نویسندگان

چکیده

حاملگی دو قلویی همراه با مول هیداتیفورم از مشکلات مامایی نادر می باشد. با این حال تشخیص صحیح آن بی نهایت مهم و حیاتی است. زیرا، در صورت عدم تشخیص به موقع می تواند منجر به عوارض جدّی گردد. علاوه بر این، تصمیم گیری در مورد ختم یا ادامه بارداری در این شرایط هنوز مورد بحث است. مطالعه حاضر به ارائه یک مورد حاملگی دوقلویی شامل یکمول ناقص و یک جنین زنده می پردازد که در نهایت منجر به تولد یک نوزاد زنده گردید.

عنوان مقاله [English]

Case Report of a Dizygotic Twin Pregnancy Including a Partial Mole and a Coexistent Live Fetus

نویسندگان [English]

  • Mitra Eftekhar Yazdi
  • Vahideh Moghaddam Hosseini
  • Nasrin Hashemian nejad

چکیده [English]

The incidence of molar pregnancy and a live fetus is extremely low; however, since it can lead to some sever complications in pregnancy, its correct diagnosis is really vital. Moreover, making decision about termination or continuation of pregnancy is yet controversial. This study presents a dizygotic twin pregnancy with a partial mole and a coexistent fetus which resulted a live neonate with some abnormalities