نویسندگان

سبزوار، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، دانشکده پزشکی

چکیده

زمینه و هدف: یکی از ژن هایی که در سرطان پستان دچار جهش می شود، ژنp53 است. میزان بیان ژنp53 در سرطان پستان در نواحی مختلف، متفاوت گزارش شده است. از طرفی جهش این ژن در بیماران سرطانی با مقاومت به شیمی درمانی همراه است. هدف از این مطالعه، تعیین بیان ژن p53 با شاخص های بافتی و آسیب شناسی در سرطان پستان می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی به روش نمونه گیری آسان بر روی 80 نمونه سرطانی پستان انجام شد که در طول سال های 1385 تا 1388 به بیمارستان های شهر سبزوار مراجعه کرده بودند. بعد از ثابت کردن نمونه ها در فرمالین، پاساژ بافتی بر روی نمونه ها انجام شد و بعد از رنگ آمیزی با هماتوکسیلین و ائوزین در صورت تشخیص بدخیمی، پس از ماسک زدایی نمونه ها بیان ژن p53 با روش ایمونوهیستو شیمی تعیین شد. داده ها با نرم افزار SPSS.11.5 با استفاده از آزمون مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: از تعداد 80 نمونه سرطانی پستان، در 39 نمونه (48.8 درصد) بیان ژن p53 مشاهده شد که ترتیب بیان ژن P53 در 21 نمونه یک مثبت (+)، در 10 نمونه دو مثبت (++) و در 8 نمونه سه مثبت (+++) بود. بین پایداری پروتئین p53 در سلو ل های سرطانی با مراحل تومور و همچنین بین گروه های سنی بالاتر از 45 سال و کمتر از آن با مرحله تومور ارتباط معنادار آماری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: در مطالعه حاضر، پایداری پروتئین p53 در حدود نیمی از نمونه ها مشاهده شد که می تواند نشانه ای از جهش زیاد ژن p53 در سرطان پستان در ناحیه سبزوار باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

P53 GENE EXPRESSION WITH HISTOPATHOLOGICAL PARAMETERS IN BREAST CANCER PATIENTS

نویسندگان [English]

  • Akbar Pejhan
  • Rahim Golmohammadi

چکیده [English]

Background and Purpose: P53 gene is one of the genes which undergoes mutations in breast cancer. The rate of p53 gene mutation has been variously reported. However, its mutation is considered resistant to chemotherapy. This study is intended to determine p53 gene overexpression with histopathological parameters in breast cancer. Methods and Materials: This descriptive analytical research was conducted on 80 samples of non-randomized breast cancer cases admitted to hospitals in Sabzevar, Iran from 2007 to 2010. After samples were fixed in formalin, they underwent tissue processing and were stained by H&E. After malignancy diagnosis, the p53 gene overexpression was detected by immunohistochemical methods in the samples after fixation, tissue processing and antigen retrieval. The obtained data were analyzed in SPSS 11.5 using chi-square test. Results: Out of 80 specimens of breast cancer, p53 gene expression was observed in 39 specimens (48.8%), which was one positive (+) in 21 cases, two positive (++) in 10 cases and three positive (+++) in 8 cases. No significant relationships were observed between p53 protein stability with tumor stages, as well as age groups of over 45 years and below with tumor stages. Conclusion: P53 protein stability was detected in about half of the samples, which can signify the high rate of mutation of p53 gene in breast cancer in Sabzevar, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Breast cancer; p53 overexpression; Tumor Stage