نویسندگان

سبزوار، دانشگاه تربیت معلم سبزوار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

چکیده

زمینه و هدف: اشتها یکی از عوامل تاثیرگذار بر معادله انرژی دریافتی است و دارای سطوح مختلف کنترلی و تنظیمی می باشد. یکی از عوامل تاثیرگذار احتمالی، فعالیت ورزشی می باشد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثرات یک جلسه ورزش مقاومتی متوسط و سنگین بر اشتها، گلیسرول، گلوکز سرم و لاکتات سرم در مردان سالم می باشد.
مواد و روش ها: این تحقیق از نوع تجربی می باشد. از میان کارمندان مرد دانشگاه، 13 نفر با اخذ رضایت کتبی جهت شرکت در پژوهش انتخاب و در سه گروه کنترل، ورزش مقاومتی متوسط (با شدت 70 درصد یک تکرار بیشینه) و ورزش مقاومتی سنگین (با شدت 80 درصد یک تکرار بیشینه) قرار گرفته و تحقیق به مدت 90 دقیقه و در 8 حرکت با 3 مجموعه 10 تکراری انجام شد. اشتهای افراد در قبل از هر یک از مراحل خونگیری به وسیله پرسشنامه اشتها اندازه گیری شد. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکررا در سطح معناداری P‏

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE EFFECT OF ONE-SESSION MODERATE AND HEAVY RESISTANCE EXERCISE ON THE APPETITE, GLYCEROL, SERUM GLUCOSE AND LACTATE IN HEALTHY MEN

نویسندگان [English]

  • Seyyed AliReza Hosseini Kakhk
  • Hadi Yarahmadi
  • MohammadReza Hamedinia
  • AmirHossein Haghighi

چکیده [English]

Background and Purpose: Appetite is one of the factors affecting the energy intake equation and has different control and regulatory levels. One of the probable factors affecting it is physical activity. The purpose of the present study was to examine the effects of moderate and heavy resistance exercise on appetite, glucose, glycerol and lactate of the serum in healthy men. Methods and Materials: In this experimental study, out of the university employees, 13 male volunteers were recruited for the study by their own written informed consent, and were assigned into three modes of control, moderate resistance exercise (with intensity of 70% of 1RM) and heavy resistance exercise (with intensity of 80% of 1RM) groups. The process consisted of 8 different movements arranged in 3 sets with 10 repetitions within 90 minutes. The participants' appetite parameter was recorded by appetite questionnaire before collecting blood samples. Data was analyzed using repeated measures ANOVA in SPSS 13 at a significance level of P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Appetite; Glycerol; Glucose; Lactate; Resistance Training