نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: کتابخانه هر دانشگاه جزو اهرم های اصلی حمایت از برنامه های آموزشی دانشگاه است. یک دانشگاه بدون یک کتابخانه خوب نمی تواند در انجام وظایف آموزشی و پژوهشی خود اموفّق عمل نماید. در راستای این که آیا کتابخانه نقش حیاتی خود به عنوان یکی از ارکان اساسی دانشگاه را به خوبی ایفا می نماید یا خیر باید به بررسی وضع موجود کتابخانه پرداخت.
مواد و روش ها: در این پژوهش با استفاده از استاندارد کتابخانه های دانشگاهی ایران به بررسی وضعیّت کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار بر اساس شاخص های کمّی 4 استاندارد بودجه، نیروی انسانی، مجموعه ، ساختمان و تجهیزات پرداخته شده است. در این مطالعه، وضعیّت کتابخانه در سال 1391 مورد بررسی قرار گرفته و جهت ارایه اطّلاعات لازم از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار، درصد و فراوانی) استفاده شده است.
یافته ها: یافته ها نشان داد که کتابخانه در شاخص نیروی انسانی 42/71 درصد و در شاخص مجموعه 5/38 درصد استانداردهای لازم را رعایت نموده است. از طرفی شاخص بودجه این کتابخانه 2/3 برابر بالاتر از استاندارد قرار دارد (320%). میزان رعایت استاندارد، در شاخص ساختمان و تجهیزات 48/51 درصد بوده است.
نتیجه گیری: در مجموع کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از میان 4 استاندارد کمّی انتخاب شده (بودجه، نیروی انسانی، مجموعه، ساختمان و تجهیزات) فقط در استاندارد بودجه کاملا استاندارد را رعایت نموده است و در سایر جنبه‌ها با استاندارد فاصله دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Central library in Sabzevar University of Medical Sciences based on Iranian Standards of academic libraries

نویسندگان [English]

  • Rahim Akrami
  • Mansoureh Feizabadi

چکیده [English]

Background and Objective: Libraries are the main levers of supporting educational programs in any university. A university without a good library cannot be successful in fulfilling its educational and research programs. The current condition of a library should be studied to find out whether it plays its part well as one of the main components of the university.
Materials and Methods: In the present research, the condition of the central library of the Medical University in Sabzevar was studied based on four quantitative indices of budget, human resources, collection, building and equipments. The library condition in 2012 was investigated in this study and descriptive statistics (the mean, standard deviation, percentage and frequency) was used to obtain the required information.
Findings: The findings showed that the library has observed 71.42 and 38.5 percent of the required standards of human resources and the collection, respectively. On the other hand, the budget index has been reported to be 3.2 times higher than the standard amount (320%). The standard index of building and equipments has been observed up to 51.48 percent.
Conclusion: In general from among the four quantitative standards (budget, human resources, collection, building and equipments), only the budget standard has been completely observed by the central library of the Medical University of Sabzevar and other aspects are far from the standards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Standards of academic libraries
  • assessment
  • standards
  • Central libraries