نویسندگان

چکیده

مقدّمه: امروزه جمعیّت عظیمی در دنیا از اینترنت استفاده می نمایند. با وجود مزایای بی شمار این فن آوری و تحوّلات مثبتی که در زمینه ارتباطات ایجاد کرده است، متأسّفانه برخی از مطالعات، عوارض خطرناکی را به استفاده از اینترنت نسبت داده اند که از جمله مخرب ترین عوارض آن می توان به اعتیاد اینترنتی اشاره نمود. سلامت روان کاربران معتاد به اینترنت نسبت به کاربران عادی در معرض خطر بیشتری قرار دارد. این پژوهش با هدف تعیین ارتباط بین اعتیاد به اینترنت وسلامت روان دانشجویان دانشگاه پیام نور چرام در سال 1393 صورت گرفت.
روش ها: در این مطالعه توصیفی 120 نفر از دانشجوبان پیام نور چرام با استفاده از 2 پرسشنامه سلامت روان SCL-25 و اعتیاد به اینترنت IAT بررسی شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری پیرسون، رگرسیون خطی و آزمون تی مستقل در سطح معنی داری p ≤0/05 صورت گرفت.
نتایج: در این پژوهش،8/80% کاربران اعتیاد خفیف به اینترنت،15% اعتیاد متوسّط به اینترنت و 4.2% اعتیاد شدید داشتند. همچنین بین اعتیاد به اینترنت با سلامت روان، ارتباط آماری معنی داری دیده شد(01/0p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mental health status and its relation with students’ internet addiction at Charam [Payame Noor University] in 2014

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mehdi Hosseini
  • Hekmatollah Hemat Fard
  • Parvaneh Esfahani
  • Iman Moradpour

چکیده [English]

Background and Aim: Nowadays a large population in the world use internet. Unfortunately, despite many advantages and its positive changes in communication, Internet is condemned to have dangerous side effects, like Internet addiction that can be the most destructive one. Comparing with average users, addicted users' public health are in great danger. The aim of this study is to survey the status of Internet addiction among [Payame Noor University] students and its relationship with their mental health.
Materials and Methods: This descriptive study assessed 120 students of [Payame Noor University] by means of two questionnaires: the Mental Health Questionnaire (SCL-25) and addiction internet (IAT). The obtained data were analyzed by using statistical Pierson tests, linear Regression and T test and p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet addictive
  • internet
  • Mental health
  • Students