نویسندگان

سبزوار، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، دانشکده پزشکی

چکیده

زمینه و هدف: بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان به عنوان مشتریان نظام آموزشی نقش عمده ای در ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزشی دانشگاه دارد. هدف از این مطالعه بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان از امکانات آموزشی دانشگاه می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مقطعی توصیفی-تحلیلی در سال 1387 انجام گرفت. تعداد 414 نفر از دانشجویان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن قبلا توسط صاحب نظران تایید و پایایی آن توسط آزمون آلفای کرونباخ به اثبات رسیده بود، انجام شد. داده های به دست آمده پس از کد بندی، به کمک نرم افزار SPSS.16 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و برای تعیین تفاوت بین گروه ها از آزمون تی مستقل و آنالیز واریانس استفاده شد. سپس میزان رضایت مندی در سه دسته ضعیف، متوسط و خوب اعلام گردید.
یافته ها: این پژوهش نشان داد که میزان رضایت مندی از امکانات و خدمات آموزشی دانشگاه در 7 حیطه مورد بررسی 41.4 درصد بود. همچنین رضایت کلی دختران 20.9 درصد و پسران 34.3 درصد بود که تفاوت رضایت مندی پسران نسبت به دختران معنادار است (P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

INVESTIGATING THE SATISFACTION RATE OF THE STUDENTS OF SABZEVAR UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES FROM THE EDUCATIONAL SERVICES AND FACILITIES IN 2008

نویسندگان [English]

  • Mehri Sabbaghzadeh
  • Akbar Pejhan
  • MohammadAli Yaghoubifar

چکیده [English]

Background and Purpose: Measuring the students' satisfaction from the university departments and educational system can have a paramount role in assessing the educational performance and activities. The aim of this study was to investigate the educational facilities and equipments. Methods: This descriptive analytical study was conducted in 2008 on 414 university students were selected through stratified random sampling. A researcher-made questionnaire was administered to collect data on facilities and educational services. The validity of the questionnaire had been confirmed by the faculty members and by Cronbach alpha coefficient. The obtained data were analyzed in SPSS 16 at first by descriptive analysis and then by ANOVA and t-test. The satisfaction rate was grouped into good, average and poor. Results: The study indicated that students satisfaction from facilities and educational services were 41.4% in seven fields. Also, the overall satisfaction rate of male (34.4%) was higher than that of the female participants (20.9%); and the difference was significant (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Students; Satisfaction; Educational Facilities