نویسندگان

مشهد، بیمارستان امام رضا، گروه ارتوپدی

چکیده

زمینه و هدف: استئوسارکوم از جمله بدخیمی های اولیه استخوان می باشد که در غالب موارد در استخوان های دراز و غالبا در بالغین جوان رخ می دهد. رویکرد درمانی به این تومور شامل تلفیقی از جراحی و شیمی درمانی است. متاسفانه در مورد علائم اولیه این بیماری و گروه در معرض خطر آن اطلاعات درستی در دست نیست. بنابراین در این مطالعه به بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک، بالینی و آزمایشگاهی استئوسارکوم پرداخته است.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی-مقطعی، 100 مورد بیمار مبتلا به استئوسارکوم در سنین مختلف ارجاعی از شهرستان های استان خراسان به بیمارستان های دانشگاهی شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفته و داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS. 11.5 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: بیماران از 69 مرد و 29 زن تشکیل شده و میانگین سنی آنان 7.04±17.6 سال بود. شایع ترین محل های بروز استئوسارکوم به ترتیب فمور (46 درصد) و (41 درصد) تیبیا بودند. شایع ترین شکایات عبارت بودند از دردهای استخوانی (56 مورد)، تورم (18 مورد) و شکستگی های پاتولوژیک (11 مورد).
نتیجه گیری: استئوسارکوم را در جامعه مورد مطالعه می توان به عنوان بدخیمی مردان جوان در اطراف مفصل زانو شناخت که معمولا با درد خود را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF 100 PATIENTS WITH OSTEOSARCOMA IN A 10-YEAR PERIOD

نویسندگان [English]

  • AliReza Mousavian
  • AmirReza Bidkhori
  • Omid Shahpari
  • MohammadTaghi Peyvandi
  • Mohammad Kaveh

چکیده [English]

Background and Purpose: Osteosarcoma is among primary bone tumors, seen mostly in long bones among young adults. Therapeutic approach to this disease consists of surgery and chemotherapy. Unfortunately, there is no access to information on its early symptoms and the high risk group. Therefore, in this study we have assessed the epidemiologic, clinical and paraclinical characteristics of osteosarcoma. Methods and Materials: This cross sectional descriptive study involved 100 cases of osteosarcoma with various ages admitted to academic hospitals in Mashad, Iran. The obtained data were analyzed statistically in SPSS 11.5. Results: There were 69 male and 29 female patients, with a mean age of 17.6±7.04 years. The most common tumor sites were femur (46%) and tibia (41%). Bone pain (56 cases), swelling (18 cases) and pathologic fractures (11 cases) were the most common complaints. Conclusion: Osteosarcoma can be recognized as a malignancy in young male adults, which is characterized mainly with pain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Osteosarcoma; Epidemiology; Metastasis