک،بازیافت، شهرداری مشهد.

 


مقدمه

امروزه با توسعه­ی علوم و فناوری، تولید مواد زاید جامد و مدیریت آن­ها بسیار دگرگون شده است. مشکل تولید انبوه زباله، یکی از مشکلات و معضلات شهری در کل جهان به­ویژه در کلان شهر هاست که مشکلات بهداشتی، زیست­محیطی، اقتصادی ـ  اجتماعی و غیره را به وجود آورده است(1). توسعه­ی علوم و صنایع مبتنی بر فناوری، به­طور قابل توجهی به افزایش حجم و سمیّت مواد زاید کمک می­کند (2). یکی از بهترین گزینه­ها در مدیریت مواد زاید جامد، بازیافت آن است که باعث صرفهجویی در منابع ملی و بهبود محیط زیست می­شود (3). با توجه به افزایش نرخ تولید، بهبود برنامه­های بازیافت زباله باید به­عنوان یکی از راه­حل­های عملی به رسمیّت شناخته شود (4). بازیافتیک منبع جایگزین قابل توجهی از مواد خام را فراهم می­کند و وابستگی به مواد خام را کاهش می­دهد. محصولات بازیافت باید کیفیت، کمیّت و قیمت قابل اطمینانی را داشته باشند (5).در واقع بازیافت قسمت اصلی و زیربنایی هر طرح جامع مدیریت، پسماند است و درصورتی­که درست اجرا شود به یک فعالیت مورد علاقه­ی شهروندان برای مدیریت مواد زاید جامد شهری تبدیل خواهد شد (6). در برخی کشورهای پیشرفته، درصد بازیافت مواد مختلف از زباله­های شهری بین 15 تا 50 درصد وزنی کل زباله تولیدی محاسبه گردیده است (7). نتایج تحقیقاتپژوهشگران: فرازادکیا، دهقانی، صالحی  و محرم نژاد در ایران نشان داده است که  میانگین زباله­ی بازیافتی خشک در شهرهای متفاوت ایران، 30 درصد می‌باشد(8). مطالعات نشان می­دهند که فقط 10 درصد از زباله به کود کمپوست تبدیل می­شوند و مابقی به­صورت غیر اصولی دفن یا تلنبار می‌گردند که مطالعات انجام شده در شهرهای رشت، سنندج و قزوین بیانگر این است که مقادیر زیادی از گازهای گلخانه و  شیرابه در این مکان‌ها تولیدمی‌شود(9،10،11).

اطلاع از ترکیب فیزیکی و شیمیایی مواد زاید جامد جهت تعیین نحوه­ی کاهش و نوع فرایند بازیافت مورد نیاز است و نیز بررسی دقیق و جامع خصوصیات فیزیکی و شیمیایی پسماند امری ضروری می­باشد (12). بازیافت، یک اصل اقتصادی است و توجه بیشتر مسؤولان را می طلبد (13). با بازیافت از تخریب جنگل­ها و از قطع17 اصل درخت برای تولید یک تن کاغذ جلوگیری می­شود (13). همچنین مطالعات حیدری در خصوص بازیافت پسماندهای شهریشهرستان همدان نشان داد که بازیافت باعث سودآوری بیش از یک میلیارد در سال را به همراه دارد(14).

شهر مشهد دومین شهر پرجمعیت ایران بعد از تهران می باشد.  این شهر، با تولید تقریبی روزانه 178227 کیلوگرم پسماند جامد، دارای مشکلاتی در زمینه­ی مدیریت پسماند است که با مدیریت مناسب و بازیافت زباله­ی تولیدی می­توان مشکلات موجود در این زمینه را کاهش داد. هدف نهایی این تحقیق بررسی کمّی، کیفی و پتانسیل بازیافت پسماندهای شهر مشهد به تفکیک مناطق سیزده­گانه و همچنین ارایه­ی یک نمای کلی از وضعیت موجود با توجه به بازیافت پسماندهای خشک و بررسی ارزش اقتصادی آن­ها می­باشد.

 

موادّ و روش­ها

این مطالعه از نوع توصیفی ـ تحلیلی است که به­منظور تعیین وضعیت مواد زاید جامد قابل بازیافت در زباله­های شهر مشهد صورت گرفته است. جهت شناخت مواد تشکیل­دهنده‌یپسماند شهری( آنالیز فیزیکی پسماند)، به سازمان پسماند شهر مشهد جهت گرفتن آخرین اطلاعات و آمارهای موجود مراجعه شد. سپس مصاحبه با مقامات و مهندسان مشغول در شهرداری و سازمان پسماند انجام گردید. این مطالعه بر روی پسماندهای شهری مناطق سیزده­گانه­ی شهر مشهد در طول سال 1391(از فروردین تا اسفند) و به­منظور تعیین درصد بازیافت فعلی هر یک از عناصر خشک پسماند و  نیز مشخص­کردن پتانسیل بازیافتزایدات خشک شهر مشهدصورت گرفت. با توجه به بهای هر کیلوگرم از ضایعات زباله اعم از پلاستیک، کاغذ، مقوا، شیشه و دیگر اجزای پسماند خشک در مقطع زمانی این تحقیق، ارزش اقتصادی مواد قابل بازیافت زباله تعیین گردید.

 

یافته­ها

منابع تولید کلپسماند جامد تولید شده در سطح شهر مشهد درطی سال­های 1387 و 1391به تریب 604053 تن و 772698 تن است. بیشترین درصد زباله تولیدی در سال‌های 1387 و 1391 مربوط به پسماند شهری بوده که این میزان به­ترتیب 76.02 و 66.01  درصداست.کمترین درصد تولیدی مربوط به پسماند بیمارستانی می‌باشد که در سالهای 1387 و 1391 به ترتیب 0.8 % و 0.89% است و سایر پسماندهای تولیدی شامل صنعتی و ساختمانی در سال 1387 به ترتیب 2.74% و 20.4 % می‌باشد. همچنین درصد میزان بازیافتپسماند خشک در سال 1387 ، 7.2 درصد بوده،  ولی در سال 1391 این میزان بازیافت به 26.15 درصد رسیده است. نتایج این مطالعه نشان داد که میزان پسماند تولیدی هریک از مناطق و درصد پسماند خشک جداسازی شده در 13منطقه­ی شهر مشهد متفاوت می­باشد. میزان زباله­ی تولیدی شهر مشهد به ازای هر روز  45/1397 تن است که از این مقدار به طور متوسط 26.15پسماند خشک می­باشد. از بین مناطق یادشده، منطقه­ی 13 ( ثامن) بالاترین سرانه­ی تولید زباله به مقدار 478/1 کیلوگرم به ازای هر نفر و کمترین سرانه­ی زباله تولیدی مربوط به منطقه­ی 12 به میزان 420.37 گرم در روز می‌باشد. متوسط سرانه­یکل پسماند شهری در شهر مشهد 553.8 گرم به ازای هر نفر در روز  است که از این مقدار 489.8 گرم آن را پسماندتر و 64 گرم آن را زباله­ی خشک جمع­آوری شده تشکیل می‌دهدکه این میزاندرصد

جدول 1: برآورد درآمد ناخالصی حاصل از فروش مواد بازیافتی

نوع بازیافتی

درصدپسماند

بازیافت شده

قیمت به ازای هر کیلوگرم

درآمد حاصل از بازیافت (در سال)

درآمد از دست رفته ناشی از عدم بازیافت

کاغذ و مقوا

34.64

60

633.13900

1194.6303

پلاستیک

17

260

360.390450

1759.5534

فلزات(آهن،مس،آلومینیوم

8.45

1080

404.716200

4384.8246

پت

8.09

320

67.548005

767.4087

شیشه

8.31

50

13.55174

149.525776

     

1479.3458

8255.9429

 

پسماند خشک جمع‌آوری شده در تمام مناطق شهری که بین 99/12 درصد تا 68/13درصد است، تقریبا یکسان می­باشد. همچنین نتایج نشان داد مناطقی که درصد جمعیت بیشتری دارند،میزانزباله­ی تولیدی آنها هم بیشتر است.

نمودار1،میزانزباله­ی تولیدی در فصل­های  مختلف از سال 1391را نشان می‌دهند که به­طور متوسط 88.65 درصد از زباله­های تولیدی زباله تر و 11.35 درصد از آن را پسماند خشک تشکیل می‌دهد. نمودار 1 بیانگر این است که با گرم شدن هوا، میزان تولید پسماند تر و خشک (از اردیبهشت ماه تا اول مرداد ماه) روند افزایشی داشته و در ماه مردادماه کاهش پیداکرده، ولی دوباره در ماه شهریور افزایش یافته است. با شروع فصل مدارس از اول مهر ماه تا  اسفند، کاهش، ولی در اسفند میزان تولید پسماند رشد داشته­است. به طوری که این میزان رشد در مورد پسماندهای تر کمتر از هر سه فصل( بهار، تابستان و پاییز) بوده­است.

نمودار2 آنالیز فیزیکی و درصد پسماندبازیافت شده را نشان می‌دهد، نتایج نشان دهنده این است که پسماندهای خشک 11.35درصد( به مقدار 42726 تن در سال)از پسماند شهری را  تشکیل می‌دهد و بیشترین درصد مواد خشک را کاغذ و مقوا به مقدار 30462.83 تن در سال یا به­عبارتی روزانه 83.45 تن و منسوجات کمترین میزان درصد پسماندهای خشک را  به میزان بیش از 6 تن در روز تشکیل داده است.همچنین بیانگر این است که از مقدار  زباله­های خشک به میزان 75درصداز آنها قابلیت بازیافتدارند که توسط شهرداری جمع‌آوریمی‌شودو به میزان 10.8 درصد آن را نان خشک تشکیل می‌دهد که توسط خود تولیدکننده جمع آوری

 

نمودار1: درصد پسماندهای تر و خشک جمع‌آوری شده شهر مشهد در فصل‌های مختلف از سال 1391

 

 

 

نمودار2: آنالیز پسماندهای خشک تولیدی در شهر مشهد در سال1391

 

می‌شد و مابقی درصد پسمان خشک به میزان 14.2 درصد از آن‌ را مواد بی­ارزش تشکیل می‌دهد که وارد مکان دفن می‌­گردید. از مقدار درصد پسماند خشک قابل بازیافت(75درصد در شهر مشهد)، فقط 26.15 درصد از آن بازیافت شده و مابقی به میزان 72.4 درصد از آن بازیافت نشده است و همراه با مواد بی­ارزش خشک و پسماند تروارد مکان دفن می‌شود.

جدول 1 در آمدناخالصیسالیانه حاصل از مواد بازیافتی را نشان می‌دهد. نتایج بیانگر این است که بیشترین درآمد مربوط به فزاتمی‌باشد. کل در آمد حاصل از فروش مواد بازیافتی نه میلیارد و هفتصد و سی و چهار میلیون تومان می‌باشد. در صورتی که با توجه به درصد بازیافت کم پسماند فقط یک میلیارد و چهارصد و هفتاد و نه میلون ریال حاصل می‌شود و  مابقی پول وارد محل­های دفن می‌شود.

 

بحث

نتایج بیانگر این است که بیشترین درصد پسماند تولیدی در شهر مشهد مربوط به منابع پسماند شهری در مقایسه با سایر منابع می‌باشد. و در طول مطالعه(1387-1391) به میزان 8.13 درصد رشد داشت. این میزان رشد کمنشان­دهنده­ی این است که برنامه­ی­ریزیکمینه‌سازی تولید و ارتقای سطح بازیافت در سال­های اخیر در شهر مشهد موفق بوده است. مطالعه‌‌‌­ای که توسط محدوی در سال2008 در شهر تهران انجام گرفته، بیانگر این است که 97 درصدپسماند جمع­آوری شده در شهر تهران مربوط به منابع شهری بوده است(15). ازاین­رو منابع تولید پسماند در شهر مشهد با مطالعه ذکر شده همخوانی دارد(8 و 10).مطالعه‌ای که سال 1385 تا 1390 در شهر قم بر روی پسماندهای شهری صورت انجام شده نشان دهنده­ی این است که رشد پسماند در شهر قم در طی 5 سال 14.5 درصد رشد داشت(8). سرانه­ی زباله تولیدی در مشهد 553 گرم در روز با سایر شهرهای ایران که به­طور متوسط 640 گرم در روز و در شهر تهران 880 گرم می‌باشد(16)، تفاوت معناداری دارد. علت وجود این سرانه­ی کم  نسبت به سایر شهرها،می‌تواند برنامه­ریزیکمینه­سازی در مشهد باشد. همچنین از سایر عوامل موثر بر تولید زباله­ی شهری، شرایط جغرافیای، اقتصادی و عادات روزانه و سبک زندگی می­تواند دلیل این میزان تفاوت در سرانه باشد. زیرا یکی از عوامل موثر بر رشد تولید پسماند شرایط آب و هوایی می‌باشد که در فصل تابستان مصرف انواع میوه نسبت به سایر فصل­ها بیشتر است، همچنین به دلیل زیارتی بودن شهر مشهد مسافران باعث تولید پسماند زیادتر شده­اند. اما علت این­که در اسفند ماه درصد پسماند خشک بیشترین میزان است به دلیل رسم و آداب فرهنگ ایرانی می‌باشد که در اواخر زمستان شروع به خانه تکانی می‌کنندووسایل اضافی یا وسایل کهنه را با وسایل نو جایگزین می­سازند که این عامل علت اصلی رشد پسماند خشک می‌باشد. مطالعات نشان دادند که پسمان تر تولیدی در فصل تابستان نسبت به سایر فصل­ها سال بیشتر می‌باشد که با نتایج این مطالعه همخوانی دارد (12).میزان بازیافت در شهر مشهد نسبت به میانگین کشور، 21 درصد و در سایر شهرهای ایران (همچون تهران 29.3 درصد و سبزوار 23.5 درصد) بهتر می‌باشد، ولی تفاوت زیادی با کشورهای پیشرفته از قبیل آلمان  و سوئیس 80 درصد و امریکا 56.5 درصد در زمینه­یبازیافت دارد(8). آیین­نامه­ی سازمان پسمانددر سال 1384 مصوب کرده که  بایستی درصد بازیافت تا 10 سال بعد از مصوبه به 80 درصد برسد(16)، ولی هنوز شهر مشهد فاصله­ی زیادی با این مصوبه دارد که این می‌تواند به دلیل عدم همکاری و مشارکت مردم در فرآیند تفکیک از مبدا، عدم وجود زیر ساخت‌های مناسب از طریق شهرداری‌ها و عدم به کارگیری بخش خصوصی در فرآیند بازیافت باشد. بنابراین شهر مشهد هنوز  به برنامه­های جامع از قبیل آموزش بازیافت و ایجاد بستر برای مشارکت مردم دارد. . همچنین نتایج این مطالعه بیانگر این بود  که بیشترین اجزایبازیافتی در شهر مشهد مربوط به کاغذ، مقوا و پلاستیک و کمترین میزان بازیافت مربوط به منسوجاتمی‌باشد. مطالعات مشابه در شهر تهران و همدان نشان داده است که بیشترین جزء پسماندبازیافتی را کاغذ، مقوا و پلاستیک و کمترین جزء آن را منسوجات تشکیل داده است که این میزان کاهش بازیافتمی‌تواند به دلیل ارزش کم آن آنو یا نبود تکنولوژی نوین در جهت استفاده مجدد از منسوجات باشد.، بنابراین نتایج این مطالعه با مطالعات ذکر شده همخوانی دارد(17).کل درآمد حاصل از مواد بازیافتی به­طور میانگین در سال بیش از یک میلیارد و چهارصد و هفتاد و نه میلیون تومان درآمد ناخالص می‌باشد. درحالی­که دپارتمان بهداشت و  کنترل محیط زیست آمریکا در طی مطالعه‌ای تحت عنوان بررسی سود اقتصادی،بازیافت با میزان بازیافت 56.5 درصد را باعث ایجاد در آمد 1.5 میلیارد دلاری در سال دانسته­است. از این جهت، با افزایش میزان بازیافت در شهر مشهد می‌توان درآمد حاصل از آن را افزایش داد(11).

نتایج این مطالعه نشان داد برنامه­ریزیکمینه­سازی و ارتقایبازیافت در شهر مشهد نسبت به میانگین کشوری بهتر است، ولی فاصله زیادی با کشورهای پیشرفته دارد. در صورتی که کلیه­یپسماندهای تر و خشک بازیابی شوند، کمتر از یک درصد(83 دهمدرصد) از پسماند تولیدی شهر مشهد دفن می‌شود که خود باعث کاهش مکان‌های دفن، کاهش آلودگی آب­های زیرزمینی و کاهش تولید گازهای گلخانه می­گردد. ازطرف دیگر، کود حاصل­شده از کمپوست مواد آلی(پسماند تر) کود مناسبی جهت کاربرد زمین­های کشاورزی به شمار می‌رود و میزان درآمد ناخالصی  حاصل از فروش کل  مواد بازیافتی به بیش از 9 میلیارد در سال می‌رسد. این امر سبب می­شودتا هم حجم عمده­ای از پسماندهایورودی به مناطقدفن،کاسته و هزینه­یمربوط به مدیریتپسماندهای جامد کاهش یابد و هم سود قابل ملاحظه­اینصیبشهرداریمشهدبشودکه به دنبال آن، اشتغال­زاییمناسبی همایجادمی­گردد.

 

تشکر و قدردانی

این مطالعه با کمک و مساعدت شهرداری و سازمان مدیریت پسماندشهرستان مشهد انجام شد. نویسندگان این مقاله مراتب تقدیر و تشکر خود را از مدیریت و کارشناسان این سازمان اعلام می‌دارند.

 

References

 1. Dehghanifard E, Dehghani MH, Azam K, Asgari AR. Quality and quantity evaluation of paper and plastic in the solid waste of region10th of Tehran city in 2007. Proceeding of 8th Seminar of Knowledge and Health. Shahroud Iran. 2008: 28-29. [Persian]
 2. Nnorom IC, OhakweJ,Osibanjo O. Survey of willingness of residents to participate in electronic waste recycling in Nigeria – A case study of mobile phone recycling. JClean Prod. 2009; 17:1629–37.
 3. Omrani GA, Maleki A, Sherafat Mola A. Quality and quantity evaluation of solid waste and recycling potential in sistan & Baluchestann province.Envir Sci Tech. 2007;8(4):11-7.[Persian]
 4. Farzadkia M, Jorfi S, Akbari H, Ghasemi M. Evaluation of dry solid waste recyclingfrom municipal solid waste: case ofMashhad city, Iran. Waste Manag Res. 2012; 30(1) 106–12.
 5. Cheremisinoff NP. Handbook of Solid Waste Management andWaste Minimization Technologies. USA: Elsevier Science. 2003: 39-66.
 6. Zareimahmoodabady H, CHabok M, MoradyFa. Investigation of the potential and management of the Ardakan solid wastes recycling. Journal of School Health, Yazd. 2011;9(1).[Persian]
 7. Salvato JA, Nemerow NL, Agardy FJ. Environmental Engineering. 5th ed. New York:John Wiley&Sons. 2003.
 8. AzariA,  FarzadkiaM, RastgarA, AhmadiA. The 20 years view study  of dry waste recycling in Qom and it,s economic benefits.J Sabzevar Univ Med Sci.2014;20(4): 530-8. [Persian]
 9. Safavi E, AsadollahFardi G, Ghaghtaei F. Examine the possibility of reducing methane emissions from
 10. Municipal solid waste landfills in the Rasht on clean development mechanism. SecondEnvironmentalEngineering Conference; Tehran. 2008. [Persian]
 11. Rezazade S, Ghanavi Z. Check Qualitative changes in groundwater and leachate near a landfill in Qazvin.Fourth National Conference on Waste Management; Mashhad. 2008. [Persian]
 12.  Ghavami A. Check Leachate effects on the groundwater resources quality in landfill on Sanandaj.
 13. Fourth National Conference on Waste Management; Mashhad. 2008. [Persian]
 14. Monavari M, Omrani GA, Abedi Z, Mousa Zadeh R. Survay of the economic value of houshold recyclable dry west in Karaj. Third national congress on waste management. 2007; 11–30. [Persian]
 15. Raghimi M, Shahpasandzadeh M, Yaghmaei F, Gholipour M. Investigation of physical analysis of houshold solid wastes with aspect of recycling (case study :Gorgan city). J Agriculture  science natural resource. 2006; 13(3): 172-9. [Persian]
 16. .Heidari M, Samadi MT. Determine the economic benefits of recycling municipal solid waste Hamedan.Tenth National Conference on Environmental Health; Hamedan. 2007. [Persian]
 17. DamghaniAM, Savarypour G, Zand E, Deihimfard R. Municipal solid waste management in Tehran: Current practices, opportunities and challenges. Waste Manag. 2008; 28(5): 929–34.
 18. Nabizade R, Heidari M, HassanvandM. Municipal Solid Waste Analysis in Iran.J. Health and Environmental.  2008;1(1):9-18. [Persian]
 19. Almasi H. Components of the economic importance of recycling and household waste in the village of Kashan. feyz. 2004;62. [Persian]


 

 

Original Article

A Survery on the Amount ofSolid Waste Produced in the Mashhad City in 2012

 

Ayoob Rastegar.,

Faculty member, Department of Environmental Health Engineering, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran. And PhDStudent of Environmental Health Engineering, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

 

Leila Ghasemi.,

M.A. Student. Department of Environmental Health Engineering, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

 

Ahmad Allahabady.,

Assistance Professor in Department of Environmental Health Engineering, sabzevar University of Medical Sciences, sabzevar, Iran

 

* Mahdi Farzadkia.,

Professor in Department of Environmental Health Engineering, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

 

Received:16/01/2015, Revised:09/02/2015, Accepted:30/06/2015


Abstract

Introduction: One of the ways of optimizing the management of solid waste, is recycling which has considerable economic and environmental benefits. Whitout knowing the amount of the waste and its components, the possibility of accurate planning and optimization of the waste management system does not exist. The aim of this study was to evaluate a quantitative and qualitative and  recycling potential of solid wastes in 13 regions of Mashhad.

Methods: This study was conducted during the 12 mounths of 2012 in 13 regions of Mashhad municipality. This research was needed to know the phisical analysis of waste, so the information and statistical analysis of Waste Management Organization of Mashhad was used.

Results: The solid parts of studied waste were paper and cardboard (46.7%), bread (10.8%), plastic (9.7%), metals (6.8%), glass (5%) and others (20%). There was a significant relationship between the amount of solid wastes in winter and summer months. The total income from selling of recycled materials was 14,793,458,000rials. The income from selling of recycled paper is higher than other dry wastes.

Conclusions: The amount of recycled dry solid waste was26.15%. It is recommended that by performing comprehensive studies and appropriate managemnt can effectively increase the percentage ofrecycling dry waste as well as proper recycling will lead to revenue and creating jobs in this sector.

Keywords:Municipal waste, Solid waste, Recycling, Mashhad municipality

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corressponding Author:

Mahdi Farzadkia  ,

Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

E-mail: mahdifarzadkia@gmail.com

 1. Dehghanifard E, Dehghani MH, Azam K, Asgari AR. Quality and quantity evaluation of paper and plastic in the solid waste of region10th of Tehran city in 2007. Proceeding of 8th Seminar of Knowledge and Health. Shahroud Iran. 2008: 28-29. [Persian]
 2. Nnorom IC, OhakweJ,Osibanjo O. Survey of willingness of residents to participate in electronic waste recycling in Nigeria – A case study of mobile phone recycling. JClean Prod. 2009; 17:1629–37.
 3. Omrani GA, Maleki A, Sherafat Mola A. Quality and quantity evaluation of solid waste and recycling potential in sistan & Baluchestann province.Envir Sci Tech. 2007;8(4):11-7.[Persian]
 4. Farzadkia M, Jorfi S, Akbari H, Ghasemi M. Evaluation of dry solid waste recyclingfrom municipal solid waste: case ofMashhad city, Iran. Waste Manag Res. 2012; 30(1) 106–12.
 5. Cheremisinoff NP. Handbook of Solid Waste Management andWaste Minimization Technologies. USA: Elsevier Science. 2003: 39-66.
 6. Zareimahmoodabady H, CHabok M, MoradyFa. Investigation of the potential and management of the Ardakan solid wastes recycling. Journal of School Health, Yazd. 2011;9(1).[Persian]
 7. Salvato JA, Nemerow NL, Agardy FJ. Environmental Engineering. 5th ed. New York:John Wiley&Sons. 2003.
 8. AzariA,  FarzadkiaM, RastgarA, AhmadiA. The 20 years view study  of dry waste recycling in Qom and it,s economic benefits.J Sabzevar Univ Med Sci.2014;20(4): 530-8. [Persian]
 9. Safavi E, AsadollahFardi G, Ghaghtaei F. Examine the possibility of reducing methane emissions from
 10. Municipal solid waste landfills in the Rasht on clean development mechanism. SecondEnvironmentalEngineering Conference; Tehran. 2008. [Persian]
 11. Rezazade S, Ghanavi Z. Check Qualitative changes in groundwater and leachate near a landfill in Qazvin.Fourth National Conference on Waste Management; Mashhad. 2008. [Persian]
 12.  Ghavami A. Check Leachate effects on the groundwater resources quality in landfill on Sanandaj.
 13. Fourth National Conference on Waste Management; Mashhad. 2008. [Persian]
 14. Monavari M, Omrani GA, Abedi Z, Mousa Zadeh R. Survay of the economic value of houshold recyclable dry west in Karaj. Third national congress on waste management. 2007; 11–30. [Persian]
 15. Raghimi M, Shahpasandzadeh M, Yaghmaei F, Gholipour M. Investigation of physical analysis of houshold solid wastes with aspect of recycling (case study :Gorgan city). J Agriculture  science natural resource. 2006; 13(3): 172-9. [Persian]
 16. .Heidari M, Samadi MT. Determine the economic benefits of recycling municipal solid waste Hamedan.Tenth National Conference on Environmental Health; Hamedan. 2007. [Persian]
 17. DamghaniAM, Savarypour G, Zand E, Deihimfard R. Municipal solid waste management in Tehran: Current practices, opportunities and challenges. Waste Manag. 2008; 28(5): 929–34.
 18. Nabizade R, Heidari M, HassanvandM. Municipal Solid Waste Analysis in Iran.J. Health and Environmental.  2008;1(1):9-18. [Persian]
 19. Almasi H. Components of the economic importance of recycling and household waste in the village of Kashan. feyz. 2004;62. [Persian]