نویسندگان

مشهد، خیابان دانشگاه، بین دانشگاه 16 و 18 ، دانشکده بهداشت، زینب جلمبادانی

چکیده

زمینه و هدف: اختلالات خوردن و نگرش غیر طبیعی به خوردن در نوجوانان، بویژه دختران یکی از مشکلات اساسی جوامع می باشد. برای داشتن مداخله مفید و موثر در زمینه کشف زودرس اختلالات تغذیه ای و تغییر نگرش، داشتن یک مدل آموزشی مناسب و توانا از اولویت خاصی برخوردار است. لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مدل آموزشی فریر در تغییر نگرش و اختلالات خوردن در دانش آموزان انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت نیمه تجربی بر روی 60 نفر از دانش آموزان سال اول مقطع متوسطه دارای اضافه وزن شهر مشهد در سال 1389 انجام شد. دانش آموزان از دو دبیرستان دخترانه منطقه 6 به صورت غیرتصادفی انتخاب و در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد نگرش تغذیه و اختلالات خوردن تحت عنوان EAT-26 بود که توسط نمونه های پژوهش قبل و یک ماه پس از اجرای برنامه آموزشی تکمیل شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های مرکزی و پراکندگی، آزمون تی مستقل و آزمون تی زوجی با استفاده از نرم افزار SPSS 11.5 استفاده شد.
یافته ها: پس از اجرای مداخله، میانگین نمره نگرش غیرطبیعی گروه آزمون از 53/8 قبل از آموزش به 16/4 بعد از آموزش کاهش یافت (001/0نتیجه گیری: مداخله آموزشی در چارچوب مدل آموزشی فریر در مدرسه، تغییرات مطلوبی را در نگرش و اختلالات خوردن دانش آموزان ایجاد کرده است.

عنوان مقاله [English]

The Effect of Freire’s Educational Model on Attitude Change and Eating Disorders in Students

نویسندگان [English]

  • Noshin Peyman
  • Zeynab Jelambadani

چکیده [English]

Background and Purpose: Eating disorders and abnormal attitudes towards eating in adolescents، especially girls، are among fundamental problems of societies. In order to make useful interventions for detecting eating disorders and attitude change at early stages، an appropriate and capable model is required. Therefore، the present study was conducted to determine the effect of Freire’s educational model on attitude change and eating disorders in students.

Methods and Materials: This quasi-experimental study was conducted on 60 female first-grade overweight high school students in 2010. They were non-randomly sampled from two high school in Mashad، Iran and were assigned into experimental and control groups. A standard questionnaire (EAT-26) was used for collecting data on eating disorders and nutritional attitude; the participants completed the questionnaire before and one month after the educational intervention. For data analysis، central tendency and dispersion indexes and independent t-test and paired t-test were used in SPSS 11.5.

Results: The mean abnormal attitude score of the experimental group reduced from 8.53 before intervention to 4.16 after intervention (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education; Attitude; Nutrition; Freire’s Educational Model; Eating Disorders