نویسندگان

سبزوار، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، دانشکده پزشکی

چکیده

زمینه و هدف: برخی محققین معتقدند که تجویز گلوکز انسولین پتاسیم (GIK) در مبتلایان به انفارکتوس قلبی همراه با بالارفتن قطعه ST (STEMI) باعث کاهش مرگ و میر می گردد. اما برخی دیگر این یافته ها را نقض کرده اند. لذا این مطالعه با هدف بررسی اثرات محلول GIK بر پیامدهای کوتاه مدت بیماران مبتلا به STEMI انجام شده است.
مواد و روش ها: کارآزمایی بالینی سه سوکور بر روی 72 بیمار مبتلا به STEMI در بخشCCU بیمارستان واسعی سبزوار، از مهر ماه 1387 تا تیر ماه 1388 انجام شد. بیماران به روش تصادفی سازی بلوکی به دو گروه درمان استاندارد انفارکتوس قلبی و گروه GIK اضافی (گلوکز 25 درصد، 50 واحد انسولین رگولار در لیتر و 80 mmol کلرید پتاسیم در لیتر با سرعت1.5 ml/kg/hour ) تقسیم شده و از نظر شیوع MACE (مرگ، انفارکتوس مجدد و آریتمی های خطرناک) و سطح سرمی آنزیم های قلبی و میانگین کسر تخلیه ای بطن چپ بررسی شدند. آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار SPSS.15 انجام شد. برای مقایسه متغیرها از آزمون های دقیق فیشر، تی و اندازه گیری مکرر استفاده شد. مقدار P کمتر از 0.05 به عنوان میزان قابل توجه آماری در نظر گرفته شد.
یافته ها: بروزMACE در گروه 30.3 GIK درصد و در گروه شاهد 25.6 درصد بود (P=0.66). اختلاف قابل توجهی بین دو گروه از نظر سطح سرمی آنزیم های قلبی وجود نداشت. میانگین کسر تخلیه ای بطن چپ در گروه 39 GIK درصد و در گروه شاهد 41 درصد بود(P=0.34) .نتیجه گیری: در بیماران مبتلا به STEMI که تحت درمان با استرپتوکیناز قرار گرفته اند،GIK تاثیری بر پیامدهای کوتاه مدت بیماران ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

CLINICAL AND PARACLINICAL OUTCOMES OF GIK SOLUTION IN ST SEGMENT ELEVATION MYOCARDIAL INFARCTION (STEMI) PATIENTS: A RANDOMIZED CLINICAL TRIAL

نویسندگان [English]

  • AliReza Vakili
  • Maryam Hashemiyan
  • Arash Akaberi

چکیده [English]

Background and Purpose: Some researchers believe that the treatment with glucose–insulin–potassium (GIK) in ST segment elevation myocardial infarction (STEMI) can reduce the mortality rate. Others, however, contradict this view. Therefore, the present study was designed to evaluate the clinical and paraclinical effects of GIK in STEMI patients. Methods: This triple blind clinical trial was conducted from September 2008 to July 2009 on 72 STEMI patients in the CCU of Vasei Hospital in Sabzevar, Iran. They were assigned through block randomization into standard care or additional GIK infusion (25% glucose, 50 IU of soluble insulin per liter, and 80 mmol of potassium chloride per liter at 1.5 ml/kg/hour). They were assessed for the number of MACEs (death, reinfarction and serious arrhythmias), plasma concentrations of cardiac enzymes (CK, CK-MB), and left ventricular ejection fraction. The statistical analysis was conducted in SPSS 11.5 using Fisher’s exact test, t-test and repeated measurement. P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Glucose
  • Insulin
  • potassium; Myocardial Infarction; Cardiac Enzymes; Streptokinase