نویسندگان

سبزوار، توحید شهر، بلوک 2، معلم 4، پلاک 888

چکیده

زمینه و هدف: بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، اختلال روانی از علل مهم ناتوانی و از کار افتادگی در جهان بوده و می تواند موجب کاهش موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان شود. پزشکان نیز اعتقاد دارند که آمادگی بدنی به عنوان زمینه ای مناسب برای دستیابی به شرایط مطلوب روانی می باشد. بر این اساس، هدف از انجام این پژوهش بررسی و مقایسه وضعیت سلامت روانی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه به روش توصیفی-تحلیلی و به صورت مقطعی انجام گرفت. جامعه پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام بودند که از بین آن ها 74 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی گلدبرگ به همراه پرسشنامه جمعیت شناختی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آزمون تی مستقل با نرم افزار SPSS.13 انجام گرفت.
یافته ها: شیوع اختلالات روانی در کل دانشجویان، 61.76 درصد، در دانشجویان ورزشکار 9.4 و در دانشجویان غیر ورزشکار 30.2 درصد بود که اختلاف حاصله معنادار می باشد (P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

COMPARING THE MENTAL HEALTH OF ATHLETE AND NON-ATHLETE UNIVERSITY STUDENTS

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Keyvanlou
  • Mohsen Koushan
  • Mohammad Seyedahmadi
  • Mostafa Mohammadi Raoof

چکیده [English]

Background and Purpose: According to the World Health Organization report, mental disorders are among the major causes of disabilities worldwide, which can decrease the success rate of educational progress in students and prevent their further achievements. Physicians believe that physical fitness is a suitable field to access good mental status. This study intended to compare the mental health of athlete and non-athlete students. Methods and Materials: This cross-sectional study involved 74 university students who were randomly selected. The Goldberg General Health Questionnaire (GHQ 28) and Demographic Characteristics Questionnaire were used for data collection. Statistical analysis was performed using descriptive statistics (frequency, mean and standard deviation) as well as the independent t-test in SPSS. 13. Results: The total prevalence of mental disorders was 61.76%; but it was 9.4% among athlete students and 30.2 among non-athletes; the observed difference was significant (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Mental Health; University Student; Athlete; Non
  • athlete