نویسندگان

مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه روان پرستاری

چکیده

زمینه و هدف: مطالعات زیادی بیانگر آن بوده است که دانشجویان رشته پرستاری سطح بالایی از استرس را در محیط های بالینی تجربه می کنند. به نظر می رسد که آموزش مهارت های ارتباطی می تواند توانمندی دانشجویان رشته پرستاری را برای مقابله با عوامل استرس زای محیط های بالینی افزایش دهد. بنابراین، مطالعه حاضر تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی را بر میزان استرس ادراک شده در دانشجویان رشته پرستاری مورد بررسی قرار داد.
مواد و روش ها: این پژوهش از نوع تجربی و جامعه پژوهش شامل دانشجویان پرستاری نیمسال اول سال تحصیلی 89-1388 در دانشکده پرستاری و مامایی مشهد بود. تعداد 26 نفر در گروه مداخله و 30 نفر در گروه کنترل انتخاب شد (با توان 0.84 و ضریب اطمینان 0.95). تخصیص دانشجویان به دو گروه به صورت تصادفی انجام گرفت. برای گروه مداخله کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی به مدت 10 ساعت برگزار گردید. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه عوامل استرس زای کارآموزی پژوهشگر ساخته (پایایی 0.834) استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 11.5 و آزمون های تی زوج، تی مستقل، مجذور کای، کروسکال والیس و من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین استرس ادراک شده قبل از آموزش در گروه مداخله 22.24±43.69 و گروه کنترل 14.36±47.03 بود که تفاوت آماری معناداری بین دو گروه وجود نداشت. اما این میزان بعد از آموزش، در گروه مداخله 19.66±28.00 و در گروه کنترل 16.64±43.47 بود که این تفاوت از نظر آماری معنادار بود (p=0.002).
نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که آموزش مهارت های ارتباطی در کاهش میزان استرس ادراک شده در دانشجویان پرستاری تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE EFFECT OF COMMUNICATIVE SKILLS ON THE PERCEIVED STRESS OF NURSING STUDENTS

نویسندگان [English]

  • Saeed Vaghei
  • Omolbanin Mirzaee
  • Mohsen Koushan

چکیده [English]

Background and Purpose: Many studies suggest that nursing students experience high levels of stress in clinical settings. It seems that training of communicative skills can enhance the potentialities of nursing students cope with stress. Therefore, the present study was conducted to investigate the effect of communicative skills on the perceived stress of nursing students. Methods and Materials: This experimental study involved 26 cases and 30 controls from the population of nursing freshman participants from Mashad Faculty of Nursing and Midwifery in 2009-2010 (confidence interval 95%). Group allocation was conducted randomly. For the experimental group, a 10-hour workshop on communicative skills was provided. Data collection was done through a researcher-made questionnaire of stressors (r=0.834). The obtained data were analyzed in SPSS using paired t-test, independent t-test, chi-square, Kruskall-Wallis and Mann Whitney U tests. Results: Mean perceived stress before training in the experimental and control groups were 43.69±22.24 and 47.03±14.36 respectively, which suggests no significant difference. However, after training, the corresponding figures came out to be 28±19.66 and 43.47±16.64 respectively, with a statistically significant difference (p=0.002). Conclusion: The results indicated that training of communicative skills reduced the perceived stress of nursing students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Perceived Stress; Communicative Skills; Nursing; University Student