نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: نیازهای بیماران و آسیب پذیری شان توجّه به آنها را دو چندان می کند. از مصداق های خدمات مشاغل بهداشتی سهیم کردن بیماران در تصمیم گیری و محترم شمردن حقوقشان می باشد. این مطالعه جهت بررسی انتظارات و میزان رعایت حقوق بیماران در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام گردید.
مواد و روش ها: این پژوهش، یک مطالعه مقطعی است که بر روی 200 بیمار بستری در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1391 انجام شد. جمع آوری داده ها در زمان ترخیص بیماران انجام شد. پرسشنامه حقوق بیماران و روش مصاحبه برای جمع آوری داده ها استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار 16 SPSS و روش های آمار توصیفی تحلیلی مورد آنالیز قرارگرفت.
یافته ها : میانگین سنّی بیماران 24/20 ± 65/37 بود. میزان رعایت کلّی منشور حقوق بیمار در جامعه پژوهش 69/50% و انتظارات کلّی بیماران از خدمات بهداشتی ودرمانی حدود 85/5% بود و هچنین میزان رعایت و انتظارات از محور «برقراری ارتباط با بیمار » به ترتیب 5/68% و 90% ، محور «ارایه اطّلاعات به بیمار» 5/24% و 46/74% ، محور «رعایت خلوت و حریم شخصی» 37/56% و 83%، محور «ارایه مراقبت باکیفیّت» 54% و 5/88% محور «اختیار و استقلال رأی» 125/19% و 9/81%، محور «برخورداری از رضایت آگاهانه»16/61% و 6/87%، «برخورداری از آموزش سلامت»64% و 88%، «محرمانه ماندن اطّلاعات و رازداری»16/46% و 6/82% و «رسیدگی به شکایات»5/42% و 2/93% بود. بین میزان رعایت منشور و جنسیّت و سن و همچنین بین میزان انتظارات، سن و محلّ سکونت (شهری و روستایی) و سطح تحصیلات از آماری تفاوت معنی دار یافت شد(p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Respecting patients’ rights and expectations’ of patients in hospitals of medical sciences university of Ardabil in 2012

نویسندگان [English]

  • Saeed Sadeghieh Ahari
  • Zahra Tazakori
  • Shahram Habib zadeh
  • Oktay Yahyavi
  • Vadod Novrozi
  • Maryam Namadi Vosogh

چکیده [English]

Background: The issue of patients’ rights has become the spotlight of attention over the two past decades. Expectations’ of patients from health centers and respecting their rights are of importance. This study was performed to evaluate respecting patients’ rights and expectations’ of patients in hospitals of medical science university of Ardabil.
This study performed to determine the extent to which patients' rights and expectations’ are respected in hospitals of Ardabil when judged against national patients’ rights charter.
Methods and Materials: A descriptive-analytical cross-sectional study was conducted on 200 hospitalized patients in three major hospitals of Ardabil University of Medical Sciences in 2012 (hospitals of Ardebil University of Medical Sciences; Imam Khomeini, Fatemi, and Bu-Ali hospitals). The sample of patients was distributed based on the ratio of the number of beds in each ward to the total number of beds in each hospital. Data were collected using questionnaire and interview at discharge time and analyzed through descriptive and analytical statistics methods, utilizing IBM SPSS Statistics 21 software.
Results: The results of this study have shown that; the overall adherence level to the patients’ rights charter was 50.69% and overall patients’ expectations was 85/5%. Levels of respecting and patients expectations to the factors “Communication with patients”, “Providing information for patients”, “Privacy”, “Access to good healthcare services”, “Free choice of services and the right of refusal”, “Right to have informed consent”, “Access to health education”, “Confidentiality of patients’ information” and “Handling of complaints” were (68.5%, 90%) , (4.5%,74.46%), (56.37%,83%), (54%,88.5%), (19.12%,81.9%), (61.16%,87.6%), (64%,88%), (46.16%,82.6%) and (42.5%,93.2%) respectively. Respecting to the charter have significant differences according to sex and age, also there were significant differences between expectations, education, age and residency of patients (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • patients’ rights
  • Confidentiality
  • Informed Consent
  • Patient Access to Records