نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: خود کارآمدی یک عامل مهم در پذیرش رفتارهای بهداشتی است. سنجش میزان خود کارآمدی در برنامه‌ریزی‌ها و مداخلات بهداشتی دارای اهمیّت است. پژوهش حاضر به بررسی روایی و پایایی مقیاس توانمندی های خود ارزیاب رفتارهای بهداشتی (SRAHPS) در سالمندان ایرانی پرداخته است.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی-کاربردی است که بر روی 310 نفر از سالمندان شهر تهران انجام گرفت. ابزار مورد پژوهش پرسشنامه SRAHPS بود و با استفاده از روش Forward-Backward ترجمه شد.جهت سنجش روایی محتوا و روایی سازه به ترتیب از شاخص CVI و تحلیل عاملی استفاده شد. پایایی باز آزمون با انتخاب تصادفی 10 درصد از آزمودنی‌ها و به فاصله دو هفته انجام گرفت. ثبات داخلی پرسشنامه نیز با آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS-18 استفاده گردید.
یافته‌ها: میانگین سنّی آزمودنی‌ها 9/5±1/67 سال بود. شاخص روایی محتوا برای پرسشنامه و تمامی ابعاد آن بالاتر از 82/0 به دست آمد. تحلیل عاملی اکتشافی نشان‌دهنده یک مدل 4 عاملی با توضیح 89/63 درصد از واریانس بود. آلفای کرونباخ برای کلّ ابزار و ابعاد آن از 84/0-73/0 متغیّر بود. مقدار ICC برای کلّ ابزار 76/0 و برای ابعاد آن از 76/0 تا 84/0 متغیّر بود.
نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر نشان داد که پرسشنامه توانمندی های خود ارزیاب رفتارهای بهداشتی (SRAHPS) برای سالمندان ایرانی از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و می‌توان جهت سنجش خود کارآمدی سالمندان در رابطه با رفتارهای بهداشتی و ارتقا دهنده سلامت از آن استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Validity and Reliability of Self Efficacy of Health Practice Scale (SRAHPS) in Iranian Elderly

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Azad Bakht
  • Parisa Taheri Tanjani
  • Gholamreza Garmaroudi
  • Robab Sahhaf
  • Davood Shojaee

چکیده [English]

Background & Objectives: Self-efficacy is one of the main contributing factors in adoption of healthy behaviors Measure of self-efficacy measurement is important in health planning and interventions. Current study examined the reliability and validity of Selfe rated Abilities for Health Practice Scale for Health Practice Scale (SRAHPS) in the Iranian elderly.
Materials & Methods: This is a descriptive study - applied that conducted on 310 elderly in Tehran. The applied instrument was SRAHPS questionnaire. Forward-Backward method used for the translation. CVI index and factor analysis were used to assess the content validity and construct validity , respectively. Ten percent of study population selected for test-retest reliability and have been interviewed following two weeks. Internal consistency of the questionnaire was tested by Cronbach's alpha and SPSS-18 software used for data analysis.
Results: The mean age of the participants was 67.1±5.9 years. Content validity Index of the questionnaire and all of its domains were greater than 0.82 . Exploratory factor analysis resulted in a four-factor model explaining 63.89% of the variation. Confirmatory factor analysis also showed fitness of good. Cronbach's alpha for the instrument and its subscale was ranged between 0.73 to 0.84. The ICC for the instrument 0.76 and for its subscale ranged between 0.76 to 0.84.
Conclusion: The present study showed that the SRAHPS questionnaire has acceptable reliability and validity for the assessment of self-efficacy in the Iranian elders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reliability and validity
  • Selfe efficacy
  • Health behaviors
  • Elders